خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / مجلات در مدیریت سلامت + نمایه ها

مجلات در مدیریت سلامت + نمایه ها

۱ نام مجله

 

International Journal of Health Policy and Management
ISSN/ISBN: ۲۳۲۲-۵۹۳۹
۵%

موضوع
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

Other ۴٫۹۶۷ Q1 ۶٫۵۰ Q1 ۳۵ نمایه

ISI,

Scopus,

PubMed,

Embase,

DOAJ

J
۲ Health Care Management Science
ISSN/ISBN: ۱۳۸۶-۹۶۲۰۱۵۷۲-۹۳۸۹
Public & Global Health
Health Management
Springer,

ProQuest

۳٫۹۷۹ Q1 ۵٫۷۰ Q1 ۶۰ ISI,

Scopus,

PubMed

J
۳ Health Information Management Journal
ISSN/ISBN: ۱۸۳۳-۳۵۷۵۱۸۳۳-۳۵۸۳
۱۰%
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

Sage ۳٫۷۷۸ Q1 ۵٫۶۰ Q1 ۲۴ ISI,

Scopus,

PubMed

J
۴ Porcine Health Management
ISSN/ISBN: ۲۰۵۵-۵۶۶۰
Health Management
ProQuest ۳٫۵۳۵ Q1 ۳٫۹۰ Q1 ۲۱ ISI,

Scopus,

PubMed,

DOAJ

J
۵ Health Care Management Review
ISSN/ISBN: ۰۳۶۱-۶۲۷۴۱۵۵۰-۵۰۳۰
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

OvidProQuest ۳٫۰۹۷ Q2 ۴٫۷۰ Q1 ۵۹ ISI,

Scopus,

PubMed

J
۶ Journal of Public Health Management and Practice; JPHMP
ISSN/ISBN: ۱۰۷۸-۴۶۵۹۱۵۵۰-۵۰۲۲
Public & Global Health
Health Economics

+ ۵ more …

Ovid,

ProQuest

۲٫۶۵۷ Q3 ۳٫۳۰ Q2 ۵۴ ISI,

Scopus,

PubMed

J
۷ International Journal of Health Planning and Management
ISSN/ISBN: ۰۷۴۹-۶۷۵۳۱۰۹۹-۱۷۵۱
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

Wiley ۲٫۲۹۸ Q3 ۳٫۲۰ Q2 ۴۴ ISI,

Scopus,

PubMed

J
۸ Population Health Management
ISSN/ISBN: ۱۹۴۲-۷۸۹۱۱۹۴۲-۷۹۰۵
Public & Global Health
Health Economics

+ ۵ more …

Other ۲٫۲۹۰ Q3 ۳٫۳۰ Q1 ۴۲ ISI,

Scopus,

PubMed,

Embase

J
۹ Journal of Health Organization and Management
ISSN/ISBN: ۱۴۷۷-۷۲۶۶۱۷۵۸-۷۲۴۷
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

Emerald,

ProQuest

۲٫۰۵۹ Q4 ۲٫۴۰ Q2 ۴۵ ISI,

Scopus,

PubMed

J
۱۰ International Journal of Health Economics and Management
ISSN/ISBN: ۲۱۹۹-۹۰۲۳۲۱۹۹-۹۰۳۱
Health Economics
Public & Global Health

+ ۲ more …

Springer ۱٫۸۳۷ Q3 ۳٫۰۰ Q2 ۱۲ ISI,

Scopus,

PubMed

J
۱۱ Aquatic Ecosystem Health and Management
ISSN/ISBN: ۱۴۶۳-۴۹۸۸۱۵۳۹-۴۰۷۷
Health Management
Elsevier,

Taylor

و Francis

۱٫۶۰۰ Q3 ۲٫۰۰ Q3 ۴۴ ISI,

Scopus

J
۱۲ Quality Management in Health Care
ISSN/ISBN: ۱۰۶۳-۸۶۲۸۱۵۵۰-۵۱۵۴
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

Ovid,

ProQuest

۱٫۳۶۸ Q4 ۱٫۵۰ Q3 ۳۵ ISI,

Scopus,

PubMed

J
۱۳ Vascular Health and Risk Management
ISSN/ISBN: ۱۱۷۶-۶۳۴۴۱۱۷۸-۲۰۴۸
General Medicine
Occupational Medicine

