خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / شما از بین پاسخ های منتخب دانشجویان کدام را انتخاب می کنید؟

شما از بین پاسخ های منتخب دانشجویان کدام را انتخاب می کنید؟

قابل توجه دانشجویان عزیز شرکت کننده در امتحان

از بین پاسخ های منتخب دانشجویان توسط استاد، به نظر شما کدام استدلال های مناسب  تری دارد

گزینه ی الف (حسنی)
سوال ۱:مدل ذینفعان برای شناسایی ذی نفعان سازمان و تعیین استراتژی برای تامین رضایت آنها+مدل tows (دیوید،آر.فرد،هانگر و ویلن) زیرا این مدل ترکیبی از سایر مدل هاست و در مراحل مختلف از همه مدل های موجود( مدل swot، گروه مشاورین بوستون، ارزیابی موقعیت ، استراتژی اصلی و در نهایت برنامه ریزی استراتژیک کمی ) استفاده می کند.البته این مدل نیاز به خبرگی، قدرت تشخیص و قضاوت بالا دارد و محیط ارائه خدمت را رقابتی در نظر گرفته است در صورتی که در محیط رقابت نباشد مدل ذینفعان و ماتریس برنامه ریزی کمی مناسب می باشد.
سوال ۲: به نظر می رسد مدل ماتریس برنامه ریزی کمی مناسب تر است زیرا در عرصه سلامت در کشور ما رقابت بسیار کمرنگ بوده و ازآنجا که سایر مدل ها بر اساس موقعیت رقابتی سازمان می باشد مناسب نیست.ضمنا در این روش چون همه عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) و بیرونی سازمان(فرصت ها و تهدیدات) مشخص شده و درجه اهمیت آن کمی گردیده آاین مدل ، مدل swot را پوشش می دهد.ضمنا با توجه به اولویت بندی استراتژیها و حذف استراتژی هایی که توان مقابله با شرایط درون و بیرون سازمان را ندارند ،سرعت تصمیم گیری را افزایش داده و هزینه ناشی از اجرای استراتژی های نامناسب را کاهش می دهد.ضمنا مدلی کمی است که اولویت استراتژی های را مشخص می کند.
ضعیف ترین مدل مدیل شنایدر و بارسو می باشد زیرا تحلیل محیطی مناسب ندارد و رکن اساسی آن فرهنگ بوده و برای مسائل فرهنگی مناسب است و در نهایت مکانیسم قابل قبولی برای انتخاب استراتژی ارائه نمی دهد.
سوال ۳: در ماتریس تهاجمی: نقاط قوت و فرصت ها، سازمان با استفاده از نقط قوت از فرصت ها استفاده می کند.
در ماتریس های تدافعی: ضعف ها و تهدیدات، سازمان با تلاش برای رفع ضعف ها از مواجهه با تهدیدات اجتناب می کند.

گزینه ی ب (صفری)
سوال۱: برای برنامه ریزی استراتژیک در نظام سلامت چه ترکیبی از مدل ها را معرفی می کنید؟
یکی از ترکیب مدل های هاروارد ، swot و هانگر و دیوید که در واقع به مرور تکامل یافته ، بر تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان تاکید داشته و به عامل فرهنگ نیز به عنوان یک عامل محیطی توجه دارند.
سوال ۲: در بین مدل های برنامه ریزی استراتژیک، کدام مدل را برای بکارگیری در نظام سلامت از همه قوی تر و کدام را از همه ضعیف تر یافتید؟ برای ادعاهای خود دلایلی ذکر کنید؟
قوی ترین مدل : مدل هانگر و دیوید:
توجه به تحلیل محیطی ، نقاط قوت و نقاط ضعف و فرصت ها و تهدیدها و ۲- توجه به فرهنگ به عنوان عوامل محیطی و فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از سیستم های داخلی سازمان
ضعیف ترین مدل : مدل جنرال الکتریک و BCG :
عدم تعریف استراتژی های سطوح مختلف و صرفا توجه به سرمایه گذاری
ساده نگری ناشی از معیارهای “بالا و پائین بودن موقعیت” (سهم بازار و رشد صنعت) برای طبقه بندی محصولات و خدمات در حالی که در این رابطه وجود یک طیف وسیع قابل تعریف است.
بالا بودن سهم بازار الزاماً معیار مناسبی برای میزان سود آور بودن آن نیست چه بسا سهم یک محصول وخدمات از بازار بالا باشد اما سوددهی آن کم و یا بالعکس باشد. و نرخ رشد صرفاً یکی از ویژگی های جذابیت صنعت است و نمی تواند به عنوان تنها شاخص مطرح باشد.
BCG خط تولید یک محصول یا واحد کسب و کار را صرفاً در مقایسه با یک رقیب می سنجد و ماتریس پیشگام بازار است و به رقبای کوچکتر توجه نمی شود، در حالی که توجه به همه رقبای صاحب سهم ضرورت دارد .
اسامی خانه های چهارگانه نامناسب و غیر متعارف هستند.
سوال ۳: ابعاد ماتریس ارزیابی در راهبردهای تهاجمی و تدافعی شامل چه مواردی است؟
شامل موارد زیر می باشد:
هنگامی‏که نوع استراتژی سازمان تهاجمی باشد، نشان‏دهنده ‏ی آن است که سازمان در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و می‏تواند با استفاده از نقاط قوت خود، از فرصت ‏های موجود حداکثر استفاده را نماید، نقاط ضعف خود را برطرف نماید و جلوی تهدیدهای خارجی را بگیرد. بنابراین، سازمان در حالت تهاجمی با استراتژی‏ های رسوخ در بازار، توسعه ‏ی محصول، یکپارچگی عمودی به پایین، یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی افقی و تنوع همگون، تنوع ناهمگون، تنوع افقی یا استراتژی ترکیبی که بستگی به شرایط خاصی دارد، مواجه می‏شود.
در حالت تدافعی شرکت باید نقاط ضعف خود را برطرف نموده و جلوی تهدیدهای محیطی را بگیرد. استراتژی‏ های تدافعی شامل کاهش یا حذف بعضی از فعالیت ‏ها، فروش یا واگذاری بخش ‏های زیان‏ده سازمان، انحلال و تنوع همگون می‏ باشد و سرانجام، در حالت رقابتی، سازمان باید استراتژی ‏های رقابتی شامل یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی عمودی به پایین، یکپارچگی افقی، رسوخ در بازار، توسعه ‏ی بازار، توسعه‏ ی محصول و تشکیل مشارکت را اجرا نماید.

