خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / طرح درس ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی

طرح درس ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی

نام استاددکترخلیل علی محمدزاده    رتبه دانشگاهی: دانشیار         رشته تحصیلی: دکترای پزشکی و دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

گرایش تخصصی: اقتصاد بهداشت و درمان و مدیریت استراتژیک در نظام سلامت

۱ـ اطلاعات عمومی:

نام درس: ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی

نوع درس: نظری(۳ واحد)

فراگیران: دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

زمان: چهارشنبه ها

۲ـ مقدمه(اهمیت درس):

ارزیابی جزء جدانشدنی هر فعالیت بهداشتی و درمانی به شمار می رود. در این میان آشنایی با استانداردهای ارائه خدمات به منظور ارزیابی موسسات ارائه کننده خدمات سلامت الزامی می باشد. همچنین شناخت مفاهیم جدید کیفیت و استانداردهای اعتباربخشی از رویکردهای نوین ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی می باشد.

۳ـ ا هداف کلی:

آشنا ساختن دانشجویان با روش های ارزیابی کمی و کیفی مراقبت های بهداشتی و درمانی در چارچوب استانداردهای خدمات و مراقبت های بهداشتی و درمانی شبکه و بیمارستان، به طوری که دانشجو در پایان ترم بتواند نظام های سلامت را از نظر کمی و کیفی و مطابق با استانداردها مورد ارزیابی قرار دهند.

۴ـ اهداف ویژه یا عینی:

در پایان این دوره آموزشی، از دانشجو انتظار می رود:

– اهداف کلی و ویژه سازمان بهداشت جهانی در زمینه ارزیابی عملکرد
– مفاهیم اولیه در ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی
– شاخص های ارزیابی مراقبت بهداشتی و درمانی
– مفاهیم و روش های اندازه گیری پاسخ دهی نظام های سلامت
– تعریف و اندازه گیری پوشش سلامت
– مفاهیم و مبانی اساسی در تولیت نظام سلامت
– ارزیابی اقتصادی پروژه های بهداشتی
– مشارکت مالی عادلانه
– سنجش نابرابری سلامت
– الگوی هزینه سلامت در کشورهای دنیا
– حساب های ملی سلامت: مفاهیم، منابع اطلاعاتی، و روش شناختی
– پایش عملکرد مالی سلامت
– ارائه خدمات در سیستم بهداشت و درمان
– پاسخدهی نظام سلامت: مفاهیم، حوزه ها و عملیاتی سازی
– عدالت و کیفیت در نظام سلامت (آشنایی با سنجه های حدواسط)
– اندازه گیری دستاورد های نظام سلامت: اثر تغییر پذیری بر اهمیت اهداف و عوامل اجتماعی
– اعتباربخشی موسسات بهداشتی و درمانی
– ممیزی مراقبت های بهداشتی و درمانی
– انواع مختلف مدل های تعالی سازمانی
– سایر موضوعات جدید و جالب پیشنهادی توسط دانشجویان

۵ـ روش تدریس:
Lecture /سخنرانی برنامه ریزی شده/ Round Morning Report / Case Report/ کارگاه آموزشی

ـ سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ و تلاش در توانمندسازی دانشجویان در فرآیند آموزش
– سخنرانی همراه با ارائه مثال های کاربردی
– تحقیق دانشجویان در زمینه ویژگی های سازمان بیمارستان و ارائه این مطالب به سایر دانشجویان

۶ـ وسایل سمعی و بصری:
– استفاده از پاورپوینت

بهتر است متن مکتوب ارائه شده در کلاس، قبلا بین دانشجویان شرکت کننده در جلسه توزیع شود.

۷ـ روش ارزیابی:
– میزان مشارکت فکری و حضوری دانشجویان در فعالیت های کلاسی ۲ نمره
– نحوه انتخاب و ارائه کار کلاسی ۲ نمره
– امتحان میان ترم ۲ نمره
– امتحان پایان ترم ۱۴ نمره

۸– منابع اصلی درس

— صحبایی فائزه، نصرآبادی طاهره، امجدی مریم، علی محمدزاده خلیل. مدیریت برنامه های بهداشتی مبتنی بر جامعه، گردآوری و ترجمه. ناشر: جامعه نگر، چاپ اول ۱۳۹۸٫

– اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژی ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﻴﺮ

– دکتر صدقیانی ابراهیم، ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی، انتشارات نوردانش ۱۳۸۶

– Accreditation Process Guide for Behavioral Health Care 2006 – 2007,By Joint Commission Resources, Inc Staff jcr. Edition: illustrated Published by Joint Commission on, 2006.

– دکتر صدقیانی ابراهیم، استانداردهای بیمارستانی وارزیابی مراقبتهای بهداشتی ودرمانی، انتشارات  معین ۱۳۷۶

– وزارت بهداشت، دستورالعمل ارزیابی بیمارستان ها، شورای هماهنگی درمان ۱۳۷۶

– تحقیق در سیستم های بهداشتی، سازمان جهانی بهداشت، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

– Evaluation of Health Care, Woltes W.Hollend.
– Health Care Management, Marcia Horowitz, Ferguson publishing c 2010.

Image result for ‫دکترخلیل علی محمدزاده‬‎

آدرس های علمی و پ‍‍ژوهشی دکترخلیل علی محمدزاده

خلیل علی محمد زاده ۱ و ۲ *

۱ دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۲ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰

*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (دکترای پزشکی و دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران، dr_khalil_amz@yahoo.com

 Khalil Alimohammadzadeh 1 ,2 

۱ Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۲ Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran .  orcid.:0000-0002-2376-9256

*Corresponding Author: Khalil Alimohammadzadeh (M.D., Ph.D.), Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch; Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran, dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...