خانه / پژوهشی / بانک مقالات / خیلی مهم؛ ۱۹ ژورنال در مدیریت سلامت

خیلی مهم؛ ۱۹ ژورنال در مدیریت سلامت

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

Title 

CSQ

Indexed in

International Journal of Health Policy and Management
ISSN/ISBN: ۲۳۲۲-۵۹۳۹%
Q1 ISIScopusPubMed,

EmbaseDOAJ

Health Care Management Science
ISSN/ISBN: ۱۳۸۶-۹۶۲۰۱۵۷۲-۹۳۸۹
Q1 ISIScopusPubMed
Health Information Management Journal
ISSN/ISBN: ۱۸۳۳-۳۵۷۵۱۸۳۳-۳۵۸۳%
Q1 ISIScopusPubMed
Porcine Health Management
ISSN/ISBN: ۲۰۵۵-۵۶۶۰
Q1 ISIScopusPubMedDOAJ
Health Care Management Review
ISSN/ISBN: ۰۳۶۱-۶۲۷۴۱۵۵۰-۵۰۳۰
Q1 ISIScopusPubMed
Journal of Public Health Management and Practice; JPHMP
ISSN/ISBN: ۱۰۷۸-۴۶۵۹۱۵۵۰-۵۰۲۲
Q2 ISIScopusPubMed
International Journal of Health Planning and Management
ISSN/ISBN: ۰۷۴۹-۶۷۵۳۱۰۹۹-۱۷۵۱
Q2 ISIScopusPubMed
Population Health Management
ISSN/ISBN: ۱۹۴۲-۷۸۹۱۱۹۴۲-۷۹۰۵
Q1 ISIScopusPubMedEmbase
Journal of Health Organization and Management
ISSN/ISBN: ۱۴۷۷-۷۲۶۶۱۷۵۸-۷۲۴۷
Q2 ISIScopusPubMed
International Journal of Health Economics and Management
ISSN/ISBN: ۲۱۹۹-۹۰۲۳۲۱۹۹-۹۰۳۱
Q2 ISIScopusPubMed
Aquatic Ecosystem Health and Management
ISSN/ISBN: ۱۴۶۳-۴۹۸۸۱۵۳۹-۴۰۷۷
Q3 ISIScopus
Quality Management in Health Care
ISSN/ISBN: ۱۰۶۳-۸۶۲۸۱۵۵۰-۵۱۵۴
Q3 ISIScopusPubMed
Vascular Health and Risk Management
ISSN/ISBN: ۱۱۷۶-۶۳۴۴۱۱۷۸-۲۰۴۸
Q1 ESCI (ISI)ScopusPubMedEmbaseDOAJ
Journal of Health Management
ISSN/ISBN: ۰۹۷۲-۰۶۳۴۰۹۷۳-۰۷۲۹
Q3 ESCI (ISI)Scopus
International Journal of Workplace Health Management
ISSN/ISBN: ۱۷۵۳-۸۳۵۱۱۷۵۳-۸۳۶X
Q3 ESCI (ISI)ScopusEmbase
Health Services Management Research
ISSN/ISBN: ۰۹۵۱-۴۸۴۸۱۷۵۸-۱۰۴۴
Q3 ESCI (ISI)ScopusPubMedEmbase
Home Health Care Management & Practice
ISSN/ISBN: ۱۰۸۴-۸۲۲۳۱۵۵۲-۶۷۳۹
Q3 ESCI (ISI)Scopus
Environmental Health Engineering and Management
ISSN/ISBN: ۲۴۲۳-۳۷۶۵۲۴۲۳-۴۳۱۱
Q3 ESCI (ISI)ScopusDOAJ
International Journal of Prognostics and Health Management
ISSN/ISBN: ۲۱۵۳-۲۶۴۸
Q2 ESCI (ISI)ScopusDOAJ

 

این مطالب را نیز ببینید!

بازخوانی یک گفت و گو؛ نظام سلامت و بررسی روندهای جمعیتی ایران و ۸۰ کشور جهان

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ کد مطلب: ۳۹۱۲۴۷ یک استاد دانشگاه با تشریح رصد ...