خانه / پژوهشی / پروپوزال نویسی / اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مدیریت نظام سلامت   · تعیین حجم کاری نیروی انسانی در طرح پزشک خانواده · مطالعه رضایت گیرندگان خدمات سلامت · بررسی راههای ارتقای رضایت شغلی نیروی انسانی · تبیین ابعاد پاسخگویی نظام سلامت · بررسی عملکرد ارائه دهندگان خدمات سلامت · ارزشیابی برنامه‌های آموزش سلامت و آموزش کارکنان · تعیین اثربخشی برنامه پزشک خانواده

مدیریت اطلاعات   · ارزشیابی نظام اطلاعات سلامت · سطح بندی شاخصهای سلامت · بکارگیری نمودارهای کنترل · بکارگیری فناوریهای پیشرفته · ادغام داده‌های ارزشیابی برنامه‌های سلامت در نظام اطلاعات سلامت

شیوه زندگی و رفتارهای سلامت زا   · بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی و پیشگیری در جهت کاهش رفتارهای پرخطر، تغییر نگرش و افزایش آگاهی گروههای مختلف جمعیتی بخصوص · بررسی دانش، نگرش و عملکرد گروههای مختلف جمعیتی در رابطه با ایدز · بررسی دانش، نگرش و عملکرد مردم در مورد کانسر و رفتارهای پرخطر مرتبط با کانسر

سلامت محیط و حرفه   · بررسی وضعیت مواجهه با آفت کشها و اثرات آنها بر سلامتی انسان · وضعیت نقش مشارکتهای مردمی در مدیریت پسماندهای شهری · بهداشت آب آشامیدنی و فاضلاب در شهرها و روستاها · وضعیت بهداشتی مواد غذایی در سطح عرضه · وضعیت آلودگی هوا در محیطهای باز و بسته

مادر و کودک   · بررسی میزان شیوع و علل موثر برتولدهای با وزن زیر ۲۵۰۰ گرم · تعیین اثربخشی آموزشهای حین ازدواج

مشارکت جامعه و هماهنگی های بین بخشی  . بررسی کیفیت اجرای برنامه های سلامت مدارس ( بیماریابی و غربالگری گروه سنی ۱۸-۶ سال) در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان .بررسی میزان بروز سوانح و حوادث و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان مقاطع تحصیلی استان. بررسی میزان آگاهی در دانش آموزان مقطع راهنمایی نسبت به مسائل جسمی و روانی دوران بلوغ .بررسی کارایی اثربخشی مداخلات مبتنی بر جامعه کنترل تب مالت

مدیریت و مراقبت بیماریها: خود مراقبتی در بیماریهای غیر‌واگیر  . بررسی میزان آگاهی پزشکان در خصوص بیماریابی سل و اجرای برنامه DOTS. بررسی شیوع رفتارهای پرخطر و HIV در بین worker Sex ها .بررسی علل تاخیر بیماران مشکوک به سل در مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی .بررسی شیوع و بروز بیماریهای آمیزشی در گروههای جمعیتی با رفتارهای پرخطر .بررسی شیوع ریسک فاکتورهای شایع کانسر دستگاه گوارش در استان

سلامت دهان و دندان   · بررسی عوامل موثر در ایجاد پوسیدگی دندانی و ارتباط آن با شیوه زندگی Life Style)) . · بررسی تاثیر برنامه های پیشگیری ( آموزش بهداشت، مسواک زدن، نخ دندان ، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت تراپی و…)در سلامت دهان و دندان . · شیوع فلوروزیس دندانی و روشهای از بین بردن فلوروزیس در دندانها .

حوزه مرکز تحقیقات مدیریت خدمات سلامت N.P.M.C  . سیاستگذاری سلامت (قوانین , پروتکل ها , دستورالعمل ها نیازهای اساسی سلامت…) · انطباق خدمات مراکز بهداشتی و درمانی شهری با نیازهای روز مردم · نقش قوانین در پیامدهای سلامت · بهبود شیوه‌های ارزشیابی در سیستم سلامت · ارائه مدل‌های مدیریتی در سیستم سلامت

توانمند سازی مردم و سایر بخش ها   · توانمند سازی شوراهای اسلامی برای بهبود سلامت در روستاها · توانمند‌سازی دانش‌آموزان در بهبود و ارتقای سلامت تغذیه · ارزیابی شیوه‌های رایج در جلب مشارکت مردم در حیطه‌های سلامت · طراحی دوره مدیریت سلامت شهری برای شهرداران · ارزیابی و جایگزینی جایگاه سلامت در شاخص‌های موفقیت سازمان‌ها · بهبود شیوه‌های آموزش مردم در نظام سلامت · ارائه الگوی جلب مشارکت مردم درکنترل بیماریها (واگیر و غیر واگیر)

