خانه / اخبار / ویژه / سوالات مربوط به تحلیل نظام پرداخت در حوزه سلامت(نمونه سوال)

سوالات مربوط به تحلیل نظام پرداخت در حوزه سلامت(نمونه سوال)

بسمه تعالی

سوالات مربوط به همایش فرهنگستان علوم پزشکی (کنفرانس یکروزه تحلیل نظام پرداخت در حوزه سلامت)، دارای امتیاز بازآموزی، ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- برای اجرای DRG کدامیک از موارد زیر الزامی نیست؟

الف) وجود داده های بالینی مناسب

ب) استقرار سیستم حسابداری مبتنی بر فعالیت (activity based costing) در بیمارستان ها

ج) وجود اطلاعات دموگرافیک بیماران

د) سیستم کدینگ استاندارد و دقیق

پاسخ صحیح: گزینه ب

۲- کدامیک از موارد زیر از معایب نظام پرداخت مبتنی بر DRG می باشد.

الف) patient shifting /cost shifting (شیفت بیماران از بخش بستری به سرپایی)

ب) DRG CREEP (گزارش کاذب از پیچیدگی بیماران)

ج) HIGH AADMINISTRATIVE COST (هزینه مدیریت و اجرائی بالا )

د) هر سه مورد درست است

پاسخ صحیح: گزینه د

۳) کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف) تعداد خدمات ارایه شده به ازای هر بیمار در نظام پرداخت FFS افزایش می یابد

ب) تعداد خدمات ارایه شده به ازای هر بیمار در نظام پرداخت capitation(سرانه) کاهش می یابد

ج) تعداد خدمات ارایه شده به ازای هر بیمار در نظام پرداخت DRG افزایش می یابد

د) گزینه های اول و دوم درست است

پاسخ صحیح گزینه: د

۴-کدامیک از موارد زیر در نظام پرداخت DRG نادرست است؟

الف) بیماران بر اساس شباهت بالینی و مالی در گروه های یکسان قرار میگیرند

ب) ریسک افزایش هزینه درمان بیماران به ارایه کنندگان خدمات منتقل میشود

ج) ریسک افزایش هزینه ناشی از افزایش مراجعات به خریدار خدمات منتقل می ود

د) هر سه مورد نادرست است

گزینه صحیح :د

۵-کدامیک از سیستم های پرداخت زیر شبیه DRG بوده و مبلغ ثابتی برای خدمات سرپایی در مقایسه با خدمات بستری باز پرداخت می شود؟

الف) APG        ب)capitation    ج)global    د) fee for service

گزینه صحیح : ج

۶- در ایران برای بازپرداخت هزینه خدمات تشخیصی و درمانی از چه نظام پرداختی استفاده می شود؟

الف) سرانه(capitation)     ب) کارانه(ffs)    ج) روزانه(per diem)        د) همه موارد

پاسخ صحیح : گزینه د

۷- جزء حرفه ای ارزش های نسبی دربرگیرنده هزینه کدامیک از عوامل تولید است؟

الف) هزینه پزشک  ب) هزینه کار پرستاری اتاق عمل   ج) استهلاک اتاق عمل   د) گزینه های الف و ب

پاسخ صحیح: گزینه الف

۸- در سال های ۱۳۷۱،۱۳۷۹،۱۳۸۳ به ترتیب، تعرفه کدام خدمات به تفکیک دولتی و خصوصی اعلام شد؟

الف) ویزیت سرپایی، خدمات مبتنی بر ارزش نسبی ، هتلینگ

ب) هتلینگ ، ویزیت سرپایی، خدمات مبتنی بر ارزش نسبی

ج) خدمات مبتنی بر ارزش نسبی، ویزیت سرپایی، هتلینگ

د) هتلینگ، خدمات مبتنی بر ارزش نسبی، ویزیت سرپایی

پاسخ صحیح: گزینه ب

۹- بر اساس قانون، اختلاف میان تعرفه ها در بخش های دولتی و غیر دولتی به اندازه کدامیک از موارد زیر است؟

الف) قیمت تمام شده

ب) نرخ حق بیمه درمانی مصوب

ج) سود سرمایه(دارایی های ثابت)

د) سود سرمایه(دارایی های ثابت ) و استهلاک

پاسخ صحیح:گزینه د

۱۰- اگر ارایه دهنده خدمات بخواهد با کاهش تعرفه خدمات، درآمدش را افزایش دهد، تحت چه حالتی امکان پذیر است؟

الف) تقاضا با کشش باشد        ب) تقاضا کم کشش باشد

ج) عرضه با کشش باشد          د)عرضه کم کشش باشد

پاسخ صحیح: گزینه الف

۱۱- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های پرداخت سرانه ای محسوب نمی گردد:

الف) یک شیوه پرداخت آینده نگرانه است

ب) میزان سرانه متناسب با سطح فرد تعیین میگردد

ج) شیوه غالب پرداخت در سازمان های HMO است

د) پرداخت در قبال تعداد جمعیت تحت پوشش قرار می گیرد

پاسخ صحیح: گزینه ب

۱۲- در شیوه پرداخت سرانه ای کدام عبارت صحیح نیست؟

الف) در پرداخت سرانه ای انگیزه های مالی برای محدود کردن خدمات وجود دارد

ب) روش های جدیدتر ویزیت بیماران مثل ویزیت مجازی از سوی تامین کنندگان منابع مالی استقبال می شود

ج) منابع مورد نیاز در این روش قابل پیش بینی نیست

د) سادگی محاسبه میزان سرانه از نقاط قوت آن محسوب می گردد

پاسخ صحیح: گزینه ج

۱۳- کدامیک از موارد زیر به عنوان نقاط ضعف روش پرداخت سرانه ای محسوب نمی گردد؟

الف) پذیرش کمتر جمعیت توسط ارائه کننده خدمت

ب) ارجاع بیش از حد مراجعین

ج) عدم وجود پرداخت در قبال عملکرد

د) خامه گیری جمعیت تحت پوشش

پاسخ صحیح: گزینه الف

۱۴- کدامیک از اقدامات زیر می توانند نقاط ضعف روش پرداخت سرانه ای را کاهش دهند؟

الف) برقراری جریمه برای ارجاعات بیش از حد

ب) تعیین سقف تعداد افراد تحت پوشش

ج) تطبیق سرانه پرداختی با سطح سواد افراد

د) همه موارد فوق

پاسخ صحیح: گزینه د

۱۵- کدام نظام پرداخت آینده نگر محسوب میشود؟

الف) روش پرداخت به ازای خدمت

ب) روش باز پرداخت هزینه

ج) پرداخت موردی بر اساس جدول بیماری

د) بودجه

پاسه صحیح: گزینه ج

۱۶- ساده ترین روش پرداخت از نظر اصول بودجه ریزی کدام است؟

الف) پرداخت سرانه

ب) کارمزد

ج) حقوق

د) جدول نرخ

پاسخ صحیح :گزینه ج

۱۷- کدامیک از گزینه های زیر جزء ویژگی های نظام پرداخت سرانه است؟

الف) خطر مالی قابل توجهی متوجه گیرنده خدمت است

ب) فرصت های تورشی انتخاب از سوی ارائه دهنده را کاهش میدهد

ج) احتمال تقاضای القایی در آن بالاست

د) نظام پرداخت آینده نگر است

پاسخ صحیح :گزینه د

۱۸- کدامیک از روش های پرداخت زیر عرصه خدمات پیشگیری را به شدت کاهش می دهد؟

الف) پرداخت های مصرف کننده

ب) فی فور سرویس (ffs)

ج) DRG

د)capitation

پاسخ صحیح: گزینه الف

۱۹- کدام روش پرداخت به پزشکان در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی نمی باشد؟

الف) پرکیس

ب) روزانه

ج) حقوق (ثابت)

د) کارانه به اضافه پاداش

پاسخ صحیح: گزینه ب

۲۰- یکی از چالش های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی، کنترل رشد هزینه ها می باشد، در این راستا، اعمال کدام روش پرداخت به پزشکان عمومی را پیشنهاد می کنید؟

الف) پرکیس

ب) سرانه

ج) حقوق به اضافه پاداش

د) پرکیس به اضافه پاداش

پاسخ صحیح :گزینه ج

۲۱- روش پرداخت به پزشکان عمومی شاغل در بخش اورژانس سازمان تامین اجتماعی …… می باشد.

الف)پرکیس

ب) ساعتی به اضافه پرکیس

ج) حقوق

د) حقوق به اضافه پاداش

پاسخ صحیح: گزینه ب

۲۲- جهت ارتقای کیفیت خدمات ویزیت خریداری شده توام با کنترل هزینه ها در خصوص ویزیت پزشکان عمومی طرف قرارداد خارج از برنامه پزشک خانواده، به سازمان تامین اجتماعی کدام روش پرداخت را به عنوان یک سازمان بیمه گر توصیه می کنید؟

الف) پرکیس

ب) سرانه

ج) پرکیس تا سقف معین

د) حقوق به اضافه پاداش

پاسخ صحیح: گزینه ج

۲۳- کدامیک از روش های پرداخت زیر بهترین روش برای بیمارستانهای کشور ما می باشد؟

الف) کارانه

ب) فی فور سرویس

ج)سرانه

د)ترکیبی

پاسخ صحیح: گزینه د

۲۴- روش پرداخت مناسب در بیمارستانهای سایر کشور های پیشرفته به چه نحوی قابل استفاده در بیمارستانهای کشور ما می باشد؟

الف) با انجام تغییرات

ب) با انجام اصلاحات

ج) با بومی سازی

د) بدون انجام تغییرات

پاسخ صحیح: گزینه ج

 

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...