خانه / پژوهشی / پروپوزال نویسی / اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مدیریت نظام سلامت   · تعیین حجم کاری نیروی انسانی در طرح پزشک خانواده · مطالعه رضایت گیرندگان خدمات سلامت · بررسی راههای ارتقای رضایت شغلی نیروی انسانی · تبیین ابعاد پاسخگویی نظام سلامت · بررسی عملکرد ارائه دهندگان خدمات سلامت · ارزشیابی برنامه‌های آموزش سلامت و آموزش کارکنان · تعیین اثربخشی برنامه پزشک خانواده

مدیریت اطلاعات   · ارزشیابی نظام اطلاعات سلامت · سطح بندی شاخصهای سلامت · بکارگیری نمودارهای کنترل · بکارگیری فناوریهای پیشرفته · ادغام داده‌های ارزشیابی برنامه‌های سلامت در نظام اطلاعات سلامت

شیوه زندگی و رفتارهای سلامت زا   · بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی و پیشگیری در جهت کاهش رفتارهای پرخطر، تغییر نگرش و افزایش آگاهی گروههای مختلف جمعیتی بخصوص · بررسی دانش، نگرش و عملکرد گروههای مختلف جمعیتی در رابطه با ایدز · بررسی دانش، نگرش و عملکرد مردم در مورد کانسر و رفتارهای پرخطر مرتبط با کانسر

سلامت محیط و حرفه   · بررسی وضعیت مواجهه با آفت کشها و اثرات آنها بر سلامتی انسان · وضعیت نقش مشارکتهای مردمی در مدیریت پسماندهای شهری · بهداشت آب آشامیدنی و فاضلاب در شهرها و روستاها · وضعیت بهداشتی مواد غذایی در سطح عرضه · وضعیت آلودگی هوا در محیطهای باز و بسته

مادر و کودک   · بررسی میزان شیوع و علل موثر برتولدهای با وزن زیر ۲۵۰۰ گرم · تعیین اثربخشی آموزشهای حین ازدواج

مشارکت جامعه و هماهنگی های بین بخشی  . بررسی کیفیت اجرای برنامه های سلامت مدارس ( بیماریابی و غربالگری گروه سنی ۱۸-۶ سال) در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان .بررسی میزان بروز سوانح و حوادث و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان مقاطع تحصیلی استان. بررسی میزان آگاهی در دانش آموزان مقطع راهنمایی نسبت به مسائل جسمی و روانی دوران بلوغ .بررسی کارایی اثربخشی مداخلات مبتنی بر جامعه کنترل تب مالت

مدیریت و مراقبت بیماریها: خود مراقبتی در بیماریهای غیر‌واگیر  . بررسی میزان آگاهی پزشکان در خصوص بیماریابی سل و اجرای برنامه DOTS. بررسی شیوع رفتارهای پرخطر و HIV در بین worker Sex ها .بررسی علل تاخیر بیماران مشکوک به سل در مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی .بررسی شیوع و بروز بیماریهای آمیزشی در گروههای جمعیتی با رفتارهای پرخطر .بررسی شیوع ریسک فاکتورهای شایع کانسر دستگاه گوارش در استان

سلامت دهان و دندان   · بررسی عوامل موثر در ایجاد پوسیدگی دندانی و ارتباط آن با شیوه زندگی Life Style)) . · بررسی تاثیر برنامه های پیشگیری ( آموزش بهداشت، مسواک زدن، نخ دندان ، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت تراپی و…)در سلامت دهان و دندان . · شیوع فلوروزیس دندانی و روشهای از بین بردن فلوروزیس در دندانها .

حوزه مرکز تحقیقات مدیریت خدمات سلامت N.P.M.C  . سیاستگذاری سلامت (قوانین , پروتکل ها , دستورالعمل ها نیازهای اساسی سلامت…) · انطباق خدمات مراکز بهداشتی و درمانی شهری با نیازهای روز مردم · نقش قوانین در پیامدهای سلامت · بهبود شیوه‌های ارزشیابی در سیستم سلامت · ارائه مدل‌های مدیریتی در سیستم سلامت

توانمند سازی مردم و سایر بخش ها   · توانمند سازی شوراهای اسلامی برای بهبود سلامت در روستاها · توانمند‌سازی دانش‌آموزان در بهبود و ارتقای سلامت تغذیه · ارزیابی شیوه‌های رایج در جلب مشارکت مردم در حیطه‌های سلامت · طراحی دوره مدیریت سلامت شهری برای شهرداران · ارزیابی و جایگزینی جایگاه سلامت در شاخص‌های موفقیت سازمان‌ها · بهبود شیوه‌های آموزش مردم در نظام سلامت · ارائه الگوی جلب مشارکت مردم درکنترل بیماریها (واگیر و غیر واگیر)

