خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مقالات منتشره دانشجویان پژوهش محور

مقالات منتشره دانشجویان پژوهش محور

مقالات دانشجویان پژوهش محور

– Mohseni, H., Alimohammadzadeh , K., Hosseini , S. M., & Maher , A. (2020). Evaluation and monitoring the health of media staff using the occupational health management model. Researcher Bulletin of Medical Sciences(RBMS), 25(1), P. 1-8

–  Rezaee R, Alimohammadzadeh KH*, Hosseini SM. Epiemiologic Featuresand Hospitalization Cost of Burn Injuries in Iran Based on National Burn Registry; a Cross-sectional Study. Archives of Academic Emergency Medicine. 2019; 7 (1) :e65.

–  Rezaee R, Alimohammadzadeh KH*, Hosseini SM. Inequality in distribution of burn facilities in Iran. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI). 2019; 33 (1) :702-709

– محسنی حمیدرضا، علی محمدزاده خلیل*، حسینی سید مجتبی، ارزیابی و پایش سلامت کارکنان انتظامی با استفاده از الگوی مدیریت سلامت حرفه ای، مجله طب نظامی. دوره ۲۱، شماره ۶، بهمن و اسفند ۱۳۹۸، ص ۶۳۶- ۶۲۸

این مطالب را نیز ببینید!

انتشار یک مقاله در مجله آی. اس. آی

– Khakian M, Hosseinpour F, Safari Palangi H, Kolivand P.H, Asadi H, Alimohammadzadeh Kh*, Azadi ...