تامین مالی و اقتصاد سلامت (PPM و …)   · الگوی ساختاری Public private mixed برای گسترش خدمات سلامت ( بهداشت محیط, بیماریها, تغذیه) · طرح خودکفایی بیمارستان ها · کنترل بیماری سل با الگوی ساختاریP.P.M

پزشک خانواده   · جایگاه پزشک خانواده در خدمات روستائی (ارجاع, بیماریابی, پیشگیری, رفتارهای خطرزا, رفتارهای سلامت زا, مادر و کودک) · جایگاه ماماها در خدمات روستائی سلامت · توانمند سازی پزشکان خانواده (آموزش, مهارت و ….)

نظام اطلاعات سلامت   · انعکاس صدای مشتری در سازمانهای سلامت · انعکاس صدای فرآیند در نظام اطلاعات سلامت · بهبود نظام اطلاعات در سیستم سلامت

توسعه منابع انسانی   · ارائه الگوی توسعه فردی در مدیریت نیروی انسانی در سیستم سلامت · ارائه الگو برای آموزش نیروی انسانی از طریق E-learning در سیستم سلامت تعیین کننده های سلامت (برنامه‌های سلامت, محیط, شیوه زندگی , ژنتیک) · فاکتورهای سلامت از دیدگاه مردم · شیوه زندگی · توانمند سازی زنان در رابطه با کنترل بیماری ها (ایدز و …) · اوقات فراغت · بررسی رفتارهای خطرزا · بررسی عوامل مهم موثر درمرگ و ناتوانی مردم

حوزه معاونت پژوهشی سلامت روان   · هنجاریابی آزمونهای مربوط به افسردگی، اضطراب و اختلالات رفتاری کودکان · مطالعات اپیدمیولوژیک و علت شناسی با تاکید بر عوامل محیطی در ایجاد افسردگی، اضطراب، اختلالات رفتاری کودکان ، اعتیاد و خودکشی · ارائه راهکارهای پیشگیری و یا درمانی اثربخش و مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه در خصوص افسردگی، اضطراب، اختلالات رفتاری کودکان و اعتیاد · مطالعات علت شناسی و اپیدمیولوژیک و راهکارهای پیشگیری از خودکشی

سلامت نوجوانان و جوانان   · تعیین روشهای ارتقاء سلامت جسمی و روانی نوجوانان و جوانان استان · علت یابی و ارائه روش های عملی برای پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به رفتارهای پرخطر وزن کم هنگام تولد (LBW)و نارسی · مطالعات اپیدمیولوژیک و علت شناسی · مداخلات پیشگیری در مادر و کودک (با تاکید بر سبک زندگی و عوامل محیطی)

هپاتیت   · اپیدمیولوژی و عوامل خطر در افراد نرمال و میزبانهای خاص · راهکارهای اداره و پیگیری موثر بیماران مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه در هپاتیت حاد و مزمن · پیشگیری و نقش ایمن سازی در جامعه ایدز و بیماریهای آمیزشی (STD) · غربالگری و بیماریابی در جامعه با تاکید بر افراد پرخطر · مداخلات آموزشی و پیشگیری در جهت کاهش رفتارهای پرخطر، تغییر نگرش و افزایش آگاهی با · در نظر گرفتن آگاهی ، نگرش و رفتار گروه های مختلف جمعیتی بخصوص جوانان و نوجوانان

سل و بیماریهای ریوی   · عوامل ایجاد کننده بیماریهای انسدادی و تحدیدی مزمن ریه و روشهای پیشگیری و پیشرفت آنها · ارتقاء روشهای بیماریابی سل · مقاومت های داروئی در سل · روشهای پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت و باز توانی در بیماریهای ریه و مراقبت های ویژه و سل

