خانه / اخبار / ویژه / مقاله پژوهشی جدید؛کاربست مدل فرایندی پایش عملکرد مراقبتهای اولیه بهداشتی

مقاله پژوهشی جدید؛کاربست مدل فرایندی پایش عملکرد مراقبتهای اولیه بهداشتی

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

شراهی چزاهی ناهید، علی محمدزاده خلیل*، نظری جواد، علیمحمدی علی، اسماعیلی عباس. کاربست مدل فرایندی پایش عملکرد مراقبتهای اولیه بهداشتی، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت، دوره ۷(۱)، بهار۱۴۰۲

XML کاربست مدل فرایندی پایش عملکرد مراقبت‌های اولیه بهداشتی
[English Abstract]  ناهید چزانی شراهی، خلیل علی محمدزاده*، جواد نظری، علی علیمحمدی، عباس اسماعیلی
چکیده (۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

چکیده
زمینه و هدف: اندازه گیری عملکرد سیستم PHC، اولین گام حیاتی شناسایی زمینه هایی برای اصلاحات است. بنابراین این مطالعه با هدف طراحی و
به کارگیری مدل فرایندی پایش عملکرد در نظام ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه استان مرکزی انجام گرفت.
روش: این پژوهش یک مطالعه کاربردی از نوع کیفی بوده است. شواهد مربوط به اندازه گیری عملکرد مراقبتت هتای اولیته بهداشتتی از طریق انجام
مرورگسترده متون استخراج شد. سپس مدل پایش مراقبتهای اولیه بهداشتی با مصاحبه نیمه ساختار یافته از طریق سؤالات باز با اجماع نظر خبرگان
طراحی شد. مدل پیشنهادی قبل از اجرا و پس از کاربست مورد ارزیابی قرارگرفت.
یافته ها: مدل فرایندی پایش عملکرد مراقبتهای اولیه بهداشتی درهفت فاز، طراحی و به کارگیری شد. این مدل دارای داشبورد گزارش گیری برای
تصمیم گیری های مدیریتی می باشد.
نتیجه گیری: باتوجه به اینکه شیوه های رایج پایش مراکز بهداشتی درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور از مدل علمی پیروی نمی کند در این
راستا تعیین ابعاد مختلف و بررسی وضعیت آن در جهت شناخت نقاط ضعف و قوت و اقدام در جهت اثربخش کردن این فرآیند مهم مدیریتی بسیار
ضروری است.
کلیدواژه ها: ارزیابی نتایج و فرایند مراقبتهای بهداشتی، ایران، عملکرد کاری، مراقبت بهداشتی اولیه

این مطالب را نیز ببینید!

برنامه سلامت خانواده، چالش‌ها و راهکارها

بیست و هفتمین نشست شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت: برنامه سلامت خانواده، چالش‌ها ...