خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مفهوم سازی دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم

مفهوم سازی دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم

– توشمالی غلامرضا، علی‌محمدزاده خلیل، ماهر علی، حسینی سید مجتبی، بهادری محمدکریم. مفهوم سازی دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم. مجله سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران. ۱۳۹۹; ۱۷ (۳۴) : ص ۲۲ – ۱

مفهوم سازی دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم
غلامرضا توشمالی
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
خلیل علی محمدزاده* نویسنده مسئول: دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران/ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران. com.yahoo@amz_khalil_dr
علی ماهر: استادیار، گروه سیاستگذاری سلامت دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
سیدمجتبی حسینی: استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
محمد کریم بهادری: استاد، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه ها؛ دانشگاه نسل سوم،کارآفرینی، اشتغال دانشجویان
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ :دریافت تاریخ
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ :چاپ تاریخ
زمینه و هدف: دانشگاه کارآفرین رویکردی مبتنی بر رابطه صنعت و دانشگاه دارد و در کشور ایران که آمار افراد تحصیلکرده و بیکار بالایی دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. روند رو به رشد افزایش جمعیت کشور، ترکیب جمعیتی جوانان، ناتوانی بخش های تولیدی در جذب نیروی کار، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و عواملی نظیر این موجب شده است سیاستگذاران کلان کشور جهت رفع این معضل در جستجوی راه حل باشند و این راهکار چیزی جز مقوله کارآفرینی نیست؛ زیرا کارآفرینی سهم بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که کارآفرینی علمی در آن بتواند نیرویی برای رشد اقتصادی ایجاد کند و باعث رقابت در بازارهای جهانی شود. اهمیت حرکت به سمت دانشگاه های هزاره سوم از نظر وزارت بهداشت تاحدی است که به عنوان یک بسته زمینه ای در مجموع بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت کشور مدنظر قرار گرفته است. فعالیت های دانشگاه ها در این زمینه انواع مختلفی ازقبیل مشاوره آموزش، پژوهش و توسعه، انتقال فناوری، مالکیت یا شرکت در مراکز رشد و پارک های علمی را دربرمی گیرد و این بدان معناست که یک مسئولیت پذیرفته شده ای برای توسعه ناحیه ای در این دانشگاه ها وجود دارد. در واقع دانشگاه های کارآفرین از جنبه سازمانی به نحوی مدیریت می شوند که دارای توانمندی انعطاف پذیری در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی و راهبرد توجه به فرصت های محیطی باشند. در این دانشگاه ها کارآفرین به بخشی از راهبرد اصلی دانشگاه تبدیل شده و پیآمد آن توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه است. هدف این مطالعه بیان اهمیت دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی کشور ایران است.

Abstract (۲۴ Views) |  Full-Text (PDF) (۸ Downloads)

این مطالب را نیز ببینید!

در گفت و گو با ایرنا؛ کنترل افراطی جمعیت کندی بازتولید نیروی کار را سبب می‌شود.

اول خرداد ۱۴۰۲، خبرگزاری ایرنا کنترل افراطی جمعیت کندی بازتولید نیروی کار را سبب می‌شود. ...