چاقی   · بررسی الگوی چاقی در گروههای سنی مختلف · پیش بینی‌کننده‌های اضافه وزن و ارتباط آن با عوامل خطر محیطی و فردی · شیوع سندرم متابولیک در گروههای مختلف جمعیتی و عوامل خطر آن · ارزیابی اثرات رژیم های تغذیه ای و تغییر شیوه زندگی در چآقای امنیت غذا و کنترل کیفی مواد غذایی و بهبود کیفیت خدمات تغذیه ای(با در نظر گرفتن مواد غذایی مصرفی شایع) · غنی‌سازی مواد غذایی به منظور برطرف‌نمودن مشکلات شایع تغذیه‌ای در ایران (استئوپروز، کم خونی فقر تغذیه ای، کم غذایی، …) · بررسی بقایای ترکیبات شیمیائی در مواد غذائی و روش‌های پیشگیری · تعیین میزان آلودگی‌های میکروبی، قارچی و انگلی مواد غذایی و راههای پیشگیری · بهبود عادات غذایی در گروههای مختلف · طراحی ابزارهای غذایی جدید برای ارزیابی وضعیت دریافت مواد غذایی قابل استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک · تعیین شاخص‌های کفایت دریافت غذا در استان · تغذیه و بیمار یهای متابو لیک

دیابت   · بررسی اپیدمیولوژیک دیابت، IGT, IFG و عوامل خطر آن · مداخلات آموزشی و درمانی موثر مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه و نظام سلامت جهت پیشگیری و درمان دیابت

مدیریت نظام سلامت ( خدمات بهداشتی درمانی)   · مطالعه و بکارگیری شیوهای مدیریتی و راهبردی مناسب در سیستم بهداشتی و درمانی · ارزشیابی روش های نوین غربالگری در تشخیص زودرس بیماری ها · بهبود هزینه- اثر بخشی خدمات سلامت · ارائه راهکار جهت بهبود پاسخگویی خدمات نظام سلامت · پرستاری جامعه نگر (ارائه مدلهای اجرایی و آموزشی) · ارائه راهکار جهت گسترش آموزش علوم پزشکی جامعه نگر و مبتنی بر دستاورد · پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

آب سالم   · بررسی کیفی آبهای آشامیدنی ، معدنی و صنعتی از نظر خواص فیزیکی‌، شیمایی و بیو لوژیکی و تطابق با استاندارد‌ها‌ی ملی موجود . · حذف آلاینده های مختلف آب مشروب و بهینه‌سازی عملکرد تصفیه خانه‌ها · شناسایی و آنالیز آب‌های معدنی آذربایجان از نظر قابلیت شرب و اثرات درمانی احتمالی · بررسی بیماریهای مر تبط با آب و اپیدمیولوژی زیست محیطی

آلودگی محیط (زباله)   · بازیافت زباله های شهری و امکان سنجی اقتصادی · ارزیابی اثرات زیست- محیطی و کنترل آلودگی‌های محل‌های دفع و دفن زباله · بررسی کمی و کیفی انواع زباله‌های شهری ،روستایی ، صنعتی ، بیمار ستانی و…

فاضلاب   · بررسی کمی و کیفی انواع فاضلابها و بیماریهای مر تبط با فاضلاب · جمع‌آوری و تصفیه فاضلابهای شهری‌، صنعتی‌، بیمارستانی‌،کشاورزی و……. · بررسی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب

آلودگی هوا   · بررسی کیفیت هوای آزاد و هوای محیط های بسته · بررسی بیماریهای ناشی از آلودگی هوا( آزادو محیط بسته ) · بررسی آلودگی صوتی و اثرات آن · روشهای کنترل آلودگی هوای شهری وصنعتی

محیط سالم   · بهداشت مسکن و اماکن عمومی · بهداشت مواد غذایی و انواع آلودگیهای مر بوطه · پرتوها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی مر بوطه · بهسازی محیط و کنترل ناقلین و جوندگان وبررسی و کنترل بیماریهای مرتبط

بهداشت دهان و دندان   · پوسیدگی های دندانی و تعیین DMFT در کودکان زیر ۱۲ سال ،‌ بررسی کارآیی روش‌های پیشگیری · شیوع و عوامل خطر بیماری های پریودنتال و تعیین رابطه این بیماری‌ها با سلامت عمومی · کنترل عفونت :‌مقایسه روش های مختلف و تعیین روش های موثر · ارتقای میزان بهره مندی جامعه از خدمات دندانپزشکی · مطالعات کلینیکی در مورد استفاده از روش های مختلف ضد درد در دندانپزشکی