تامین مالی و اقتصاد سلامت (PPM و …)   · الگوی ساختاری Public private mixed برای گسترش خدمات سلامت ( بهداشت محیط, بیماریها, تغذیه) · طرح خودکفایی بیمارستان ها · کنترل بیماری سل با الگوی ساختاریP.P.M

پزشک خانواده   · جایگاه پزشک خانواده در خدمات روستائی (ارجاع, بیماریابی, پیشگیری, رفتارهای خطرزا, رفتارهای سلامت زا, مادر و کودک) · جایگاه ماماها در خدمات روستائی سلامت · توانمند سازی پزشکان خانواده (آموزش, مهارت و ….)

نظام اطلاعات سلامت   · انعکاس صدای مشتری در سازمانهای سلامت · انعکاس صدای فرآیند در نظام اطلاعات سلامت · بهبود نظام اطلاعات در سیستم سلامت

توسعه منابع انسانی   · ارائه الگوی توسعه فردی در مدیریت نیروی انسانی در سیستم سلامت · ارائه الگو برای آموزش نیروی انسانی از طریق E-learning در سیستم سلامت تعیین کننده های سلامت (برنامه‌های سلامت, محیط, شیوه زندگی , ژنتیک) · فاکتورهای سلامت از دیدگاه مردم · شیوه زندگی · توانمند سازی زنان در رابطه با کنترل بیماری ها (ایدز و …) · اوقات فراغت · بررسی رفتارهای خطرزا · بررسی عوامل مهم موثر درمرگ و ناتوانی مردم

حوزه معاونت پژوهشی سلامت روان   · هنجاریابی آزمونهای مربوط به افسردگی، اضطراب و اختلالات رفتاری کودکان · مطالعات اپیدمیولوژیک و علت شناسی با تاکید بر عوامل محیطی در ایجاد افسردگی، اضطراب، اختلالات رفتاری کودکان ، اعتیاد و خودکشی · ارائه راهکارهای پیشگیری و یا درمانی اثربخش و مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه در خصوص افسردگی، اضطراب، اختلالات رفتاری کودکان و اعتیاد · مطالعات علت شناسی و اپیدمیولوژیک و راهکارهای پیشگیری از خودکشی

سلامت نوجوانان و جوانان   · تعیین روشهای ارتقاء سلامت جسمی و روانی نوجوانان و جوانان استان · علت یابی و ارائه روش های عملی برای پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به رفتارهای پرخطر وزن کم هنگام تولد (LBW)و نارسی · مطالعات اپیدمیولوژیک و علت شناسی · مداخلات پیشگیری در مادر و کودک (با تاکید بر سبک زندگی و عوامل محیطی)

هپاتیت   · اپیدمیولوژی و عوامل خطر در افراد نرمال و میزبانهای خاص · راهکارهای اداره و پیگیری موثر بیماران مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه در هپاتیت حاد و مزمن · پیشگیری و نقش ایمن سازی در جامعه ایدز و بیماریهای آمیزشی (STD) · غربالگری و بیماریابی در جامعه با تاکید بر افراد پرخطر · مداخلات آموزشی و پیشگیری در جهت کاهش رفتارهای پرخطر، تغییر نگرش و افزایش آگاهی با · در نظر گرفتن آگاهی ، نگرش و رفتار گروه های مختلف جمعیتی بخصوص جوانان و نوجوانان

سل و بیماریهای ریوی   · عوامل ایجاد کننده بیماریهای انسدادی و تحدیدی مزمن ریه و روشهای پیشگیری و پیشرفت آنها · ارتقاء روشهای بیماریابی سل · مقاومت های داروئی در سل · روشهای پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت و باز توانی در بیماریهای ریه و مراقبت های ویژه و سل

