ISI چیست ؟

 
—موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information)  بانک اطلاعات ISI  مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد.

—شمار مجلات ISIثابت نیست. اما یک مجله به دلیل کاهش بار علمی، ممکن است بعدا از مدتی از لیست مجلات ISIکنار گذاشته شود. فرایند ارزیابی و انتخاب درISI  فرایندی همه جانبه و کامل می باشد. مجلاتی که خواستار پیوستن به این استاندارد می باشند می بایست ۳ شماره آخرین انتشارخود را به آدرس ذکرشده ارسال نمایند. لازم به ذکر است تنها ژورنال هائی می توانند خود را کاندید این استاندارد نمایند که به زبان بین المللی انتشار می یابند.

 

 

این مطالب را نیز ببینید!

طراحی، اجرا و ارزیابی تأثیر اقتصادی سیاست توزیعی جدید داروهای بیماران هموفیلی تحت پوشش بیمه سلامت

طراحی، اجرا و ارزیابی تأثیر اقتصادی سیاست توزیعی جدید داروهای بیماران هموفیلی تحت پوشش اداره ...