+ ۷ more …

Other ۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰ Q1 ۷۳ ESCI (ISI),

Scopus,

PubMed,

Embase,

DOAJ

J
۱۴ Journal of Health Management
ISSN/ISBN: ۰۹۷۲-۰۶۳۴۰۹۷۳-۰۷۲۹
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

Sage ۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰ Q3 ۱۹ ESCI (ISI),

Scopus

J
۱۵ International Journal of Workplace Health Management
ISSN/ISBN: ۱۷۵۳-۸۳۵۱۱۷۵۳-۸۳۶X
Occupational Medicine
Environmental Health

+ ۲ more …

Emerald ۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰ Q3 ۲۴ ESCI (ISI),

Scopus,

Embase

J
۱۶ Health Services Management Research
ISSN/ISBN: ۰۹۵۱-۴۸۴۸۱۷۵۸-۱۰۴۴
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

Sage,

ProQuest

۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰ Q3 ۳۴ ESCI (ISI),

Scopus

PubMed,

Embase

J
۱۷ Home Health Care Management & Practice
ISSN/ISBN: ۱۰۸۴-۸۲۲۳۱۵۵۲-۶۷۳۹
Occupational Medicine
Environmental Health

+ ۴ more …

Sage,

ProQuest

۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰ Q3 ۲۱ ESCI (ISI),

Scopus

J
۱۸ Environmental Health Engineering and Management
ISSN/ISBN: ۲۴۲۳-۳۷۶۵۲۴۲۳-۴۳۱۱
Environmental Health
Other ۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰ Q3 ۴ ESCI (ISI),

Scopus,

DOAJ

J
۱۹ International Journal of Prognostics and Health Management
ISSN/ISBN: ۲۱۵۳-۲۶۴۸
Health Management
Other ۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰ Q2 ۲۴ ESCI (ISI),

Scopus,

DOAJ

J
۲۰ Asia Pacific Journal of Health Management
ISSN/ISBN: ۱۸۳۳-۳۸۱۸۲۲۰۴-۳۱۳۶
Other ۰٫۰۰۰ ۰٫۳۰ Q4 ۳ ESCI (ISI),

Scopus

J
۲۱ Academy of Health Care Management Journal
ISSN/ISBN: ۱۵۵۹-۷۶۲۸
Health Management
ProQuest J
۲۲ Advances in Health Care Management
ISSN/ISBN: ۱۴۷۴-۸۲۳۱
General Medicine
Public & Global Health

+ ۳ more …

Emerald ۰٫۶۰ Q4 ۱۶ Scopus,

PubMed

J
۲۳ Behavioral Health Management
ISSN/ISBN: ۱۰۷۵-۶۷۰۱
Health Management
ProQuest J
۲۴ British Journal of Health Care Management
ISSN/ISBN: ۱۳۵۸-۰۵۷۴
Public & Global Health
Health Economics

+ ۲ more …

Other ۰٫۷۰ Q4 ۱۸ Scopus J
۲۵ Disease Management & Health Outcomes
ISSN/ISBN: ۱۱۷۳-۸۷۹۰
Health Management
ProQuest J
۲۶ Environmental and Health and Safety Management
ISSN/ISBN: 978-081551390-2
Environmental Health
Elsevier B
۲۷ Frontiers of Health Services Management
ISSN/ISBN: ۰۷۴۸-۸۱۵۷۲۴۷۵-۲۷۹۷
General Medicine
Health Management
ProQuest ۰٫۳۰ Q4 ۲۴ Scopus,

