خانه / پژوهشی / بانک مقالات / سنجش عملکرد طرح تحول سلامت بر اساس کارت امتیازدهی متوازن در بیمارستان آیت ا… طالقانی

سنجش عملکرد طرح تحول سلامت بر اساس کارت امتیازدهی متوازن در بیمارستان آیت ا… طالقانی

 

Abstract:   (۲۶ Views)
Evaluating the Health Reform Plan in Ayatollah Taleghani Hospital, Tehran in 2010- 2017 Using the Balanced Scorecard

Azar Ebrahimpour1, Khalil Alimohammadzadeh2, 3, *, Ali Maher4,5
۱MSc, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
۲Associate Professor, Department of Health Services Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
۳Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
۴Assistant Professor, Department of Health Services Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
۵Department of Health Policy, school of management and medical education Shahid Beheshti medical university

Abstract
Background: The performance evaluation of the health system is a method of measuring the success rate of this system in fulfilling its objectives.
Objectives: The present study was conducted to measure the performance of the Health Reform Plan (HRP) in Ayatollah Taleghani Hospital, Tehran, Iran; in terms of reducing the expenses of inpatients and promoting natural childbirth using the balanced scorecard.
Methods: The present descriptive, analytical, and cross-sectional study was performed using the balanced scorecard and the data associated with 2010 – 2017, i.e., four years before to four years after implementing the HRP. The data collected were analyzed in SPSS V. 21 using the paired t-test.
Results: Executing the HRP caused significant increases in the average hospitalization cost from 14439773 to 30966249 IRR, the number of natural deliveries from 283 to 455, the number of cesarean sections, the average basic health insurance coverage, the bed occupancy rate, the number of inpatients, the number of surgeries, the satisfaction of inpatients, and the number of nurses per special and ordinary beds. Moreover, this plan significantly reduced the patient share of hospitalization costs from 31.5% to 6.5%, the patient share of the cost of medication and medical supplies from 32% to 11.7%, and the average length of stay from 7.1 days to 6.5 days (P < 0.05).
Conclusion: The HRP has been able to take effective steps towards the financial protection of citizens in public teaching hospitals as its primary and most important objective. Indicators associated with reductions in inpatients’ expenses are recommended to be paid more attention and revised from the perspective of growth and learning, and promotion of natural childbirth indices from the perspectives of internal processes and customer appreciation.
Keywords: Health Reform Plan; Performance Evaluation; Balanced Scorecard; Hospital

Please cite this article as follows:
Ebrahimpour A, Alimohammadzadeh Kh, Maher A. Evaluating the health reform plan in Ayatollah Taleghani Hospital,Tehran in 2010 – 2017 using the balanced scorecard. Hakim Health Sys Res 2019; 22(2): 100-111.

*Corresponding Author: Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Tel: +98-2122614827, Email: heprc2015@gmail.com

Keywords: Health Reform PlanPerformance EvaluationBalanced ScorecardHospital
Full-Text [PDF 457 kb]   (۵ Downloads) 
Type of Study: Original | Subject: General
Received: 2018/11/11 | Accepted: 2019/11/7 | Published: 2019/11/7
سنجش عملکرد طرح تحول سلامت بر اساس کارت امتیازدهی متوازن در بیمارستان آیت ا… طالقانی تهران در سالهای ۹۶-۱۳۸۹
آذر ابراهیم پور، خلیل علی محمدزاده، علی ماهر
، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، : heprc۲۰۱۵@gmail.com
چکیده:   (۲۵ مشاهده)
دریافت: ۲۲/۸/۹۷   پذیرش: ۱۷/۱۰/۹۷

چکیده
زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، یکی از روشهای سنجش موفقیت در دستیابی به اهداف نظام سلامت است. مطالعهی حاضر با هدف سنجش عملکرد طرح تحول سلامت در برنامههای کاهش میزان پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی بر اساس کارت امتیازدهی متوازن انجام شد.
روش پژوهش: مطالعهی توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی و با استفاده از داده های سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶، یعنی چهار سال پیش و پس از اجرای طرح تحول سلامت و استفاده از روش کارت امتیازدهی متوازن انجامشد. دادهها با استفاده از آزمون تی زوجی و نرم افزار  SPSSنسخه ۲۱ تحلیل شد.
یافتهها: پس از اجرای طرح تحول، میانگین هزینهی هر پروندهی بستری (از ۱۴,۴۳۹,۷۷۳ به ۳۰,۹۶۶,۲۴۹ ریال)، میانگین سهم بیمههای پایه، نسبت پذیرش بیمار به هر تخت، تعداد مراجعین بستری، تعداد اعمال جراحی، رضایتمندی بیماران بستری، نسبت پرستار به تختهای ویژه و عادی، تعداد سزارین و زایمان طبیعی (از ۲۸۳ به ۴۵۵ زایمان) بهطور معناداری افزایش و سهم پرداخت بیمار(از۵/۳۱ به ۵/۶ درصد)، سهم هزینهی دارو و لوازم پزشکی (از ۳۲ به ۷/۱۱ درصد) و متوسط اقامت (از ۱/۷ به ۵/۶ روز) کاهش یافت (۰۵/۰>P).
نتیجهگیری: طرح تحول سلامت توانسته در راستای اولین و مهمترین هدف خود، که همانا حفاظت مالی شهروندان در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی است، گامی موثر بردارد. شاخصهای کاهش پرداختی بیماران بستری در منظر رشد و یادگیری،شاخصهای ترویج زایمان طبیعی درمنظرفرایندهای داخلی ومنظرمشتری، این ابعاد از طرح تحول نیازمندتوجه وبازنگری در اهداف یا نظارت بیشترمیباشد.
واژههای کلیدیطرح تحول نظام سلامت، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازدهی متوازن، بیمارستان

واژه‌های کلیدی: طرح تحول نظام سلامت، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازدهی متوازن، بیمارستان
متن کامل [PDF 457 kb]   (۴ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۸/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

این مطالب را نیز ببینید!

شعر و حکمت

شعر و حکمت دکترخلیل علی محمدزاده این روزها که به مناسبت سومین همایش سلامت، حکمت ...