خانه / پژوهشی / بانک مقالات / الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی با رویکرد ترکیبی

الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی با رویکرد ترکیبی

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

– توشمالی غلامرضا، علی‌محمدزاده خلیل، ماهر علی، حسینی سید مجتبی، بهادری محمدکریم. طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی با رویکرد ترکیبی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. ۱۳۹۸; ۱۴ (۴) :- ۲۲۸۵ – ۲۷۰

Toushmali G, Alimohammadzadeh K, Maher A, Hoseini S M, Bahadori M. Designing a Third Generation University Model with a Combined Approach in Islamic Azad Universities of Medical Sciences. jmed. 2020; 14 (4) :270-285           URL: http://jmed.ssu.ac.ir/article-1-1055-fa.html

دوره ۱۴، شماره ۴ – ( زمستان ۱۳۹۸ )                   جلد ۱۴ شماره ۴ صفحات ۲۷۰-۲۸۵
دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،ایران ، dr_khalil_amz@yahoo.com
چکیده:   (۳ مشاهده)
مقدمه: دانشگاه‌ها در سیر تطور و تحولات تکوینی خود، مراحل مختلفی را طی کرده‌اند. آنچه در عصر حاضر در کانون این تحولات قرار دارد، بحث کارآفرینی دانشگاهی است که تحت لوای دانشگاه نسل سوم مطرح است. اهمیت نظری و کاربردی موضوع از یک‌سو و خلاء مطالعات زیربنایی در حوزه دانشگاه‌های نسل سوم در کشور موجب شده است تا مطالعه‌ای بنیادی در زمینه طراحی الگوی بومی دانشگاه نسل سوم صورت گیرد.
روش بررسی: در این مطالعه از رویکردی مبتنی بر روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است. در گام نخست جهت تحلیل مصاحبه‌های تخصصی، روش تحلیل محتوا بکار گرفته شده است. در گام دوم با استفاده از روش ساختاری- تفسیری به ارائه الگوی نهایی پرداخته شده است. تحلیل داده‌های تحقیق در فاز کیفی با نرم‌افزار MAXQDA و در فاز کمی با نرم‌افزار MICMAC انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه‌ای از شاخص‌های کاربردی شناسایی شدند.
نتایج: تم‌های اصلی این تحقیق عبارتند از جذب منابع مالی، ابداع نوآوری، مدیریت کارآفرینی فناورانه و رویکرد کارآفرینانه اساتید. سپس این عوامل با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تفسیری- ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی شاخص‌ها به دست آمده است.‌ با توجه به سطح‌بندی انجام شده الگوی نهایی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی طراحی شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس این الگو فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کانون مدل قرار دارد. برای نیل به اهداف غایی مدل باید بر سطح عمومی مهارت و فعالیت‌های کارآفرینانه دانشجویان، مهار‌ت‌های نظری دانشجویان، دانش کارآفرینی اساتید، فرهنگ پذیرش ایده‌ و طرح‌های جدید، تحقق توسعه مبتنی بر دانایی و تجاری‌سازی علم و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شود.
واژه‌های کلیدی: دانشگاه نسل سوم، کارآفرینی، علوم پزشکی، رویکرد آمیخته
متن کامل [PDF 808 kb]   (۶ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت: ۱۳۹۸/۶/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying factors affecting a healthy lifestyle in the post-COVID-19 era

April 2024 – Volume 13 – Issue 1 Editor-in-Chief: Prof. Alireza Yousefy ISSN: ۲۲۷۷-۹۵۳۱ Online ISSN: ۲۳۱۹-۶۴۴۰ Frequency: Continuous ...