گزینه ی ج (زال زر)
۱) برای برنامه ریزی استراتژیک در نظام سلامت چه ترکیبی از مدل ها را معرفی می کنید؟
شنایدر و-SPACE-TOWSپورتروذینفع ها وqspm
۲) در بین مدل های برنامه ریزی استراتژیک، کدام مدل را برای بکارگیری در نظام سلامت از همه قوی تر و کدام را از همه ضعیف تر یافتید؟ برای ادعاهای خود دلایلی ذکر کنید؟

از همه قوی تر towsزیر دلیل دارابودن ویژگیهای همه مدلهای ندوین وتکامل یافته تربودن آن واینکه در مراحل مختلف با سلیقه وذوق وقدرت انتخاب افراد از همه مدل ها می تواند بهره گیرد.وتصمیم گیری بر اساس کارایی گزینه ها می نماید

از همه ضعیف ترGE بیشتر کاربرد در صنایع است

۳) ابعاد ماتریس ارزیابی در راهبردهای تهاجمی و تدافعی شامل چه مواردی است؟
در راهبردهای تهاجمی ابعاد ماتریس عبارتند ازقوتها وفرصتهاکه سازمان در وضعیت بسیار عالی ورشد وتوسعه بوده بانقاط قوت واستفاده ازفرصتها جلوی تهدیدهارابگیردرسوخ دربازارویکپارچگی هاباشرایط موجود
در راهبردهای تدافعی (کاهش،بودجه بندی)ابعاد ماتریس عبارتند ازتهدیدها وضعف هاکه سازمان در وضعیت نامطلوب بوده)رفع نقاط ضعف وجلوگیری ازتهدیدهابا حذف وفروش وواگذاری وانحلال باشرایط موجود

گزینه ی د (طاها)
۱- مدل پیشنهادی برای نظام سلامت مدل تکامل یافته TOWS که می توان در محیط ها و شرایط مختلف از آن استفاده کرد همچنین چون در ایران عنصر فرهنگ و فاکتورهای فرهنگی بسیار مهم می باشد ترکیب این مدل با مدل بارسو و اشنایدر که فرهنگ را عامل اصلی و مهم می داند موثر و مکمل هم می دانم
۲- ضعیف ترین مدل ها برای نظام سلامت مدل جنرال الکتریک به دلیل برخورد احتیاطی و گزینشی ، تاکید بر نقدینگی و سخت بودن تدوین استراتژی در سطح متوسط است . همچنین در استراتژی های کسب و کار وظیفه ای کاربرد ندارد و استراتژی های کلان را نمیتوان در این مدل تدوین نمود. قویترین مدل هم TOWS می باشد زیرا علاوه بر مزایای شناساندن و شفاف سازی نقاط قوت و ضعف و مقایسه عوامل داخل و خارج و پاسخگویی در محیط های مختلف از مزایای آن است.
۳- ابعاد استراتژی های تهاجمی استفاده از نقاط قوت در شرایطی است که فرصت های نوظهور و طلایی وجود دارد . بالعکس در شرایطی که ضعف درونی بالاست و عوامل و شرایط تهدید کننده و نامناسب می باشد زمان استفاده از استراتژی های تدافعی است.

 

تا ساعت ۹ امشب گزینه ی منتخب خود را در همین پست ارسال دارید.

این مطالب را نیز ببینید!

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بهداشت و درمان نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده    ...

۷ دیدگاه

 1. با سلام و احترام
  گزینه ب وضمناً با نظر خانم حسنی موافقم
  باتشکر

 2. رزم جو ولطفعلیان

  با سلام واحترام
  گزبنه ب استدلال جالب تری دارد.

 3. محمود فاطمی

  با سلام و تشکر از برگزاری نوآورانه آزمون – گزینه ب آقای صفری را به عنوان بهترین پاسخ انتخاب می کنم

 4. معصومه دژکام

  به نظر اینجانب پاسخ آقای صفری یعنی گزینه ب صحیح تر می باشد .

 5. فریبا حسنی

  با سلام و احترام
  در خصوص سوال ۱ گزینه ب ج و د منافع ذینفعان در نظر گرفته نشده در حالی که در حوزه سلامت (نظیر طرح تحول سلامت) مبنای اصلی تصمیم گیری پس از منابع مالی ، منافع ذینفعان (مردم و کارکنان) است در غیر اینصورت طرح با شکست مواجه خواهد شد ضمنا همه بر استفاده از مدل twos هم نظر هستیم لکن باید توجه کرد که محیط ارائه خدمات سلامت رقابتی نبوده مگر در بخش خصوصی که در گزینه ب،ج ، د اشاره ای به این موضوع نشده است.

 6. رمضان قاسمیان

  جواب آقای صفری