خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مقاله؛ ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی

مقاله؛ ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی

بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در بین کارشناسان بهداشت حوزه معاونت بهداشتی استان ایلام در سال ۱۳۹۳
خلیل علی محمدزاده *۱، سید مجتبی حسینی۲، شهناز ملکی۳
۱- عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران ، dr_khalil_amz@yahoo.com
۲۲- عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
۳۳- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
چکیده:   (۱۰۷ مشاهده)

مقدمه: امروزه فرسودگی شغلی و متغیرهای موثر در کاهش یا افزایش آن به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی است. بنا بر این بررسی ارتباط متغیرهای کلیدی توانمندی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی کارکنان  در حل مسائل و معضلا ت منابع انسانی و بالندگی سازمان ها موثر می باشد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی است جامعه آماری پژوهش تمام کارشناسان بهداشت  شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال ۹۳ است. تعداد ۱۴۸ نفر از آنان به روش طبقه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(۱۹۷۰۰) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه های استاندارد توانمندی روان شناختی اسپریتزر(۱۹۹۵)، کیفیت زندگی کاری والتون(۱۹۷۳)، فرسودگی شغلی ماسلاچ(۱۹۸۵) و چک لیست محقق ساخته بوده است. از نرم افزار  SPSS vol.22، روش آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و جداول مربوطه و روش های آمار استنباطی کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و جدول آنالیز واریانس جهت تحلیل داده ها استفاده گردید.

یافته های پژوهش: بین توانمندسازی روان شناختی و فرسودگی شغلی کارشناسان بهــداشت رابــطه معکــوس و معنــاداری r=-0.280 وجود دارد. از میان ابعاد توانمندسازی فقطt  متناظر با بتای احساس معناداری در شغل با ضریب ۳۱۴/۰-  در سطح خطای کمتر  ۵ درصد معنادار است. هم چنین بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارشناسان بهداشت رابطه معکوس و مـــعناداری  r=-0.154  وجود دارد و از میان ابعاد کیفیت زندگی کاری فقطt  متناظر با بتای  تامین فرصت رشد  با ضریب ۳۷۹/۰-  در سطح خطای کمتر از  ۵ درصد معنادار است.

بحث و نتیجه گیری : نتایج، اهمیت انجام مداخلات موثر در زمینه اجرای برنامه های آموزشی توانمندسازی کارکنان و بهبود کیفیت زندگی کاری با تاکید بر ابعاد احساس معنی داری شغل و تامین فرصت رشد در جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی کارشناسان بهداشت توسط مدیران و برنامه ریزان  این حوزه  را نشان می دهد.

واژه‌های کلیدی: توانمندی روان شناختی، کیفیت زندگی کاری، فرسودگی شغلی، کارشناسان بهداشت
متن کامل [PDF 704 kb]   (۴۱ دریافت)
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت: ۱۳۹۴/۳/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

انکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی کاربرد نقل قول در مقالات فارسی: ۱٫ اگر نقل ...