عنوان این فصل “معرفی پژوهش” است.

محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد.

اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است:

 

۱ مقدمه:

طرح کلیات پژوهش در حدود یک پاراگراف

 

۲ بیان مساله پژوهش:


شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک پژوهش

 

۳٫ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 

 

چرایی انجام کار و توجیه لزوم انجام پژوهش

 

۴٫ وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها:

 

جنبه نوآوری پژوهش در این قسمت آورده می شود.

 

۵٫ اهداف پژوهش:

 

آنچه پژوهش به دنبال انجام آن است.

 

در این قسمت به ترتیب اهداف آرمانی، اصلی و یا کلی، ویژه و یا اختصاصی

و نیز کاربردی بیان می شود.

 

۶٫  سؤالات پژوهش:

 

مسیری برای اجرای پژوهش

 

۷٫فرضیه های پژوهش:

مسیری برای اجرای پژوهش

 

۸٫دامنه پژوهش:

 

دامنه موضوعی و مکانی پژوهش در این قسمت و به تفکیک ذکر می شود.

 

۹٫ امکانات و محدودیت های پژوهشگر

 
۱۰٫ ملاحظات اخلاقی

 

 

۱۱٫ تعریف نظری و عملیاتی وا‍ژه ها و مفاهیم پژوهش:

 

اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم و متغیرهای پژوهش

 


ب)
فصل دوم پایان نامه:

 

عنوان این فصل “ادبیات پژوهش” است.

 

دراین فصل به سابقه تاریخی، مبانی نظری و  پیشینه پژوهش پرداخته می شود که

نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتر دارد.

مطالب ارائه شده در این فصل همه باید استناد داشته باشد و معمولا از گذشته

دور و نزدیک شروع و به آینده می رسد.

مبانی و یا چارچوب نظری باید به مفاهیم و متغیرها و ارتباط مشترک

آنها با هم بپردازد.

 

۱٫ مقدمه :

 

معرفی محتوای فصل در حدود یک پاراگراف

 

۲٫ بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه:

 

نطریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج

 

۳٫ مبانی نظری پژوهش:

 

در برخی موارد بنا به ضرورت و یا عدم دسترسی به منابع لازم، می توان سابقه

تاریخی و مبانی نظری را در هم ادغام کرد.

 

۴٫ پیشینه  پژوهش:

 

مروری بر پژوهش های ابتدا داخلی ( ایران ) و سپس خارجی

( سایر کشور های جهان)  مرتبط با موضوع، پایان بخش این فصل است.

این پژوهش ها در هر دو بخش بر اساس تاریخ انتشار

و از جدید به قدیم تنظیم می شود.

 

                                      
                            ج)  فصل سوم پایان نامه :

 

          عنوان این فصل “مراحل انجام پژوهش و ابعاد و راهکارهای آن” و یا “روش پژوهش” است.

 

در این فصل روش پژوهش تشریح می شود.

این فصل، فصلی کوتاه و در عین حال فوق العاده مهم است.

عمده ی مطالب این فصل برگرفته از پیشنهاد پژوهش است

 

 

۱٫ مقدمه:

 

معرفی محتوای فصل حداکثر در یک پاراگراف

 

۲٫ نوع پژوهش

۳٫ محیط پژوهش

اشاره به مکان و زمان انجام پژوهش

 

۴٫ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

 

معرفی جامعه آماری، اشاره به حجم(بیان تعداد) نمونه، روش نمونه گیری،

معیارهای انتخاب نمونه، محیط اجرا، استراتژی و مسیر اجرا

 

۵٫ متغیرهای پژوهش:
شاخص های تغییرپذیر تعریف می شوند