خانه / آموزشی / اصول و مبانی مدیریت / نوروز سازمان ها کی خواهد آمد؟

نوروز سازمان ها کی خواهد آمد؟

نوروز سازمانها، روزی است که مراحل زاید اداری حذف شده و فرآیندهای انجام کار کوتاه و ساده شوند.

نوروز سازمانها، روزی است که سازمانها هدفمند شده و در راستای تحقق اهداف شان تلاش نمایند.

نوروز سازمانها، روزی است که سازمانها به جای رفتار عادتمندانه، نگاه هوشمندانه داشته باشند.

نوروز سازمانها، روزی است که سازمانها بتوانند دانش فردی را به دانش سازمانی تبدیل کرده و یاد گیرنده و یاد دهنده باشند.

نوروز سازمانها، روزی است که سازمانها به کارکنانشان به عنوان بزرگترین و با ارزشترین سرمایه نگاه کنند.

نوروز سازمانها، روزی است که سازمانها به وضع موجود رضایت نداده و خوبی را آفت بهتر شدن بدانند.

نوروز سازمانها، روزی است که دو روز سازمان یکسان نباشد. (هر روزش بهتر از دیروز باشد)

نوروز سازمانها، روزی است که هفت برنامه تحول در سفره های ۷ “سین” شان گسترده شود.

نوروز سازمانها، روزی است که اهداف فردی و سازمانی در جهت رسیدن به قرب خدا هم راستا شوند.

نوروز سازمانها، روزی است که خدمات مورد نیاز ارباب رجوع بدون مراجعه حضوری ارائه شود.

نوروز سازمانها، روزی است که مراجعه کنندگان به سازمان احساس ارباب بودن داشته باشند.

نوروز سازمانها، روزی است که باورها، اندیشه ها و رفتارها نو شوند.

نوروز سازمانها روز مشخصی نیست بلکه هر روز که در آن برای بالندگی و تحول تلاش شود، همان روز، نوروز سازمانها خواهد بود بر این اساس هر روز ما می تواند نوروز باشد.

این مطالب را نیز ببینید!

توسعه هوش مصنوعی و مشکلات زیرساخت

توسعه هوش مصنوعی در ایران، در گروی حل مشکلات زیرساختی است. استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات ...