خانه / پژوهشی / بانک مقالات / ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟

ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟

بهترین راه٬ مراجعه به سایت هایی نظیر تامسون است. زیرا همچنان که گفته شد٬ هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد.هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد. متأسفانه، در حال حاضر قریب به اتفاق نشریات ایرانی دارای ضریب تأثیر و یا Impact factor صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند.

http://www.applyabroad.org

این مطالب را نیز ببینید!

مقالات مستخرج از پایان نامه پراستناد

The effect of group reality therapy on the coping of spouses of veterans with post-traumatic ...