چاقی   · بررسی الگوی چاقی در گروههای سنی مختلف · پیش بینی‌کننده‌های اضافه وزن و ارتباط آن با عوامل خطر محیطی و فردی · شیوع سندرم متابولیک در گروههای مختلف جمعیتی و عوامل خطر آن · ارزیابی اثرات رژیم های تغذیه ای و تغییر شیوه زندگی در چآقای امنیت غذا و کنترل کیفی مواد غذایی و بهبود کیفیت خدمات تغذیه ای(با در نظر گرفتن مواد غذایی مصرفی شایع) · غنی‌سازی مواد غذایی به منظور برطرف‌نمودن مشکلات شایع تغذیه‌ای در ایران (استئوپروز، کم خونی فقر تغذیه ای، کم غذایی، …) · بررسی بقایای ترکیبات شیمیائی در مواد غذائی و روش‌های پیشگیری · تعیین میزان آلودگی‌های میکروبی، قارچی و انگلی مواد غذایی و راههای پیشگیری · بهبود عادات غذایی در گروههای مختلف · طراحی ابزارهای غذایی جدید برای ارزیابی وضعیت دریافت مواد غذایی قابل استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک · تعیین شاخص‌های کفایت دریافت غذا در استان · تغذیه و بیمار یهای متابو لیک

دیابت   · بررسی اپیدمیولوژیک دیابت، IGT, IFG و عوامل خطر آن · مداخلات آموزشی و درمانی موثر مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه و نظام سلامت جهت پیشگیری و درمان دیابت

مدیریت نظام سلامت ( خدمات بهداشتی درمانی)   · مطالعه و بکارگیری شیوهای مدیریتی و راهبردی مناسب در سیستم بهداشتی و درمانی · ارزشیابی روش های نوین غربالگری در تشخیص زودرس بیماری ها · بهبود هزینه- اثر بخشی خدمات سلامت · ارائه راهکار جهت بهبود پاسخگویی خدمات نظام سلامت · پرستاری جامعه نگر (ارائه مدلهای اجرایی و آموزشی) · ارائه راهکار جهت گسترش آموزش علوم پزشکی جامعه نگر و مبتنی بر دستاورد · پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

آب سالم   · بررسی کیفی آبهای آشامیدنی ، معدنی و صنعتی از نظر خواص فیزیکی‌، شیمایی و بیو لوژیکی و تطابق با استاندارد‌ها‌ی ملی موجود . · حذف آلاینده های مختلف آب مشروب و بهینه‌سازی عملکرد تصفیه خانه‌ها · شناسایی و آنالیز آب‌های معدنی آذربایجان از نظر قابلیت شرب و اثرات درمانی احتمالی · بررسی بیماریهای مر تبط با آب و اپیدمیولوژی زیست محیطی

آلودگی محیط (زباله)   · بازیافت زباله های شهری و امکان سنجی اقتصادی · ارزیابی اثرات زیست- محیطی و کنترل آلودگی‌های محل‌های دفع و دفن زباله · بررسی کمی و کیفی انواع زباله‌های شهری ،روستایی ، صنعتی ، بیمار ستانی و…

فاضلاب   · بررسی کمی و کیفی انواع فاضلابها و بیماریهای مر تبط با فاضلاب · جمع‌آوری و تصفیه فاضلابهای شهری‌، صنعتی‌، بیمارستانی‌،کشاورزی و……. · بررسی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب

آلودگی هوا   · بررسی کیفیت هوای آزاد و هوای محیط های بسته · بررسی بیماریهای ناشی از آلودگی هوا( آزادو محیط بسته ) · بررسی آلودگی صوتی و اثرات آن · روشهای کنترل آلودگی هوای شهری وصنعتی

محیط سالم   · بهداشت مسکن و اماکن عمومی · بهداشت مواد غذایی و انواع آلودگیهای مر بوطه · پرتوها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی مر بوطه · بهسازی محیط و کنترل ناقلین و جوندگان وبررسی و کنترل بیماریهای مرتبط

بهداشت دهان و دندان   · پوسیدگی های دندانی و تعیین DMFT در کودکان زیر ۱۲ سال ،‌ بررسی کارآیی روش‌های پیشگیری · شیوع و عوامل خطر بیماری های پریودنتال و تعیین رابطه این بیماری‌ها با سلامت عمومی · کنترل عفونت :‌مقایسه روش های مختلف و تعیین روش های موثر · ارتقای میزان بهره مندی جامعه از خدمات دندانپزشکی · مطالعات کلینیکی در مورد استفاده از روش های مختلف ضد درد در دندانپزشکی

