خانه / آموزشی / معرفی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

معرفی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تعریف و هدف:

هدف از پرورش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:

– تحقیق و تحلیل نظام خدمات بهداشتی

– ارزیابی بیمارستانها از نظر کیفی و کمی

– اداره بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

– تجزیه و تحقیق اقتصادی فعالیت های بیمارستانی

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ٢ سال میباشد و طبق آیین نامه های آموزشی است. دروس در این دوره بصورت نظری، عملی، کارآموزی و کارورزی تدریس و آموزش داده خواهد شد. هر واحد درس نظری در هر ترم معادل ١٧ ساعت و هر درس عملی معادل ٣۴ ساعت استد.
کارآموزی، کارورزی در بیمارستان ها و مراکز آموزشی تحقیقاتی انجام می گیرد.

کارآموزی: ترم اول: هفته ای ۴ ساعت یک روز در هفته بصورت بازدید از بیمارستان ها.

ترم دوم: هفته ای ۴ ساعت یکروز در هفته بصورت بازدید از بیمارستان ها.

ترم سوم: هفته ای ٨ ساعت دو روز در هفته بصورت کار عملی.

ترم چهارم: هفته ای ٨ ساعت دو روز در هفته بصورت کار عملی.

کارورزی: به مدت ٢ ماه در پایان دوره تحصیل تئوری و بصورت تمام وقت ۶ روز در هفته از ساعت ٧ صبح لغایت ٢ بعدازظهر.

تعداد و نوع واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی این دوره ٣٢ واحد در نظر گرفته شده است و به شرح ذیل ارایه میگردد:

١- دروس پایه                             ١٢ واحد

٢- دروس اختصاصی                  ١٢ واحد

٣- پایان نامه                               ۴ واحد

۴ – کارورزی و کارآموزی             ۴ واحد

شرایط ورود:

داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی گزینش دوره کارشناسی ارشد معمول در نظام آموزش عالی کشور، باید حداقل دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) معتبر در یکی از رشته های زیر باشند.

اداره امور بیمارستان ها، مدیریت با گرایش های مختلف – بهداشت با گرایش های مختلف و مدارک پزشکی.

نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این رشته معمولاً در مشاغل مدیران صف و یا مشاغل ستادی در سازمان های مختلف بهداشتی درمانی مانند بیمارستان های جنرال (عمومی) تخصصی، توانبخشی، روانی مراقبت های اورژانس درمانگاه ها، کلینیک ها، شبکه های ارایه کننده مراقبت های بهداشتی اولیه مشغول بکار می شوند، برنامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بر اهداف ذکر شده به منظور پرورش:

١- تحقیق گر و پژوهشگر خط مشی و سیاست بهداشتی درمانی

٢- مجری امور پژوهشی در مسایل بهداشتی و درمانی

٣- ارزیابان و برنامه ریزان بهداشتی و مشاورین در این امور

 ضرورت و اهمیت رشته:

نیاز روزافزون جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی و توجه خاص دولت و مردم به توصیه کمی و کیفی این خدمات، بهبود عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی، و اقتصادی تر اداره کردن این سازمانها، لزوم تربیت و بکارگیری مدیران متخصص در زمینه های علمی گسترده دانش مدیریت را اجتناب ناپذیر می سازد.

پویایی سازمانهای مهمی که وظایف حیاتی و حساسی را برعهده دارند، نیازمند برنامهریزی، سازمان دهی، استخدام، بودجهبندی، هدایت، کنترل و نظارت، انگیزش کارکنان، برقراری ارتباطات، نوآوری و ارزیابی به صورت علمی ملهم از موازین دانش مدیریت می باشد. لذا، مدیرانی که قرار است در سطوح بالای مراکز بهداشت و درمان خدمت نمایند، می بایست از نوعی بلوغ و پختگی علمی و تجربی برخوردار باشند. تجارب سایر کشورها و مطالعات عدیده ای که طی سالهای اخیر پیرامون ابعاد مختلف اداره این مراکز صورت گرفته است، موید نیاز به پرورش کارشناسان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.