PubMed

J
۲۸ Health care management (Philadelphia, Pa.)
ISSN/ISBN: ۱۰۶۹-۶۵۷۱
Other J
۲۹ Health care security and safety management
ISSN/ISBN: ۰۲۷۹-۳۴۶۶
Other J
۳۰ Health Care Strategic Management
ISSN/ISBN: ۰۷۴۲-۱۴۷۸
Health Management
ProQuest J
۳۱ Health Data Management
ISSN/ISBN: ۱۰۷۹-۹۸۶۹
General Medicine
Health Management
ProQuest PubMed J
۳۲ Health Facilities Management
ISSN/ISBN: ۰۸۹۹-۶۲۱۰۱۹۴۳-۵۱۴۲
General Medicine
Health Management
ProQuest PubMed J
۳۳ Health Information Management
ISSN/ISBN: ۷۸۵۳-۱۷۳۵۱۷۳۵-۹۸۱۳
Other DOAJ J
۳۴ Health Information Management : Journal of the Health Information Management Association of Australia
ISSN/ISBN: ۱۳۲۲-۴۹۱۳
Sage PubMed J
۳۵ Health management quarterly : HMQ
ISSN/ISBN: ۰۰۹۱-۳۲۳X
Other J
۳۶ Health Management Technology
ISSN/ISBN: ۱۰۷۴-۴۷۷۰
General Medicine
Health Management
ProQuest PubMed J
۳۷ Health manpower management
ISSN/ISBN: ۰۹۵۵-۲۰۶۵
Other J
۳۸ Health Services Management
ISSN/ISBN: ۰۹۵۳-۸۵۳۴
Other J
۳۹ IHRIM : the journal of the Institute of Health Record Information and Management
ISSN/ISBN: ۱۳۶۴-۶۹۷۴
Other J
۴۰ Integrated System Health Management
ISSN/ISBN: 978-012812207-5
Health Management
Elsevier B
۴۱ Integrating Emergency Management and Disaster Behavioral Health
ISSN/ISBN: 978-012803638-9
Health in Emergencies and Disasters
Elsevier B
۴۲ Journal of Health Management
ISSN/ISBN: ۲۴۷۶-۳۰۱۲۲۴۷۶-۳۰۲۰
Other J
۴۳ Journal of Health Management & Informatics
ISSN/ISBN: ۲۳۲۲-۱۰۹۷۲۴۲۳-۵۸۵۷
Health Management
Other DOAJ J
۴۴ Journal of Health Promotion Management
ISSN/ISBN: ۲۲۵۱-۸۶۱۴۲۲۵۱-۹۹۴۷
Other J
۴۵ Journal of Hospital Management and Health Policy
ISSN/ISBN: ۲۵۲۳-۲۵۳۳
Other ۰٫۲۰ Q4 ۱ Scopus,

PubMed,

DOAJ

J
۴۶ Journal of the American Health Information Management Association
ISSN/ISBN: ۱۰۶۰-۵۴۸۷
General Medicine
ProQuest ۱۸ PubMed J
۴۷ Management and Administration Skills for the Mental Health Professional
ISSN/ISBN: 978-012524195-3
Health Management
Elsevier B
۴۸ Management in Health
ISSN/ISBN: ۱۴۵۳-۴۵۴۱۲۰۶۷-۷۵۷X
Other J
۴۹ Materials Management in Health Care
ISSN/ISBN: 
۱۰۵۹-۴۵۳۱
Health Management
ProQuest J
۵۰ Perspectives in Health Information Management
ISSN/ISBN: 
۱۵۵۹-۴۱۲۲
Health Management
ProQuest ۱٫۱۰ Q3 ۲۶ Scopus,

PubMed

J
۵۱ Proceedings of the Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society, PHM
ISSN/ISBN:
 ۲۳۲۵-۰۱۷۸
Other J
۵۲ Suicide Risk Management: a Manual for Health Professionals
ISSN/ISBN:
978-047075093-3, 978-140515369-0
Health Management
Wiley B
۵۳ The Dog Breeder’s Guide to Successful Breeding and Health Management
ISSN/ISBN:
978-141603139-0
Health Management
Elsevier B
۵۴ Topics in Health Information Management
ISSN/ISBN:
 ۱۰۶۵-۰۹۸۹
Health Management
ProQuest J
۵۵ Topics in health record management
ISSN/ISBN: 
۰۲۷۰-۵۲۳۰
Other J

این مطالب را نیز ببینید!

تبریک بهار طبیعت در بهار رمضان

بهاران خجسته باد یکی از دعا‌های مشهور میان ما ایرانی‌ها که سنت‌های ایرانی مان را ...