خانه / اخبار / پاسخ به سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک

پاسخ به سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک

نمونه سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک

تهران، ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲

فرهنگسان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 سالن مجمع عمومی

دارای امتیاز بازآموزی برای گروه های مختلف جامعه پزشکی

۱- کدامیک از مزایای سلامت الکترونیک در توسعه خودمراقبتی به شمار می آید؟

الف- افزایش هزینه مراقبت بهداشتی

ب- کاهش دسترسی به اطلاعات سلامت

ج- بهبود دسترسی به منابع و اطلاعات سلامت

د- کاهش مسئولیت بیمار

۲- سلامت الکترونیک چگونه از افراد برای مدیریت مستقل وضعیت سلامتی‌شان حمایت می کند؟

الف- با افزایش پیچیدگی فرایندهای مراقبت بهداشتی

ب-  با کاهش دسترسی به متخصصان مراقبت بهداشتی

ج- با فراهم نمودن ابزارهای دیجیتال، اطلاعات و پایش از راه دور

د- با محدود کردن دسترسی به داده های مرتبط با سلامت

۳- کدامیک از چالش های استفاده از سلامت الکترونیک در خودمراقبتی است؟

الف- افزایش دسترسی به منابع مراقبت بهداشتی

ب- محدودیت در امنیت داده ها و نگرانی های حریم خصوصی

ج-  افزایش توانمندی بیمار

د- کاهش راحتی و دسترسی

۴- سلامت الکترونیک چگونه در ارتقای اقدامات خودمراقبتی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن کمک می کند؟

الف-  با افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی برای بیماری های مزمن

ب-  با فراهم کردن منابع هدفمند، پایش از راه دور و یادآوری های دارویی

ج- با کاهش دسترسی به اطلاعات مراقبت بهداشتی

د- با ناامید کردن بیمارن جهت داشتن یک نقش فعال در وضعیت سلامتی شان

۵-کدام یک از انواع داده های زیر به مدیریت و برنامه ریزی بهتر خدمات مراقبت سلامت فردی و جمعی کمک می کند؟

الف- پزشکی

ب- مالی

ج- مدیریت

د- همه موارد

۶-کدام یک از موارد زیر از دلایل تغییر نحوه ارائه خدمت در عصر جدید نمی باشد؟

الف- عدم تمایل بیماران

ب- فناوری های نوین

ج- سالمند شدن جوامع

د- پیچیده شدن خدمات مراقبتی

۷-بر اساس نتایج مطالعات، کدام یک از راه حل های مبتنی بر سلامت الکترونیک، در زمان پاندمی ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟

الف- سلامت همراه

ب- سلامت از راه دور

ج- ابزارهای پوشیدنی

د- آنالیز داده های سلامت

۸- از سلامت الکترونیک بیشتر در ارائه کدام خدمت استفاده می شود؟

الف- خدمات داده محور

ب- خدمات مرتبط با پژوهش

ج- خدمات مرتبط با آموزش

د- خدمات مرتبط با سلامت فردی و اجتماعی

۹-کدامیک بیانگر استفاده اختصاصی و هدفمند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه سلامت بدون برخورداری از برنامه راهبردی است؟