قطعاً، ارایه این برنامه و مقطع تحصیلی با تغییراتی که در راستای ویژگی ها و اهداف نظام بهداشت و درمان کشور و تجارب حاصله از ارایه دورههای اخیر کارشناسی ارشد این رشته صورت پذیرفته است، کارآیی و اثربخشی خدمت مدیرانی که با این برنامه و سرفصل جدید آموزش می بینند به نحو بارزی افزایش خواهد یافت.

انتظار میرود که فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در کنار انجام وظایف مسئولیتهای کلی خویش در امر مدیریت، قادر باشند در محاسبه هزینه، تجزیه و تحقیق هزینه و فایده، تقلیل هزینه کارآیی، تحقیق داده – ستاده، تحقیق سیستمها و شبکه بهداشت و درمان، مشارکت آگاهانه و فعال داشته باشند.

برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته)

الف) دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۰١ زبان انگلیسی ۴ ١٣۶ ١٣۶
۰٢ آیین نگارش ٢ ٣۴ ٣۴
۰٣ کاربرد کامپیوتر در مدیریت ٣ ٣۴ ٣۴ ۶٨
۰۵ اصول و مبانی حسابداری ٣ ۵١ ۵١
۰۶ اصول و مبانی اقتصاد ٣ ۵١ ۵١
۰٧ آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی ٣ ٣۴ ٣۴ ۶٨
۰٨ اصول خدمات بهداشتی ٣ ۵١ ۵١
۰٩ سازمان و مدیریت بیمارستان (١) ٢ ٣۴ ۶٨
١۰ سازمان و مدیریت بیمارستان (٢) ٢ ٣۴ ٣۴
١١ برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی ٢ ٣۴ ٣۴
١٢ استانداردهای بیمارستانی ٢ ٣۴ ٣۴
جمع ٣٢ ۴۴٢ ٢۰۴ ۶۴۶

 تبصره: دانشجویان با گرایشهای مختلف (کارشناسی رشته های گوناگون) فقط ملزم به گذراندن حداکثر ٢۰ واحد از جدول دروس کمبود بنا به تشخیص گروه آموزشی مربوطه میباشند.

ب: دروس پایه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا زمان ارایه درس

نظری

عملی

جمع

١٣ روش تحقیق در علوم بهداشتی ٣ ٣۴ ٣۴ ۶٨ ۰٧
١۴ روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان ٣ ۵١ ۵١
١۵ سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران ٣ ۵١ ۵١ ۰۶
١۶ اقتصاد بهداشت و درمان ٣ ۵١ ۵١ ۰۶
جمع ١٢ ١٨٧ ٣۴ ٢٢١

ج: دروس تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا زمان ارایه درس

نظری

عملی

جمع

١٧ نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی ٣ ۵١ ۵١
١٨ ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی ٣ ۵١ ۵١
١٩ برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتی و درمانی ٣ ۵١ ۵١ ١۰ و ۰٩ و ۰۴
٢۰ سمینار موردی ٣ ۵١ ۵١
٢١ کارآموزی ٢
٢٢ کارورزی ٢
٢٣ پایان نامه ۴
جمع ٢۰ ٢۰۴ ٢۰۴

ظرفیت پذیرش ودانشگاه هایی که این رشته را ارائه می کنند ( سال ٩۵)

دانشگاه

دولتی

مازاد

جمع کل

آزاد واحد ساری ١۰ ۰ ١۰
آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران شمال، تهران جنوب و تهران پزشکی

سال ۹۵ فقط علوم و تحقیقات (۱۵)

سال ۹۶ هر کدام (۱۲ تا ۱۵)

۰ ١۵
ارتش ۴ ۰ ۴
اصفهان ۵ ٢ ٧
اهواز ۵ ٢ ٧
ایران ٩ ۵ ١۴
بقیه اله ٣ ۰ ٣
تبریز ۵ ۰ ۵
تهران ١١ ۴ ١۵
شهید بهشتی ۴ ٢ ۶
شیراز ۵ ٢ ٧
قزوین ۶ ٢ ٨
کرمان ٧ ۰ ٧
مازندران ۵ ٢ ٧
مشهد ۴ ٢ ۶
یزد ٧ ۴ ١١
جمع کل ١۰۵ ٢٧ ١٣٢

