خانه / پژوهشی / بانک مقالات / راهنمایی خیلی مهم برای دانشجویان؛ پیشنهاد ۱۰۰ ژورنال مدیریتی(ISI, Scopus)

راهنمایی خیلی مهم برای دانشجویان؛ پیشنهاد ۱۰۰ ژورنال مدیریتی(ISI, Scopus)

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

No.

Title 

Indexed in

۱

Academy of Management Annals
ISSN/ISBN: ۱۹۴۱-۶۰۶۷۱۹۴۱-۶۵۲۰۱%

ISIScopus
۲ International Journal of Information Management
ISSN/ISBN: ۰۲۶۸-۴۰۱۲۱۸۷۳-۴۷۰۷۱%
ISIScopus
۳ Academy of Management. The Academy of Management Review
ISSN/ISBN: ۰۳۶۳-۷۴۲۵۱۹۳۰-۳۸۰۷۱%
ISIScopus
۴ Journal of Management
ISSN/ISBN: ۰۱۴۹-۲۰۶۳۱۵۵۷-۱۲۱۱۱%
ISIScopus
۵ Tourism Management
ISSN/ISBN: ۰۲۶۱-۵۱۷۷۱۸۷۹-۳۱۹۳۱%
ISIScopus
۶ California Management Review
ISSN/ISBN: ۰۰۰۸-۱۲۵۶۲۱۶۲-۸۵۶۴۵%
ISIScopus
۷ Energy Conversion and Management
ISSN/ISBN: ۰۱۹۶-۸۹۰۴۱۸۷۹-۲۲۲۷۵%
ISIScopus
۸ Supply Chain Management
ISSN/ISBN: ۱۳۵۹-۸۵۴۶۱۷۵۸-۶۸۵۲۱۰%
ISIScopus
۹ Academy of Management Journal
ISSN/ISBN: ۰۰۰۱-۴۲۷۳۱۹۴۸-۰۹۸۹۱%
ISIScopus
۱۰ Human Resource Management Review
ISSN/ISBN: ۱۰۵۳-۴۸۲۲۱۸۷۳-۷۸۸۹۵%
ISIScopus
۱۱ International Journal of Hospitality Management
ISSN/ISBN: ۰۲۷۸-۴۳۱۹۱۸۷۳-۴۶۹۳۱۰%
ISIScopus
۱۲ Information & Management
ISSN/ISBN: ۰۳۷۸-۷۲۰۶۱۸۷۲-۷۵۳۰۵%
ISIScopus
۱۳ Journal of Product Innovation Management
ISSN/ISBN: ۰۷۳۷-۶۷۸۲۱۵۴۰-۵۸۸۵۵%
ISIScopus
۱۴ Journal of Hospitality Marketing and Management
ISSN/ISBN: ۱۹۳۶-۸۶۲۳۱۹۳۶-۸۶۳۱
ISIScopus
۱۵ Journal of Management Studies
ISSN/ISBN: ۰۰۲۲-۲۳۸۰۱۴۶۷-۶۴۸۶۱۰%
ISIScopus
۱۶ Journal of Service Management
ISSN/ISBN: ۱۷۵۷-۵۸۱۸۱۷۵۷-۵۸۲۶۵%
ISIScopus
۱۷ International Journal of Operations and Production Management
ISSN/ISBN: ۰۱۴۴-۳۵۷۷۱۷۵۸-۶۵۹۳
ISIScopus
۱۸ International Journal of Contemporary Hospitality Management
ISSN/ISBN: ۰۹۵۹-۶۱۱۹۱۷۵۷-۱۰۴۹
ISIScopus
۱۹ International Journal of Project Management
ISSN/ISBN: ۰۲۶۳-۷۸۶۳۱۸۷۳-۴۶۳۴۱%
ISIScopus
۲۰ International Journal of Management Reviews
ISSN/ISBN: ۱۴۶۰-۸۵۴۵۱۴۶۸-۲۳۷۰۱%
ISIScopus
۲۱ Journal of Environmental Management
ISSN/ISBN: ۰۳۰۱-۴۷۹۷۱۰۹۵-۸۶۳۰
ISIScopusPubMedEmbase
۲۲ Industrial Marketing Management
ISSN/ISBN: ۰۰۱۹-۸۵۰۱۱۸۷۳-۲۰۶۲
ISIScopus
۲۳ Waste Management
ISSN/ISBN: ۰۹۵۶-۰۵۳X۱۸۷۹-۲۴۵۶۱۰%
ISIScopusPubMedEmbase
۲۴ IEEE Transactions on Engineering Management
