خانه / پژوهشی / پروپوزال نویسی / پروپوزال و پایان نامه نویسی(۶)اهم آزمون‌های آماری در پژوهش

پروپوزال و پایان نامه نویسی(۶)اهم آزمون‌های آماری در پژوهش

آزمون‌های آماری

قبل از این که به این بحث آزمون‌های آماری پرداخته شود لازم است, انواع متغیرهای آماری را مطالعه کنید. لازم است که قبل از جمع آوری داده‌ها طرح آزمایشی خود را طراحی کنید. نکته مهم در انتخاب یک آزمون آماری تعیین اینکه چه فرضیه ای را می‌خواهید آزمون کنید. اغلب محققان برای طرح خود خدفی دارند.  اما یک فرضیه خاص را مطرح نکرده اند. اما فرضیه ای را مطرح نکردند. ممکن است با تجزیه و تحلیل  اکتشافی آغاز شود. اما در نهایت برای انتخاب یک آزمون آماری، باید فرضیه‌ای برای آزمون طرح شود.

به عنوان مثال، ممکن است بدانید که هدف شما این است که تعیین کنید که آیا یک برنامه درسی بهتر از برنامه‌های درسی دیگر بازدهی دارد. اما این تنها کافی نیست و در کنار آن باید  فرضیه  مشخص باشد. شاید مایل به مقایسه میانگین نمراتی که دانش آموزان در امتحانات برنامه‌های مختلف گرفته‌اند را مقایسه کنید. درنتیجه یک فرضیه صفر وجود دارد: بین میانگین نمرات دانش آموزان در برنامه های درسی تفاوت وجود ندارد. در این مثال، متغیر وابسته به عنوان نمره دانشجو و متغیر مستقل به عنوان برنامه درسی در نظر گرفته می‌شود. البته شما ممکن است فرضیه‌ها را پیچیده‌تر کنید. به عنوان مثال، اگر برنامه درسی در کلاس‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است بخواهید کلاس‌ها را به عنوان متغیر بلوک در تجزیه و تحلیل کنید.

—————————————————————————————————————–

تعداد و نوع متغیرهای شما چیست؟

آزمون آماری مناسب برای داده‌های شما، بستگی به تعداد و نوع متغیرهایی که در تجزیه و تحلیل فرضیه‌های شما قرار میگیرند دارد. در ادامه نوع آزمون‌ اماری با توجه به تعداد و نوع متغیرها گردآوری شده‌ است. شایان ذکر که هر آزمون آماری دارای مجموعه‌ای از فرضیات برای داده‌ها می‌باشد که باید ارزیابی شوند.

——————————————————————————————————————-

معرفی برخی از آزمون‌های آماری

One-sample Wilcoxon Signed-rank Test

برای آزمون فرض پیرامون یک جامعه استفاده می شود.

فرض صفر در صورتی که توزیع داده‌ها متقارن باشد: میانه برابر با یک مقدار مشخص می‌باشد

فرض صفر در صورتی که توزیع داده‌ها متقارن نباشد: میانگین برابر با یک مقدار مشخص می‌باشد

نوع ازمون: ناپارامتری

نوع متغیر: رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

—————————————————————————————————————-

Sign test for one-sample

مشابه ازمون one-sample Wilcoxon signed-rank test می‌باشد و برای ازمون میانه با مقداری مشخص استفاده می‌گردد.

نوع ازمون: ناپارامتری

نوع متغیر: رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

———————————————————————————————————–

Two-sample Mann–Whitney

جهت مقایسه دو گروه استفاده می شود.

فرض صفر در صورتی که توزیع داده‌های دو گروه مشابه باشد: مقدار میانه برای هر دو گروه یکسان است

فرض صفر در صورتی که توزیع داده‌های دو گروه مشابه نباشد: مقدار میانگین برای هر دو گروه یکسان است

نوع ازمون: ناپارامتری برای گروه های مستقل

نوع متغیر وابسته: رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو سطح

———————————————————————————————————–

Mood’s median test for two-sample

جهت مقایسه میانه دو گروه استفاده می شود. توان این آزمون از ازمون Two-sample Mann–Whitney در برخی از موارد کمتر می‌باشد.

