خانه / پژوهشی / بانک مقالات / ۴ مقاله منتشره در مجله طب نظامی(نمایه اسکوپوس)

۴ مقاله منتشره در مجله طب نظامی(نمایه اسکوپوس)

Journal Mil Med
مقالات منتشره استاد دکتر خلیل علی محمدزاده و همکاران در مجله طب نظامی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Morteza Assari, Mohammadkarim Bahadori, Khalil Alimohammadzadeh,
Volume 20, Issue 5 (2018 2018)
Farzaneh Kimiaeimehr, Seyed Mojtaba Hosseini, Khalil Alimohammadzadeh, Mohammadkarim Bahadori, Ali Maher,
Volume 21, Issue 3 (8-2019)
Hamidreza Mohseni, Khalil Alimohammadzadeh, Seyyed Mojtaba Hosseini,
Volume 21, Issue 6 (12-2019)
Mahya Tohidinejad, Ali Maher, Khalil Alimohammadzadeh, Seyed Mojtaba Hosseini, Mohammadkarim Bahadori,
Volume 24, Issue 9 (2-2023)

این مطالب را نیز ببینید!

انتشار مقاله در BMC Public Health (Springer Nature)

– Sadrkhanlou M, Maher A , Alimohammadzadeh KH, Jafari M, Bahadori MK. Applying the Delphi ...