خانه / پژوهشی / بانک مقالات / خیلی مهم؛ ۱۹ ژورنال در مدیریت سلامت

خیلی مهم؛ ۱۹ ژورنال در مدیریت سلامت

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

Title 

CSQ

Indexed in

International Journal of Health Policy and Management
ISSN/ISBN: ۲۳۲۲-۵۹۳۹%
Q1 ISIScopusPubMed,

EmbaseDOAJ

Health Care Management Science
ISSN/ISBN: ۱۳۸۶-۹۶۲۰۱۵۷۲-۹۳۸۹
Q1 ISIScopusPubMed
Health Information Management Journal
ISSN/ISBN: ۱۸۳۳-۳۵۷۵۱۸۳۳-۳۵۸۳%
Q1 ISIScopusPubMed
Porcine Health Management
ISSN/ISBN: ۲۰۵۵-۵۶۶۰
Q1 ISIScopusPubMedDOAJ
Health Care Management Review
ISSN/ISBN: ۰۳۶۱-۶۲۷۴۱۵۵۰-۵۰۳۰
Q1 ISIScopusPubMed
Journal of Public Health Management and Practice; JPHMP
ISSN/ISBN: ۱۰۷۸-۴۶۵۹۱۵۵۰-۵۰۲۲
Q2 ISIScopusPubMed
International Journal of Health Planning and Management
ISSN/ISBN: ۰۷۴۹-۶۷۵۳۱۰۹۹-۱۷۵۱
Q2 ISIScopusPubMed
Population Health Management
ISSN/ISBN: ۱۹۴۲-۷۸۹۱۱۹۴۲-۷۹۰۵
Q1 ISIScopusPubMedEmbase
Journal of Health Organization and Management
ISSN/ISBN: ۱۴۷۷-۷۲۶۶۱۷۵۸-۷۲۴۷
Q2 ISIScopusPubMed
International Journal of Health Economics and Management
ISSN/ISBN: ۲۱۹۹-۹۰۲۳۲۱۹۹-۹۰۳۱
Q2 ISIScopusPubMed
Aquatic Ecosystem Health and Management
ISSN/ISBN: ۱۴۶۳-۴۹۸۸۱۵۳۹-۴۰۷۷
Q3 ISIScopus
Quality Management in Health Care
ISSN/ISBN: ۱۰۶۳-۸۶۲۸۱۵۵۰-۵۱۵۴
Q3 ISIScopusPubMed
Vascular Health and Risk Management
ISSN/ISBN: ۱۱۷۶-۶۳۴۴۱۱۷۸-۲۰۴۸
Q1 ESCI (ISI)ScopusPubMedEmbaseDOAJ
Journal of Health Management
ISSN/ISBN: ۰۹۷۲-۰۶۳۴۰۹۷۳-۰۷۲۹
Q3 ESCI (ISI)Scopus
International Journal of Workplace Health Management
ISSN/ISBN: ۱۷۵۳-۸۳۵۱۱۷۵۳-۸۳۶X
Q3 ESCI (ISI)ScopusEmbase
Health Services Management Research
ISSN/ISBN: ۰۹۵۱-۴۸۴۸۱۷۵۸-۱۰۴۴
Q3 ESCI (ISI)ScopusPubMedEmbase
Home Health Care Management & Practice
ISSN/ISBN: ۱۰۸۴-۸۲۲۳۱۵۵۲-۶۷۳۹
Q3 ESCI (ISI)Scopus
Environmental Health Engineering and Management
ISSN/ISBN: ۲۴۲۳-۳۷۶۵۲۴۲۳-۴۳۱۱
Q3 ESCI (ISI)ScopusDOAJ
International Journal of Prognostics and Health Management
ISSN/ISBN: ۲۱۵۳-۲۶۴۸
Q2 ESCI (ISI)ScopusDOAJ

 

این مطالب را نیز ببینید!

تبریک بهار طبیعت در بهار رمضان

بهاران خجسته باد یکی از دعا‌های مشهور میان ما ایرانی‌ها که سنت‌های ایرانی مان را ...