خانه / پژوهشی / خلاصه مقالات / رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

چکیده مقاله:
زمینه و هدف: مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن، امروزه سازمان های موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند. از طرفی چون تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد ، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری می باشد. در همین راستا ، این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان هاشمی نژاد تهران انجام گرفت.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود که در تابستان ۱۳۸۸ در بیمارستان هاشمی نژاد تهران انجام گرفت . جامعه آماری کلیه کارکنان بیمارستان هاشمی نژاد بودند که از بین آنها ۱۲۰ نفر به صورت طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با آزمون های anova، t-Test و همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: اکثر افراد تحت بررسی در این بیمارستان (۷۲%)، وضعیت فرهنگ سازمانی را مناسب ارزیابی کردند. بیشترین امتیاز در بعد مشارکت در کار و کمترین امتیاز در بعد سازگاری حاصل شد. وضعیت مدیریت دانش نیز از سوی پاسخ دهندگان در حد متوسط ارزیابی شد(۶۳%). در نهایت رابطه آماری معناداری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سطح =۰٫۰۱α با P-value=0.000 و r=0.75 به دست آمد.
نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در این بیمارستان از وضعیت مناسبی برخوردار بودند. این ویژگی زمینه ساز سایر تغییرات موفقیت آمیز در بیمارستان خواهد بود و مدیران را در پیش بینی نظام مند الویت های تغییر و تدوین بهتر استراتژی ها برای اجرای موفقیت آمیز تکنیک ها و فرایند های مدیریت یاری خواهد رساند.
واژه‌های کلیدیفرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، بیمارستان،
متن کامل [PDF 314 kb] / فصلنامه ی بیمارستانی / جلد ۱۰ شماره ۲ صفحات ۵۰-۵۷
  دریافت: ۱۳۸۹/۵/۱۰ – پذیرش: ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ – انتشار: ۱۳۹۲/۵/۱۲
  Website: http://jhosp.tums.ac.ir | Email: jhosp@tums.ac.ir
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
صادقی احمد، جعفری حسن، خدایاری رحیم، پاکدامن محسن، محمدی رامین، احدی نژاد بهمن. رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مورد مطالعه: بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران. بیمارستان. ۱۳۹۰; ۱۰ (۲) :۵۰-۵۷

این مطالب را نیز ببینید!

چک لیستهای نگارش و داوری مقالات علمی

 بر اساس طراحی مطالعه خود اقدام به نگارش مقاله خود بنمایید چک لیستهای نگارش و ...