خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / طرح درس سمینار مدیریت(دکتری تخصصی)

طرح درس سمینار مدیریت(دکتری تخصصی)

طرح درس دکتری تخصصی سمینار مدیریت

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

اسفند ماه ۱۳۹۹

– مروری بر اصول و مبانی مدیریت با تاکید بر مدیریت سلامت(مطالعه شود)

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻴﻢ؟(مطالعه در سایت hcsm.ir)

– بررسی ۲ پروپوزال مدیریتی در حوزه سلامت و بیمه(حوزه ارزیابی)

– بررسی ۲ رساله دکترای تخصصی در زمینه الگوهای مدیریت بهداشت و درمان ایران(حوزه برنامه و راهبردی)

– بررسی ۲ مقاله بین المللی مستخرج از پایان دکتری تخصصی مدیریت و اقتصاد سلامت(حوزه اجرا)

یادآوری: مطالب مربوط به مورد ۲ و ۳ و ۴ باید با هم متفاوت باشند و به صورت سمینار بایستی اراِئه کلاسی شود.

این مطالب را نیز ببینید!

Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective

Hosseini SM, Boushehri SA & Alimohammadzadeh KH. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran ...