خانه / پژوهشی / بانک مقالات /  ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.
۲- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). ، dr_khalil_amz@yahoo.com
۳- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
۴- گروه سیاستگذاری سلامت، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (۱۵ مشاهده)
هدف: ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی در بهداشت و درمان و بالاخص بیمارستان ها می باشد. ﻫﺪف ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
روش ﺑﺮرسی: پژوهش حاضر کاربردی، کیفی با رویکرد آمیخته است. برای شناسایی و استخراج مولفه‌ها، مصاحبه باز با ۱۴ نفر از خبرگان آشنا با ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. خبرگان با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند و انتخاب خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شد.
یافته ها: ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد در قالب سیزده مولفه اصلی ارائه شد. مولفه‌های مورد تایید در این تحقیق عبارت بودند از: اثربخشی بالینی، الزامات کارکنان، برنامه‌ریزی استراتژیک، بیانیه رسالت سازمان، بیمار محوری، توانمندسازی منابع انسانی، جلب رضایت، حاکمیت پاسخگویی، خدمات پشتیبانی، کیفیت و ایمنی خدمات، مدیریت بیمارستان، مسئولیت پذیری، کارمند محوری.
نتیجه گیری: باتوجه به اینکه مشخص شد ضریب تاثیر تمامی مؤلفه های ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد در حد قابل قبولی است لذا مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران باید به استفاده از این تحقیق در جهت ایجاد زیرساخت های مناسب ازریابی عملکرد مبتنی بر شواهد توجه نمایند.
متن کامل [PDF 913 kb]   (۵ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بالینی
دریافت: ۱۴۰۰/۹/۲۳

این مطالب را نیز ببینید!

ملت ایران نهمین رئیس جمهور خود را انتخاب کرد

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جدید ایران کیست؟ 🔹دکتر مسعود پزشکیان متولد ۷ مهر ماه ۱۳۳۳در ...