الف- ICT in Health

ب – Health ICT

ج – Ehealth

د – ِDigital Health

۱۰- کدامیک بکارگیری هوش مصنوعی و پزشکی سلولی – مولکولی را شامل می شود؟

الف – Health ICT

ب – Health Informatics

ج – Digital Health

د – Electronic Health

۱۱- با کدامیک خود مراقبتی را نمی توان فراهم کرد؟

الف – Ehealth

ب – Digital Health

ج – Mhealth

د – ICT in Health

۱۲- کدامیک از ویژگیهای سلامت الکترونیک نمی باشد؟

الف – Citizen Centric

ب – Mobile Health

ج – Machine Learning Usage

د – Precision Medicine

۱۳- از نقطه نظر علمی، سلامت الکترونیک چه کاربردهایی را در بر می گیرد؟

الف- روابط بیمار و پزشک

ب- استفاده از اینترنت اشیا

ج- جمع آوری داده های کمی برای تحقیق یا درمان

د- هر سه

۱۴- سلامت الکترونیک ممکن است به طور کلی در افرایش کدام گزینه پر اهمیت باشد؟

الف- کارایی

ب- بهره وری

ج- برای دسته های خاصی از بیماران، از جنبه در دسترس بودن مراقبت های بهداشتی

د- هیچکدام

۱۵- هدف اصلی سلامت الکترونیک عبارتست از

الف-بهبود مراقبت های پزشکی در جهان

ب- جلوگیری از خطاهای پزشکی

ج- انجام تحقیقات پزشکی

د-آسان سازی ارتباطات درمانی

۱۶- کدامیک از عبارت های زیر صحیح است؟

الف- همه بیماران از سلامت الکترونیک یکسان سود می برند.

ب- مدیریت بیماری های مزمن از حوزه هایی است که از سلامت الکترونیک بسیار سود می برد.

ج- ناآشنایی بیماران با سلامت الکترونیک مانعی در راه استفاده از این ابزار نیست.

د- همه موارد

۱۷- از ساده ترین و پر کاربردترین خدمات در حوزه سلامت الکترونیک به شمار می آید:

الف – انواع خدمات درمانی

ب- تحلیل وضعیت سلامت

ج- خدمات مشاوره و یادآور، با استفاده از پیام های کوتاه

د- خدمات توانبخشی

۱۸- رویداد سلامت الکترونیک یک رویداد

الف- داخلی است

ب- منطقه ای است

ج- جهانی است

د- سازمانی است

۱۹- پذیرش و اجرای سلامت الکترونیک بیشتر بستگی دارد به وضعیت

الف – سیاسی

ب- اقتصادی

ج- اجتماعی

د- هیچکدام

۲۰- برنامه سلامت الکترونیک منجر می شود به

الف- کاهش بار مالی تیم سلامت و مردم

ب- اشاعه فرهنگ خود مراقبتی و سواد سلامت

ج- تحقیق عدالت سلامت

د- هر سه

۴- کدام عبارت صحیح است.

الف- پرونده الکترونیک سلامت از مهمترین خروجی های شبکه ملی اطلاعات سلامت است.

ب- پرونده الکترونیک سلامت ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات سلامت ندارد.

ج- مسئولیت مستقیم ایجاد شبکه ملی اطلاعات سلامت با دولت است.

د- همه موارد

۲۱- از توصیه های سواد سلامت آنلاین می باشد:

الف- قابل اجرا و استفاده بنویسید

ب- به وضوح ارایه توجه کنید

ج- محتویات را راحت و روان چیدمان کنید

د- هر سه

۲۲- کدام گروه بیشتر از اینترنت برای مطالب مرتبط با سلامت استفاده میکنند؟

الف- افراد در وضعیت سلامت خوب و عالی

ب- افراد در وضعیت سلامت بد و دچار بیماری

ج- تفاوتی ندارد

د- افراد در وضعیت سلامت متوسط بیشتر استفاده میکنند

۲۳- به منظور ترویج هر چه موثرتر سواد سلامت الکترونیک:

الف- از راهبردهای تخصصی پیشرفته بیشتر استفاده شود

ب- هر چه ممکن باشد، تبادل مطالب ساده تر شود

ج- به توانایی های سوادی (زبان و کاربرد دیجیتال) بیشتر توجه شود

د- موارد ۲و ۳ صحیح است

۲۴- راهبردهای “زبان ساده” می پردازد به:

الف- خواندن راحت تر

ب- درک بهتر

ج- استفاده آسان تر اطلاعات

د- هر سه

این مطالب را نیز ببینید!

چرا بزرگترین طرح نظام سلامت ایران چنین وضعیتی دارد؟

اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان زیر ذره بین شورایعالی سازمان چرا بزرگترین طرح ...