خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت

مقدمه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش پزشکی

در کشور در طی دهه های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دسـتاوردهای شـگرفی را بـرای نظام سلامت کشور به ارمغان آورده است. خصوصاً پس از ادغام آموزش و پـژوهش علـوم پزشـکی در نظـام ارائـه خدمات، تربیت نیروی انسانی بخش سلامت با سرعت قابل توجهی انجام گردید. تا آنجا که امـروزه شـاهدیم کـه کلیـه خدمات سلامت اعم از پیچیده ترین اقدامات تشخیصی و درمانی به دست متخصصان ایرانی ارائـه شـده و بیمـاران بـا اطمینان خاطر در مراکز درمانی داخل کشور مراحل درمان خویش را سپری می کنند. اما تغییرات اساسی در چهره بیماری های کشور خصوصاً افزایش میزان بـار بیماری هـای غیرواگیـر، ظهـور فناوری هـای نوین و پیشرفته تشخیصی و درمانی، تغییرات در هرم جعمیتی کشور و … بازنگری در رونـد تربیـت نیـروی انسـانی بخش سلامت را در راستای تحقق آموزش پاسخگو بیش از پیش ضروری می سازد. تحول در نظام آموزش علوم پزشکی با تأکید بر اولویت های کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت مطرح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود را به تحقق اثربخش آن متعهد می دانـد . خوشـبختانه حـوزه معاونـت آموزشی وزارت با هدایت جناب آقای دکتر لاریجانی که تجارب قابل تقدیری در این حیطه دارند، نقشه راه روشـنی را برای تحول در آموزش علوم پزشکی ترسیم و بر مبنای آن، بسته های تحول و نوآوری در آموزش علـوم پزشـکی را تدوین و انشاءاله به اجرا خواهند رساند. توجه به نیازهای مهم کشور در عرصه سـلامت، تأکیـد بـر اعـتلای جایگـاه دانشگاه ها و ورود بـه عرصـه دانشـگاه های هـزاره سـوم، تحقـق آمـوزش پاسـخگو و عـدالت محـور، بهـره منـدی از فناوری های نوین و توجه به نهادینه سازی اخـلاق حرفـه ای از ویژگـی هـای برجسـته ای اسـت کـه ایـن سـند را بسـیار کاربردی، اثرگذار و ارزشمند می گرداند. ضمن تشکر از کلیه همکاران و دستاندرکاران تدوین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، امیـدوارم کلیه مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم سـتاد و دانشـگاه های علـوم پزشـکی نسـبت بـه تحقـق کامـل ایـن بسته ها متعهد بوده و در مسیر نیل به اهداف آن از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. توفیق همگان را در راه اعتلای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم.

دکتر سیدحسن هاشمی وزیر

http://webda.behdasht.gov.ir

این مطالب را نیز ببینید!

تبیین دیدگاه کادر درمان از پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌ها: یک مطالعه کیفی

تبیین دیدگاه کادر درمان از پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های منتخب استان لرستان: یک ...