ISSN/ISBN: ۰۰۱۸-۹۳۹۱۱۵۵۸-۰۰۴۰
ISIScopus
۲۵ Journal of Knowledge Management
ISSN/ISBN: ۱۳۶۷-۳۲۷۰۱۷۵۸-۷۴۸۴۱۰%
ISIScopus
۲۶ MIS Quarterly: Management Information Systems
ISSN/ISBN: ۰۲۷۶-۷۷۸۳۲۱۶۲-۹۷۳۰۵%
ISIScopus
۲۷ Corporate Social Responsibility and Environmental Management
ISSN/ISBN: ۱۵۳۵-۳۹۵۸۱۵۳۵-۳۹۶۶۱۰%
ISIScopus
۲۸ Journal of Manufacturing Technology Management
ISSN/ISBN: ۱۷۴۱-۰۳۸X۱۷۵۸-۷۷۸۶۱۰%
ISIScopus
۲۹ Academy of Management Perspectives
ISSN/ISBN: ۱۵۵۸-۹۰۸۰۵%
ISIScopus
۳۰ Journal of Supply Chain Management
ISSN/ISBN: ۱۵۲۳-۲۴۰۹۱۷۴۵-۴۹۳X5%
ISIScopus
۳۱ Strategic Management Journal
ISSN/ISBN: ۰۱۴۳-۲۰۹۵۱۰۹۷-۰۲۶۶۵%
ISIScopus
۳۲ Journal of Hospitality and Tourism Management
ISSN/ISBN: ۱۴۴۷-۶۷۷۰۱۸۳۹-۵۲۶۰
ISIScopus
۳۳ Tourism Management Perspectives
ISSN/ISBN: ۲۲۱۱-۹۷۳۶۲۲۱۱-۹۷۴۴۱۰%
ISIScopus
۳۴ Journal of Management Information Systems
ISSN/ISBN: ۰۷۴۲-۱۲۲۲۱۵۵۷-۹۲۸X1%
ISIScopus
۳۵ Information Processing & Management
ISSN/ISBN: ۰۳۰۶-۴۵۷۳۱۸۷۳-۵۳۷۱۵%
ISIScopus
۳۶ British Journal of Management
ISSN/ISBN: ۱۰۴۵-۳۱۷۲۱۴۶۷-۸۵۵۱۱۰%
ISIScopus
۳۷ International Journal of Physical Distribution and Logistics Management
ISSN/ISBN: ۰۹۶۰-۰۰۳۵۱۷۵۸-۶۶۴X
ISIScopus
۳۸ Journal of Purchasing and Supply Management
ISSN/ISBN: ۱۴۷۸-۴۰۹۲۱۸۷۳-۶۵۰۵
ISIScopus
۳۹ Journal of Destination Marketing & Management
ISSN/ISBN: ۲۲۱۲-۵۷۱X۲۲۱۲-۵۷۵۲۱۰%
ISIScopus
۴۰ Manufacturing and Service Operations Management
ISSN/ISBN: ۱۵۲۳-۴۶۱۴۱۵۲۶-۵۴۹۸۵%
ISIScopus
۴۱ Operations Management Research
ISSN/ISBN: ۱۹۳۶-۹۷۳۵۱۹۳۶-۹۷۴۳
ISIScopus
۴۲ Journal of Small Business Management
ISSN/ISBN: ۰۰۴۷-۲۷۷۸۱۵۴۰-۶۲۷X10%
ISIScopus
۴۳ Journal of Operations Management
ISSN/ISBN: ۰۲۷۲-۶۹۶۳۱۸۷۳-۱۳۱۷۵%
ISIScopus
۴۴ Agricultural Water Management
ISSN/ISBN: ۰۳۷۸-۳۷۷۴۱۸۷۳-۲۲۸۳۵%
ISIScopus
۴۵ Journal of Management Analytics
ISSN/ISBN: ۲۳۲۷-۰۰۱۲۲۳۲۷-۰۰۳۹
ISIScopus
۴۶ Academy of Management Discoveries
ISSN/ISBN: ۲۱۶۸-۱۰۰۷
ISI
۴۷ Journal of Management in Engineering – ASCE
ISSN/ISBN: ۰۷۴۲-۵۹۷X۱۹۴۳-۵۴۷۹۱۰%
ISIScopus
۴۸ Human Resource Management
ISSN/ISBN: ۰۰۹۰-۴۸۴۸۱۰۹۹-۰۵۰X10%
ISIScopus
۴۹ Management Science
ISSN/ISBN: ۰۰۲۵-۱۹۰۹۱۵۲۶-۵۵۰۱۵%
ISIScopus
۵۰ International Entrepreneurship and Management Journal
