خانه / پژوهشی / بانک مقالات / بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد

بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

– فرهمند امیرحسین، سیار فرناز، سلیمانی مهسا، آقا محمدی مژگان، علی محمدزاده مریم. بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۸; ۳۷ (۳) :۱۵۶-۱۶۱

– Assessment of Periodontal Parameters and Serum Markers in Patients with Acute Myocardial Infarction. Journal of Medical Council op Iran. 2020; 37 (3) :156-161, URL: http://jmciri.ir/article-1-2930-fa.html

فرنا سیار۱، امیرحسین فرهمند۲*، مژگان آقا محمدی۳، مهسا سلیمانی۳، مریم علی محمدزاده۴

۱ دانشیار گروه پریودونتیکس، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

۲ استادیارگروه پریودونتیکس، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

۳ دندانپزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

۴ دانشجوی سال آخر دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

* نشانی نویسنده مسئول: آدرس نویسنده مسئول: تهران پاسداران ، نیستان نهم، پالک ۴٫ نشانی الکترونیک: perio-implant@hotmail.com 

جلد ۳۷ شماره ۳ صفحات ۱۵۶-۱۶۱ برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد
نویسنده مسئول امیرحسین فرهمند، فرناز سیار، مهسا سلیمانی، مژگان آقا محمدی، مریم علی محمدزاده
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران
چکیده:   (۴۶ مشاهده)
بیماری پریودنتال همانند بیماریهای قلبی – عروقی از بیماریهای شایع میباشد. بیماری قلبی-عروقی عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته بوده و عوامل متعددی در ایجاد آن دخالت دارند. بیماری پریودنتال یکی از عواملی است که در پیشرفت این بیماری دخیل می باشد. هدف از این مطالعه تاثیر بیماری پریودنتال در افزایش ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد میباشد.
روش کار: در این مطالعه case-control تعداد ۶۰ بیمار مبتلا به بیماری حاد میوکارد  و ۶۰ نفر بعنوان کنترل بدون بیماری قلبی وارد مطالعه شدند. ابتدا تشخیص قطعی بیماری قلبی توسط متخصص قلب مورد بررسی و تایید قرار گرفت و سپس پارامترهای پریودنتال شامل عمق پاکت (Pocket depth (PD،
(Clinical attachment level (CAL، شاخص Bleeding index) BI) و بعلاوه مارکر آزمایشگاهی (C-reactive protein (CRP نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند و در فرم اطلاعاتی ثبت شد. داده های به دست آمده توسط آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافتهها: میزان شاخص BI و عمق پاکت در بین بیماران مبتلا و غیرمبتلا  به انفارکتوس حاد میوکارد در این مطالعه دارای تفاوت معنی داری نبود (۲۰۰۸/۰=P)؛ ولی در شاخص CAL تفاوت معنی داری در بین بیماران مبتلا و غیرمبتلا به انفارکتوس میوکارد وجود داشت (۰۱۶۱/۰=P)؛ در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد میزان (CRP) به میزان ۳۴/۴۰ درصد افزابش یافته بود.
نتیجهگیری: براساس یافتههای این مطالعه،  که نشاندهنده فراوانی بیشتر شاخص CAL و در نتیجه ابتلا به بیماری پریودنتال و نیز افزایش مارکر آزمایشگاهی (CRP) در افراد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد می باشد؛ میبایست روش های پیشگیری و افزایش سطح سلامت دهان و دندان را که باعث جلوگیری از بیماری قلبی عروقی را می شود را توسعه داد.
دوره ۳۷ – شماره ۳ (پائیز ۱۳۹۸ ۱۱-۱۳۹۸) – ۸ مقاله
برگشت به فهرست نسخه ها
XML هیپوگلیسمی در کارکنان مبتلا به دیابت و نقش آن در تناسب شغلی
[English Abstract] نویسنده مسئول سید محمد سید مهدی، میرسعید عطارچی
چکیده (۵۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۷ دریافت)
XML برخورد با بیماری کلستاتیک کبدی ص. ۱۳۱-۱۳۸
[English Abstract] نویسنده مسئول ناصر ابراهیمی دریانی، محمد طاهر
چکیده (۴۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
XML حضانت در کودکان ناشی از لقاح مصنوعی ص. ۱۴۴-۱۵۵
[English Abstract] نویسنده مسئول ابوالحسن مجتهد سلیمانی، راضیه عزیزی
چکیده (۴۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML بررسی شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد ص. ۱۵۶-۱۶۱
[English Abstract] نویسنده مسئول امیرحسین فرهمند، فرناز سیار، مهسا سلیمانی، مژگان آقا محمدی، مریم علی محمدزاده
