خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد

بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فرهمند امیرحسین، سیار فرنا، سلیمانی مهسا، آقا محمدی مژگان، علی محمدزاده مریم. بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۸; ۳۷ (۳) :۱۵۶-۱۶۱

جلد ۳۷ شماره ۳ صفحات ۱۵۶-۱۶۱ برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شاخصهای پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد
نویسنده مسئول امیرحسین فرهمند۱، فرنا سیار۲، مهسا سلیمانی۳، مژگان آقا محمدی۳، مریم علی محمدزاده۴

۱ دانشیار گروه پریودونتیکس، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران
۲ استادیارگروه پریودونتیکس، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی، دانشکده دندانپزشکی،تهران، ایران
۳ دندانپزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران
۴ دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

* نشانی نویسنده مسئول: آدرس نویسنده مسئول: تهران پاسداران ، نیستان نهم، پلاک ۴

perio-implant@hotmail.com :نشانی الکترونیک

چکیده:   (۲۷۴ مشاهده)
بیماری پریودنتال همانند بیماریهای قلبی – عروقی از بیماریهای شایع میباشد. بیماری قلبی-عروقی عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته بوده و عوامل متعددی در ایجاد آن دخالت دارند. بیماری پریودنتال یکی از عواملی است که در پیشرفت این بیماری دخیل می باشد. هدف از این مطالعه تاثیر بیماری پریودنتال در افزایش ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد میباشد.
روش کار: در این مطالعه case-control تعداد ۶۰ بیمار مبتلا به بیماری حاد میوکارد  و ۶۰ نفر بعنوان کنترل بدون بیماری قلبی وارد مطالعه شدند. ابتدا تشخیص قطعی بیماری قلبی توسط متخصص قلب مورد بررسی و تایید قرار گرفت و سپس پارامترهای پریودنتال شامل عمق پاکت (Pocket depth (PD،
(Clinical attachment level (CAL، شاخص Bleeding index) BI) و بعلاوه مارکر آزمایشگاهی (C-reactive protein (CRP نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند و در فرم اطلاعاتی ثبت شد. داده های به دست آمده توسط آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافتهها: میزان شاخص BI و عمق پاکت در بین بیماران مبتلا و غیرمبتلا  به انفارکتوس حاد میوکارد در این مطالعه دارای تفاوت معنی داری نبود (۲۰۰۸/۰=P)؛ ولی در شاخص CAL تفاوت معنی داری در بین بیماران مبتلا و غیرمبتلا به انفارکتوس میوکارد وجود داشت (۰۱۶۱/۰=P)؛ در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد میزان (CRP) به میزان ۳۴/۴۰ درصد افزابش یافته بود.
نتیجهگیری: براساس یافتههای این مطالعه،  که نشاندهنده فراوانی بیشتر شاخص CAL و در نتیجه ابتلا به بیماری پریودنتال و نیز افزایش مارکر آزمایشگاهی (CRP) در افراد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد می باشد؛ میبایست روش های پیشگیری و افزایش سطح سلامت دهان و دندان را که باعث جلوگیری از بیماری قلبی عروقی را می شود را توسعه داد.
متن کامل [PDF 350 kb]   (۱۴۲ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

فرهمند امیرحسین، سیار فرنا، سلیمانی مهسا، آقا محمدی مژگان، علی محمدزاده مریم. بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۸; ۳۷ (۳) :۱۵۶-۱۶۱

URL: http://jmciri.ir/article-۱-۲۹۳۰-fa.html

این مطالب را نیز ببینید!

نامه به سردبیر نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

بایسته‌های جذب و حفظ نخبگان، علی‌محمدزاده خلیل، نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت، دوره ۷، شماره ...