خانه / پژوهشی / بانک مقالات / اثر مدیریت سایبرنتیک بر خطاهای پزشکی در بیمارستان

اثر مدیریت سایبرنتیک بر خطاهای پزشکی در بیمارستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

۱ کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

۲ استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال،

۳ استاد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت

 ۱۰٫۴۸۳۰۵/him.2024.42330.1162

چکیده

مقدمه: افزایش روز افزون خطاهای پزشکی ضرر‌های جانی و مالی زیادی به نظام سلامت وارد کرده که می‌تواند ناشی از عدم مدیریت درست این خطاها و بررسی علت آن‌ها باشد. در راستای کمک به کنترل آن‌ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت سایبرنتیک بر خطاهای پزشکی انجام شد.روش بررسی: پژوهش با روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. نمونه پژوهش را پزشکان و پرستاران از چهار بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۲ تشکیل دادند و در نهایت ۱۷۰ پرسشنامه و چک لیست جمع آوری شد. ابزار های گردآوری داده ها، پرسشنامه قربانی زاده و چک لیست شیرپا بود.برای تحلیل داده‌های از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و با نرم‌افزار SPSS-24 آنالیز گردید.یافته ها:یافته های پژوهش نشان داد بین مدیریت سایبرنتیک و خطاهای پزشکی ارتباط معنا داری وجود دارد و ۹ درصد از تغییرات متغیر ملاک یعنی مدیریت سایبرنتیک، می‌تواند توسط متغیرهای خطاهای پزشکی تبیین شود. همچنین مدیریت سایبرنتیک بر خطاهای ارتباطی

p-value=0.014))، عملکردی p-value=0.009))، بازبینی p-value=0.011) (و بازیابی (p-value=0.001) تاثیرگذار است و بر خطاهای انتخابیp-value=0.769)) اثری ندارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد خطاهای پزشکی با بکارگیری مدیریت سایبرنتیک به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. علاوه بر آن پیاده سازی ویژگی‌های سایبرنتیک در مراحل مختلف بروز خطاها می‌تواند اثر مثبتی بر منابع بیمارستان و حفظ جان بیماران داشته باشد.واژه های کلیدی: مدیریت سایبرنتیک ;خطاهای پزشکی پیام کلیدی: در جهت حفظ سلامت جامعه در زمان دریافت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران مراکز و کارکنان بخش‌ها می‌‌توانند با کمک مدیریت سایبرنتیک در جهت کاهش خطاهای پزشکی گام‌های موثری بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of cybernetic management on medical errors in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • sepideh rezaei ۱
  • Seyed Mojtaba Hosseini ۲
  • Khalil Alimohammadzadeh ۳

۱ Msc, Health Services Management, Department of Health Services Management, North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۲ Assistant Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۳ Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University. Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

University of Medical Sciences

Introduction: Daily increase in medical errors has caused a lot of human and financial losses to the health system, which can be caused by the lack of appropriate management of these errors and investigation of their causes. In order to help control them, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of cybernetic management on medical errors.

Methods: The applied study was a descriptive-correlation survey. the sample consisted of doctors and nurses of four selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences were formed in 1402 and finally 170 questionnaires and checklists were collected. Data collection tools were Ghorbanzadeh questionnaire and SHERPA checklist. To analysis data, descriptive and inferential statistics were used and analyzed with SPSS-24 software.

Results: The findings of the research showed that there is a significant relationship between cybernetic management and medical errors, and 9% of the changes in the criterion variable, cybernetic management, can be explained by the variables of medical errors. Also, cybernetic management‌ has an effect on communication errors (p-value=0.014), functional (p-value=0.009), revision (p-value=0.011) and recovery (p-value=0.001) and on selection errors (p-value=0.769) has no effect.

Conclusion: The results showed that medical errors were considerably reduced by using cybernetic management. In addition, the implementation of cybernetic features at different stages of errors can have a positive effect on hospital resources and save patients’ lives.

Key words: cybernetic management; medical errors

کلیدواژه‌ها [English]

  • cybernetic management
  • medical errors
  • hospital
  • management

این مطالب را نیز ببینید!

پلاژیاریسم؟!

plagiarism سرقت ادبی، یا پلاژیاریسم، به استفاده غیرقانونی یا غیراخلاقی و غیر مجاز از کارهای ...