مدارک تحصیلی مورد پذیرش دراین رشته:

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مدیریت با گرایش های مختلف ، اداره امور بیمارستان ها- مدیریت -حقوق -علوم اجتماعی -حسابداری وعلوم اقتصادی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

کلیات بهداشت(٢)
اصول و مبانی سازمان و مدیریت (٣)
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان(٣)
مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت(٢)
زبان انگلیسی(٣)

منابع پیشنهادی برای مطالعه توسط داوطبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی*:

کلیات بهداشت

١- درسنامه طب پیشگیری و پزشکی جلد دوم، ک. پارک. ترجمه: خسرو رفاهی شیر پاک- تهران– انتشارات ایلیا- چاپ اول ١٣٨٢

٢- اصول خدمات بهداشتی، فربد عبادی فردآذر و حسین شجاعی تهران- تهران انتشارات سماط چاپ چهارم ١٣٨۵

٣- اصول خدمات بهداشتی، فربد عبادی فردآذر و همکاران؛ چاپ اول: ١٣٩٢

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

١- مبانی سازمان و مدیریت، علی رضائیان- تهران- انتشارات سمت

٢- مبانی مدیریت رفتار سازمانی، علی رضائیان- تهران- انتشارات سمت- چاپ هفتم ١٣٨۵

٣- مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت- تهران- انتشارات سمت- چاپ دوازدهم ١٣٨۶

۴- سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، مهدی ایران نژاد پاریزی و پرویز ساسان گهر- تهران- انتشارات موسسه علوم بانکداری- چاپ نهم ١٣٨۵

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

١- سازمان و مدیریت بیمارستان جلد ١ و٢، ابراهیم صدقیانی- تهران- انتشارات جهان رایانه

٢- مدیریت بهداشت و درمان، سعید آصف زاده و عزیز رضا پور- انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حدیث امروز چاپ اول ١٣٨۵

٣- درباره مدیریت خدمات بهداشتی، مک ماهان، رزماری، ترجمه: علی کشتکاران و سید علیرضا آیت اللهی- انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز- چاپ سوم ١٣٨۵

۴-  بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می‌کند؟ ترجمه دکتر محمد عرب و همکاران-انتشارات جهاد دانشگاهی

۵- نظام بیمه سلامت، ترجمه دکتر محمد عرب و همکاران

مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت

١-مبانی اقتصاد بهداشت و درمان،  سعید آصف زاده-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین – چاپ اول ١٣٨٢

٢-اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه، سوفی ویتر و دیگران . ترجمه: ابوالقاسم پوررضا- تهران انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی – چاپ اول ١٣٨٣

٣- اقتصاد سلامت( اصول و جریان منابع) ریموندپی نوو. ترجمه: علی جهانخانی و علی پارسائیان- تهران انتشارات سمت چاپ دوازدهم ١٣٨۵

۴- مدیریت مالی جلد ١ و ٢، ترجمه دکتر محمد نکویی مقدم و همکاران- انتشارات وزارت بهداشت

۵-اقتصاد مراقبت سلامت، تالیف دکتر فربد عبادی فردآذر

۶- مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان، تالیف دکتر فربد عبادی فردآذر

 * نقل از: مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد:

آزمون سال ٩١-٩٢

آزمون سال ٩٢-٩٣

آزمون سال ٩٣-٩۴

آزمون سال ٩۴-٩۵

موقعیت های استخدام ، مشاغل و بازار کار کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

استاد دانشگاه

پـژوهـــشــگـر

مدیر امور اداری

کارشناس / مدیر منابع انسانی

سایر مشاغل ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی بر اساس جدیدترین طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت

کارشناس امور اجرایی بیمارستان

کارآزمای مدیریت سلامت

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس تعالی سازمانی سلامت

کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...