خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / مقاله پژوهشی؛ تحلیل  ماندگاری پزشکان در مناطق محزوم جمهوری اسلامی ایزان

مقاله پژوهشی؛ تحلیل  ماندگاری پزشکان در مناطق محزوم جمهوری اسلامی ایزان

– داوری فرشته, علی‌محمدزاده خلیل*، سجادی حانیه سادات , احسانی چیمه الهام. تحلیل  ماندگاری پزشکان در مناطق محزوم جمهوری اسلامی ایزان، مجــــله علـــوم پزشکی صدرا . ۱۴۰۱; ۱۰ (۲)، ص ۱۷۴ – ۱۵۹

 

Corresponding Author: Alimohammadzadeh Kh. M.D., Ph.D., Associate professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Iranalimohamadzadeh@iautmu.ac.ir

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

۱ دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

۲ دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاست گذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ‏آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

۳ دانشیار، مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت، مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های داشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۴ استادیار، موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، تهران، ایران

 ۱۰٫۳۰۴۷۶/smsj.2022.91607.1266

چکیده

مقدمه: ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ محروم ﻳﻚ چالش جهانی است. اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ، ‏ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠف ﻛﺸﻮر ‏ﺿﺮوری است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان مهمترین متولی برنامه ریزی و سیاست­گذاری در زمینه توزیع نیروی ‏انسانی متخصص در ایران، سیاست­هایی را طراحی نموده است. این تحقیق با هدف تحلیل سیاست­های تشویقی ماندگاری پزشکان در ‏مناطق محروم کشور انجام گردید.
روش‌ها: این مطالعه، بصورت کیفی و گذشته­نگر در قالب تحلیل سیاست­گذاری با استفاده از چارچوب ‏مفهومی مثلث سیاست­گذاری والت و گیلسون انجام گردید. برای تحلیل سیاست­ها از روش­های مختلفی ازجمله مرور متون و بررسی ‏اسناد و مدارک استفاده شد.
یافته ها: یافته­های مطالعه براساس زمینه یا بافت سیاست، محتوای سیاست، فرآیند سیاست­گذاری و نقش­آفرینان در ‏چهار قانون (سیاست یا طرح) خدمت پزشکان و پیراپزشکان، طرح پزشک خانواده، طرح تحول سلامت، و دستورالعمل نحوه توزیع ‏فارغ­التحصیلان رشته­های تخصصی پزشکی طبقه­بندی گردید.‏‎ ‎پنج گروه عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی فرهنگی، بین­المللی ‏و عوامل ساختاری به عنوان زمینه­ساز سیاست­ها شناسایی شدند. توجه به اسناد بالادستی و استفاده از شواهد در سیاست­گذاری­ها به عنوان ‏نقاط قوت و نادیده­گرفتن ذی­نفعان و رویکرد بالا به پایین در برنامه­ریزی از نقاط ضعف مشترک سیاست­ها، شناسایی شدند.
نتیجه­ گیری: در تدوین و ‏اجرای سیاست­ها و مداخلات، توجه به اولویت نیازها، تامین منابع و الزامات، تعامل سازنده نقش­آفرینان و ارزیابی مستمر برنامه­ها ‏ضروری است.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Physicians’ Retention Policies in Deprived Areas of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Fereshte Davari ۱
  • Khalil Alimohammadzadeh ۲
  • Hanieh Sadat Sajadi ۳
  • Elham Ehsani-Chimeh ۴

۱ Ph.D. of Health Care Management, Department of Health Services Management, Shiraz Branch, Islamic Azad ‎University, Shiraz, Iran ‎

۲ M.D., Ph.D., Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Economics Policy ‎Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran ‎

۳ Ph.D., Associate Professor, Knowledge Utilization Research Center, University Research and Development Center, Tehran ‎University of Medical Sciences, Tehran, Iran

۴ Ph.D., Assistant Professor, National Institute for Health Research (NIHR), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, ‎Iran

چکیده [English]

Introduction: The concentration of physicians in urban areas and the lack of specialist physicians in deprived ‎areas is a global challenge. It is necessary to adopt specific, scientific and evidence-based policies ‎to increase the health sector’s resources and reduce inequality in the distribution and allocation of ‎these resources in different regions of the‏ ‏country. The Ministry of Health and Medical ‎Education, as the most important custodian of planning and policy-making for distribution of ‎specialized manpower in Iran, has designed policies.
Methods: This study aimed to analyze the incentive ‎policies for the retaining physicians in deprived areas of the country. This study has a qualitative ‎‎– retrospective design to analyze the most effective policies using the Walt and Gilson policy ‎model. Various methods were used to analyze the policies, including reviewing texts and ‎documents.
Results: Findings of the study were classified based on the policy context, policy content, ‎policy-making process and role makers in the four law (policies or plan) of service of physicians ‎and paramedics, family physician plan, health transformation plan, and instructions on how to ‎distribute the Specialized medical graduates. Five legal, political-economic, socio-cultural, ‎international and structural factors were identified as policy making factors‏. ‏‎ In addition, ‎attention to upstream documents and the use of evidence in policy-making were identified as ‎strong points, and stakeholder ignorance and a top-down approach to planning were identified as ‎common weak points of policies.
Conclusion: Considering the priority of needs, provision of resources and ‎requirements, constructive interaction of planners, and continuous evaluation of programs are ‎required to formulate and implement policies and interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس:
محمدهادی ایمانیه

سردبیر:
امیر رضا دهقانیان

جانشین سردبیر:
محمد مهدی پرویزی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا الکترونیکی: ۲۳۲۲-۴۳۳۹

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...