سوانح و حوادث   · اپیدمیولوژی و سبب‌شناسی سوانح و حوادث شایع استان ( سوختگی‌ها، حوادث جاده‌ای، خودکشی، مسمومیت ها و حوادث خانگی) · ارائه الگوی مناسب جهت مداخلات پیشگیرانه و درمانی به موقع (surveillance system) · بررسی وضعیت و ارائه روش نوین وکارآمد برای مراکز اورژانس استان (جهت امدادرسانی و ارائه خدمات) · بررسی وضعیت آمادگی بهداشتی درمانی در مقابله با بلایای طبیعی و ارائه پیشنهاد بر اساس خصوصیات جغرافیایی و اجتماعی جامعه هدف · تعیین میزان ناتوانی های بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهکار برای بازتوانی و نوتوانی · تعیین راهکارهای افزایش همکاری های بین بخشی و مشارکت های مردمی در پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث

حوزه معاونت پشتیبانی   · تحلیل وضعیت هزینه ای بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی و مقایسه انجام هزینه ها و تعیین نقاط ضعف مراکز و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت موجود. · بررسی تطبیقی سهم سرانه بخش سلامت از درآمد ناخالص ملی در چند کشور در حال توسعه در طی چند سال اخیر و تهیه گزارش لازم (با توجه به روند کاهش این سهم در طی چند سال اخیر) · مطالعه و طرح ریزی درآمد (projected income) و جستجوی راههای مناسب برای ایجاد درآمد جهت سیستم سلامت · مطالعه و بررسی تطبیقی واحدهای درسی گذرانده شده در رسته های شغلی با شرایط احراز مشاغل بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارائه الگوی مناسب · تجزیه و تحلیل پست های سازمانی دانشگاه به منظور تدوین ” شرح شغل، شرایط احراز و شرح وظایف ” بر اساس اهداف سیستم سلامت · تأثیر تنوع استخدامی در واحدهای یکسان در رفتار کارکنان و کیفیت امور در سیستم سلامت

حوزه معاونت درمان مشکلات و اولویت های مدیریتی  .بررسی روشهای کاهش کسورات بیمه در پرونده بیماران بستری . بررسی اثر طراحی یک نظام پرداخت انگیزشی برای کارکنان و فراهم کنندگان خدمات سلامت .مطالعات تطبیقی منطقه ای و جهانی برای تعیین و ارتقاء استانداردهای تشخیصی و درمانی .تنظیم تعرفه های خدمات سیستم سلامت و افزایش نقش بیمه ها در تامین هزینه ها

مشکلات و اولویت های پژوهشی مربوط به مسائل شایع سلامت  . بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به رفتارهای پرخطر و ارائه روشهای عملی برای پیشگیری از آن . ارائه راهکارهای پیشگیری و درمان اثر بخشی و مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه در خصوص افسردگی،  اضطراب و اعتیاد  .بررسی نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات رفتاری

مشکلات و اولویت های پژوهشی مربوط به مسائل شایع سلامت   .بررسی میزان مشارکت محققین دانشگاه در پژوهشهای ملی و بین المللی سیستم سلامت .بررسی نگرش نسبت به سلامت خانواده و ترویج شیوه های زندگی سالم

مشکلات و اولویت های پژوهشی مربوط به نظام ارائه خدمات سلامت   سنجش رضامندی گیرندگان خدمات از مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان و ارائه راهکارهای ارتقا رضایت .ارتقا سیستم پذیرش و ویزیت بیماران سرپایی – اورژانسی .ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مراقبتی در بخشهای بستری . سیستم نامناسب ارجاع بیماران در طرح پزشکی خانواده .بررسی ارتباط فعالیت های نظام پیش بیمارستانی – بیمارستانی و بعد از ترخیص

مشکلات و اولویت های پژوهشی مربوط به امکانات , تسهیلات و تجهیزات  . بهینه سازی سیستم تامین، مصرف و ثبت لوازم پزشکی مورد نیاز بیماران در مراکز درمانی .بررسی تاثیر کالیبراسیون تجهیزات پزشکی بر شاخص ها و هزینه های درمان

مشکلات و اولویت‌های پژوهشی مربوط به نیروی انسانی  . برآورد نیروی انسانی شاغل در مراکز آموزشی و درمانی با توجه به حجم کار و نوع فعالیتهای هر واحد . بررسی میزان افسردگی درکارکنان علوم پزشکی بررسی .مشکلات اقتصادی کارکنان علوم پزشکی

این مطالب را نیز ببینید!

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی

سومین همایش بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی The Third International conference on health, Wisdom & ...

۲ دیدگاه

  1. با سلام و تقدیر از سایت وزین و تلاش بی دریغ شما

    مطالب بسیار مفید و راهنما می باشد.