نوع ازمون: ناپارامتری برای گروه های مستقل

نوع متغیر وابسته: رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو سطح

———————————————————————————————————–

Two-sample paired rank-sum

جهت مقایسه دو گروه استفاده می شود. در این آزمون دو گروه باید به یکدیگر وابسته باشد. برای مثال رضایت کارکنان یک سازمان قبل و بعد از تغییر مدیریت را می‌توان با این ازمون سنجید.

فرض صفر در حالتی که توزیع نفاضل داده‌ها متقارن باشد: میانه تفاضل دو گروه برابر با صفر است .

فرض صفر در حالتی که توزیع نفاضل داده‌ها متقارن نباشد: میانگین تفاضل دو گروه برابر با صفر است.

نوع ازمون: ناپارامتری برای گروه های وابسته

نوع متغیر وابسته: رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو سطح

—————————————————————————————————–

Sign test for two-sample paired

جهت مقایسه میانه دو گروه وابسته استفاده می شود . شبیه ازمون paired signed-rank test می‌باشد و زمانی که توزیع تفاضل داده ها متقارن نیست از این آزمون استفاده می‌گردد.

نوع ازمون: ناپارامتری برای گروه های وابسته

نوع متغیر وابسته: رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو سطح

———————————————————————————————

Kruskal–Wallis

این آزمون شبیه آزمون Mann–Whitney U test و تفاوت آن با این آزمون در این است که این آزمون برای تعداد گروه بیشتر از دو گروه نیز به کار برده می‌شود.

فرض صفر در صورتی که توزیع داده‌های تمام گروه‌ها با یکدیگر مشابه باشد: مقدار میانه برای گروه‌ها یکسان است

فرض صفر در صورتی که توزیع داده‌های تمام گروه‌ها با یکدیگر مشابه نباشد: مقدار میانگین برای گروه‌ها یکسان است

نوع ازمون: ناپارامتری برای گروه های مستقل

نوع متغیر وابسته: رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو یا چند سطح

—————————————————————————————————–

Mood’s median

جهت مقایسه میانه دو یا چند گروه مستقل استفاده می شود . توان این ازمون در برخی موارد از ازمون Kruskal–Wallis test کمتر است.

نوع ازمون: ناپارامتری برای گروه های مستقل

نوع متغیر وابسته: رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو یا چند سطح

————————————————————————————————-

One -sample t-test

برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود.

نوع ازمون: پارامتری

نوع متغیر: فاصله‌ای و نسبتی

————————————————————————————————–

Two-sample t-test

برای مقایسه برابری دو گروه مستقل از این آزمون استفاده می‌شود.

نوع ازمون: پارامتری

نوع متغیر وابسته: فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو سطح

——————————————————————————————————

Paired t-test

برای مقایسه برابری دو گروه وابسته از این آزمون استفاده می‌شود.

نوع ازمون: پارامتری

نوع متغیر وابسته: فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو سطح

—————————————————————————————————–

One-way ANOVA

این آزمون شبیه ازمون independent t-test می‌باشد با این تفاوت که این ازمون توانایی مقایسه تعداد بیشتر از دو گروه را نیز دارا می‌باشد.

نوع ازمون: پارامتری

نوع متغیر وابسته: فاصله‌ای و نسبتی

نوع متغیر مستقل: اسمی با تعداد دو یا چند سطح

http://tahlil-amar.ir

این مطالب را نیز ببینید!

نحوه آدرس دهی به مقاله به چهار روش مختلف ؛ MLA ،APA ،HARVARD و VANCOUVER

آدرس دهی یک مقاله به چهار روش مختلف؛ دکتر خلیل علی محمدزاده الف) APA نیازی‌پور ...