چکیده (۴۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
XML مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت حل مسئله بر افسردگی، اضطراب واسترس درخانواده بیماران بستری ریوی و پرسنل بیمارستان ص. ۱۶۲-۱۷۰
[English Abstract] نویسنده مسئول دکتر میترا صفا، پریسا عدیمی، فاطمه قاسم بروجردی، فرزانه حاجی زاده، بامداد میراب زاده اردکانی
چکیده (۴۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۸ دریافت)
XML بررسی تاثیر ویتامین D به عنوان درمان کمکی در بهبود علایم مثبت، منفی و شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور ص. ۱۷۱-۱۷۷
[English Abstract] نویسنده مسئول امیرشهریار دیباجی پور، گیتا صدیقی
چکیده (۴۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
XML بررسی میزان دریافت واکسن آنفلونزای فصلی و سنجش دانش و نگرش نسبت به لزوم آن در میان پزشکان و پرسنل درمانی بیمارستان فوق تخصصی اطفال حضرت علی اصغر(ع)در سال ۱۳۹۶ ص. ۱۷۸-۱۸۴
[English Abstract] نویسنده مسئول دکتر علیرضا ناطقیان، دکتر دلارام تمجید شبستری، ثریا شجاعی جشوقانی
چکیده (۳۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
XML بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه مدت زمان ازدواج با آن در بین زوجین ص. ۱۸۵-۱۹۲
[English Abstract] نویسنده مسئول صدیقه حیدری، پروین اسفندیاری نژاد
چکیده (۳۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
برگشت به فهرست نسخه ها
Assessment of Periodontal Parameters and Serum Markers in Patients with Acute Myocardial Infarction
Abstract:   (۵۵ Views)
Background: Cardiovascular disease is the leading cause of death in developed countries and is a disease that has many contributing factors. Periodontal disease is one of the factors contributing to the progression of the disease. The aim of this study was to investigate the effect of periodontal disease on the incidence of acute myocardial infarction.
Methods: In this case-control study, 60 subjects including acute myocardial disease and 60 patients without heart disease were evaluated by a cardiologist. C-reactive protein (CRP), periodontal parameters including Pocket Depth (PD) and Clinical Attachment Level (CAL) as well as Bleeding Index (BI) were assessed and recorded. Data were analyzed using the chi-square test.
Results: There was no significant difference (P=0.2008) between BI index and PD between patients with and without acute myocardial infarction, but in the CAL index there was a significant difference between patients with and without myocardial infarction. (P=0.0161); in patients with myocardial infarction, the rate of increase of CRP was 40.34%.
Conclusion: According to the findings of this study, which indicate a higher incidence of CAL and as a result periodontal disease and increased laboratory marker (CRP) in patients with acute myocardial infarction, methods for preventing and increasing the level of oral health and hygiene that could prevent cardiovascular disease must be introduced at a large scale.
Keywords: PeriodontitisCardiovascular diseaseMyocardial infarction

فرنا سیار۱، امیرحسین فرهمند۲*، مژگان آقا محمدی۳، مهسا سلیمانی۳، مریم علی محمدزاده۴

۱ دانشیار گروه پریودونتیکس، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

۲ استادیارگروه پریودونتیکس، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

۳ دندانپزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

۴ دانشجوی سال آخر دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، تهران، ایران

* نشانی نویسنده مسئول: آدرس نویسنده مسئول: تهران پاسداران ، نیستان نهم، پالک ۴٫ نشانی الکترونیک: perio-implant@hotmail.com 

 

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

انکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی کاربرد نقل قول در مقالات فارسی: ۱٫ اگر نقل ...