ISSN/ISBN: ۱۵۵۴-۷۱۹۱۱۵۵۵-۱۹۳۸۱۰%
ISIScopus
۵۱ Academy of Management Learning and Education
ISSN/ISBN: ۱۵۳۷-۲۶۰X
ISIScopus
۵۲ European Management Journal
ISSN/ISBN: ۰۲۶۳-۲۳۷۳۱۸۷۳-۵۶۸۱
ISIScopus
۵۳ International Journal of Human Resource Management
ISSN/ISBN: ۰۹۵۸-۵۱۹۲۱۴۶۶-۴۳۹۹۵%
ISIScopus
۵۴ Public Management Review
ISSN/ISBN: ۱۴۷۱-۹۰۳۷۱۴۷۱-۹۰۴۵۵%
ISIScopus
۵۵ R & D Management
ISSN/ISBN: ۰۰۳۳-۶۸۰۷۱۴۶۷-۹۳۱۰
ISIScopus
۵۶ Journal of Environmental Economics and Management
ISSN/ISBN: ۰۰۹۵-۰۶۹۶۱۰۹۶-۰۴۴۹۵%
ISIScopus
۵۷ Human Resource Management Journal
ISSN/ISBN: ۰۹۵۴-۵۳۹۵۱۷۴۸-۸۵۸۳۱۰%
ISIScopus
۵۸ Journal of Enterprise Information Management
ISSN/ISBN: ۱۷۴۱-۰۳۹۸۱۷۵۸-۷۴۰۹
ISIScopus
۵۹ Management Decision
ISSN/ISBN: ۰۰۲۵-۱۷۴۷۱۷۵۸-۶۰۷۰
ISIScopus
۶۰ Sport Management Review
ISSN/ISBN: ۱۴۴۱-۳۵۲۳۱۸۳۹-۲۰۸۳۵%
ISIScopus
۶۱ Journal of Pain and Symptom Management
ISSN/ISBN: ۰۸۸۵-۳۹۲۴۱۸۷۳-۶۵۱۳۵%
ISIScopusPubMedEmbase
۶۲ Journal of International Management
ISSN/ISBN: ۱۰۷۵-۴۲۵۳۱۸۷۳-۰۶۲۰
ISIScopus
۶۳ International Journal of Logistics Management
ISSN/ISBN: ۰۹۵۷-۴۰۹۳۱۷۵۸-۶۵۵۰
ISIScopus
۶۴ Journal of Air Transport Management
ISSN/ISBN: ۰۹۶۹-۶۹۹۷۱۸۷۳-۲۰۸۹۵%
ISIScopus
۶۵ Journal of Construction Engineering and Management – ASCE
ISSN/ISBN: ۰۷۳۳-۹۳۶۴۱۹۴۳-۷۸۶۲
ISIScopus
۶۶ Climate Risk Management
ISSN/ISBN: ۲۲۱۲-۰۹۶۳۱۰%
ISIScopusDOAJ
۶۷ Journal of Product and Brand Management
ISSN/ISBN: ۱۰۶۱-۰۴۲۱۲۰۵۴-۱۶۴۳
ISIScopus
۶۸ International Journal of Health Policy and Management
ISSN/ISBN: ۲۳۲۲-۵۹۳۹۵%
ISIScopusPubMedEmbaseDOAJ
۶۹ Project Management Journal
ISSN/ISBN: ۱۹۳۸-۹۵۰۷۸۷۵۶-۹۷۲۸
ISIScopus
۷۰ Industrial Management and Data Systems
ISSN/ISBN: ۰۲۶۳-۵۵۷۷۱۷۵۸-۵۷۸۳
ISIScopus
۷۱ IEEE Transactions on Network and Service Management
ISSN/ISBN: ۱۹۳۲-۴۵۳۷
ISIScopus
۷۲ European Journal of Innovation Management
ISSN/ISBN: ۱۴۶۰-۱۰۶۰۱۷۵۸-۷۱۱۵
ISIScopus
۷۳ European Research on Management and Business Economics
ISSN/ISBN: ۲۴۴۴-۸۸۳۴۲۴۴۴-۸۸۴۲۱۰%
ISIScopusDOAJ
۷۴ International Journal of Retail and Distribution Management
ISSN/ISBN: ۰۹۵۹-۰۵۵۲۱۷۵۸-۶۶۹۰
ISIScopus
۷۵ Journal of Marketing Management
ISSN/ISBN: ۰۲۶۷-۲۵۷X۱۴۷۲-۱۳۷۶
ISIScopus
۷۶ Journal of Nursing Management
ISSN/ISBN: ۰۹۶۶-۰۴۲۹۱۳۶۵-۲۸۳۴
ISIScopusPubMed
۷۷ Production and Operations Management
ISSN/ISBN: ۱۰۵۹-۱۴۷۸۱۹۳۷-۵۹۵۶۱۰%
ISIScopus
۷۸ MIT Sloan Management Review
ISSN/ISBN: ۱۵۳۲-۸۹۳۷۱۵۳۲-۹۱۹۴
ISIScopus
۷۹ Journal of Policy Analysis and Management
ISSN/ISBN: ۰۲۷۶-۸۷۳۹۱۵۲۰-۶۶۸۸
ISIScopusPubMed
۸۰ The International Journal of Management Education
ISSN/ISBN: ۱۴۷۲-۸۱۱۷۲۳۵۲-۳۵۶۵
ISIScopus
۸۱ Asia Pacific Journal of Management
ISSN/ISBN: ۰۲۱۷-۴۵۶۱۱۵۷۲-۹۹۵۸۵%
ISIScopus
۸۲ Management International Review
ISSN/ISBN: ۰۹۳۸-۸۲۴۹۱۸۶۱-۸۹۰۱
ISIScopus
۸۳ Journal of Engineering and Technology Management
ISSN/ISBN: ۰۹۲۳-۴۷۴۸۱۸۷۹-۱۷۱۹۱۶۰۸-۴۷۹۹۱۰%
ISIScopus
۸۴ Journal of Multinational Financial Management
ISSN/ISBN: ۱۰۴۲-۴۴۴X۱۸۷۳-۱۳۰۹
ISIScopus
۸۵ Pest Management Science
ISSN/ISBN: ۱۵۲۶-۴۹۸X۱۵۲۶-۴۹۹۸۵%
ISIScopusPubMed
۸۶ Waste Management & Research
ISSN/ISBN: ۰۷۳۴-۲۴۲X۱۰۹۶-۳۶۶۹
ISIScopusPubMedEmbase
۸۷ Water Resources Management
ISSN/ISBN: ۰۹۲۰-۴۷۴۱۱۵۷۳-۱۶۵۰
ISIScopus
۸۸ Forest Ecology and Management
ISSN/ISBN: ۰۳۷۸-۱۱۲۷۱۸۷۲-۷۰۴۲۱۰%
ISIScopus
۸۹ International Journal of Stress Management
ISSN/ISBN: ۱۰۷۲-۵۲۴۵۱۵۷۳-۳۴۲۴
ISIScopus
۹۰ Carbon Balance and Management
ISSN/ISBN: ۱۷۵۰-۰۶۸۰
ISIScopusDOAJ
۹۱ Journal of Brand Management
ISSN/ISBN: ۱۳۵۰-۲۳۱X۱۴۷۹-۱۸۰۳
ISIScopus
۹۲ Management Accounting Research
ISSN/ISBN: ۱۰۴۴-۵۰۰۵۱۰۹۶-۱۲۲۴
ISIScopus
۹۳ Ocean & Coastal Management
ISSN/ISBN: ۰۹۶۴-۵۶۹۱۱۸۷۳-۵۲۴X
ISIScopus
۹۴ Group & Organization Management
ISSN/ISBN: ۱۰۵۹-۶۰۱۱۱۵۵۲-۳۹۹۳
ISIScopus
۹۵ Research in Transportation Business & Management
ISSN/ISBN: ۲۲۱۰-۵۳۹۵۲۲۱۰-۵۴۰۹
ISIScopus
۹۶ Journal of Fashion Marketing and Management
ISSN/ISBN: ۱۳۶۱-۲۰۲۶۱۷۵۸-۷۴۳۳
ISIScopus
۹۷ Total Quality Management and Business Excellence
ISSN/ISBN: ۱۴۷۸-۳۳۶۳۱۴۷۸-۳۳۷۱
ISIScopus
۹۸ Asian Business and Management
ISSN/ISBN: ۱۴۷۲-۴۷۸۲۱۴۷۶-۹۳۲۸
ISIScopus
۹۹ Journal of Integrated Pest Management
ISSN/ISBN: ۲۱۵۵-۷۴۷۰۵%
ISIScopusDOAJ
۱۰۰ Aquaculture, Economics and Management
ISSN/ISBN: ۱۳۶۵-۷۳۰۵۱۵۵۱-۸۶۶۳۱۳۶۵-۷۳۱۳۵%
ISIScopus

این مطالب را نیز ببینید!

بازخوانی یک گفت و گو؛ نظام سلامت و بررسی روندهای جمعیتی ایران و ۸۰ کشور جهان

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ کد مطلب: ۳۹۱۲۴۷ یک استاد دانشگاه با تشریح رصد ...