سوانح و حوادث   · اپیدمیولوژی و سبب‌شناسی سوانح و حوادث شایع استان ( سوختگی‌ها، حوادث جاده‌ای، خودکشی، مسمومیت ها و حوادث خانگی) · ارائه الگوی مناسب جهت مداخلات پیشگیرانه و درمانی به موقع (surveillance system) · بررسی وضعیت و ارائه روش نوین وکارآمد برای مراکز اورژانس استان (جهت امدادرسانی و ارائه خدمات) · بررسی وضعیت آمادگی بهداشتی درمانی در مقابله با بلایای طبیعی و ارائه پیشنهاد بر اساس خصوصیات جغرافیایی و اجتماعی جامعه هدف · تعیین میزان ناتوانی های بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهکار برای بازتوانی و نوتوانی · تعیین راهکارهای افزایش همکاری های بین بخشی و مشارکت های مردمی در پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث

حوزه معاونت پشتیبانی   · تحلیل وضعیت هزینه ای بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی و مقایسه انجام هزینه ها و تعیین نقاط ضعف مراکز و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت موجود. · بررسی تطبیقی سهم سرانه بخش سلامت از درآمد ناخالص ملی در چند کشور در حال توسعه در طی چند سال اخیر و تهیه گزارش لازم (با توجه به روند کاهش این سهم در طی چند سال اخیر) · مطالعه و طرح ریزی درآمد (projected income) و جستجوی راههای مناسب برای ایجاد درآمد جهت سیستم سلامت · مطالعه و بررسی تطبیقی واحدهای درسی گذرانده شده در رسته های شغلی با شرایط احراز مشاغل بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارائه الگوی مناسب · تجزیه و تحلیل پست های سازمانی دانشگاه به منظور تدوین ” شرح شغل، شرایط احراز و شرح وظایف ” بر اساس اهداف سیستم سلامت · تأثیر تنوع استخدامی در واحدهای یکسان در رفتار کارکنان و کیفیت امور در سیستم سلامت

حوزه معاونت درمان مشکلات و اولویت های مدیریتی  .بررسی روشهای کاهش کسورات بیمه در پرونده بیماران بستری . بررسی اثر طراحی یک نظام پرداخت انگیزشی برای کارکنان و فراهم کنندگان خدمات سلامت .مطالعات تطبیقی منطقه ای و جهانی برای تعیین و ارتقاء استانداردهای تشخیصی و درمانی .تنظیم تعرفه های خدمات سیستم سلامت و افزایش نقش بیمه ها در تامین هزینه ها

مشکلات و اولویت های پژوهشی مربوط به مسائل شایع سلامت  . بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به رفتارهای پرخطر و ارائه روشهای عملی برای پیشگیری از آن . ارائه راهکارهای پیشگیری و درمان اثر بخشی و مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه در خصوص افسردگی،  اضطراب و اعتیاد  .بررسی نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات رفتاری

مشکلات و اولویت های پژوهشی مربوط به مسائل شایع سلامت   .بررسی میزان مشارکت محققین دانشگاه در پژوهشهای ملی و بین المللی سیستم سلامت .بررسی نگرش نسبت به سلامت خانواده و ترویج شیوه های زندگی سالم

مشکلات و اولویت های پژوهشی مربوط به نظام ارائه خدمات سلامت   سنجش رضامندی گیرندگان خدمات از مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان و ارائه راهکارهای ارتقا رضایت .ارتقا سیستم پذیرش و ویزیت بیماران سرپایی – اورژانسی .ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مراقبتی در بخشهای بستری . سیستم نامناسب ارجاع بیماران در طرح پزشکی خانواده .بررسی ارتباط فعالیت های نظام پیش بیمارستانی – بیمارستانی و بعد از ترخیص

مشکلات و اولویت های پژوهشی مربوط به امکانات , تسهیلات و تجهیزات  . بهینه سازی سیستم تامین، مصرف و ثبت لوازم پزشکی مورد نیاز بیماران در مراکز درمانی .بررسی تاثیر کالیبراسیون تجهیزات پزشکی بر شاخص ها و هزینه های درمان

مشکلات و اولویت‌های پژوهشی مربوط به نیروی انسانی  . برآورد نیروی انسانی شاغل در مراکز آموزشی و درمانی با توجه به حجم کار و نوع فعالیتهای هر واحد . بررسی میزان افسردگی درکارکنان علوم پزشکی بررسی .مشکلات اقتصادی کارکنان علوم پزشکی

این مطالب را نیز ببینید!

کنفرانس تحلیل انواع نظام های پرداخت در حوزه سلامت(دوشنبه ۲۱ خرداد)

دعوت به رویداد علمی دکتر خلیل علی محمدزاده دبیر علمی کنفرانس تحلیل انواع نظام پرداخت ...

۲ دیدگاه

  1. با سلام و تقدیر از سایت وزین و تلاش بی دریغ شما

    مطالب بسیار مفید و راهنما می باشد.