خانه / پژوهشی / پروپوزال نویسی / کاربردهای SPSS

کاربردهای SPSS

با SPSS چه کارهای می توان انجام داد؟

 • تحلیل های توصیفی

  تحلیلهای توصیفی را می توان با spss انجام داد؛ رسم نمودارهای فراوانی، دایره ای (کیکی)، ستونی (میله ای)، پراکنش، هیستوگرام – محاسبه آماره های توصیفی یک مجموعه داده مانند میانگین، میانه،‌ مد، واریانس و انحراف معیار.

 • سنجش پایایی و روایی

  اینکه پرسشنامه تا چه اندازه قابل اعتماد است و در تکرارهای مجدد عملیات پرسشگری آیا نتایج همانند قبل می باشد یا خیر را پایایی (Reliability) یا قابلیت اعتماد پرسشنامه می گویند. و اینکه یک پرسشنامه دقیقا همان چیزی را بسنجد که ما می خواهیم را روایی (Validity) می گویند. قبل از شروع به پرکردن پرسشنامه به تعداد نمونه تعیین شده،‌ می بایست آزمونهای پایایی و روایی را با spss انجام داد.

 • آزمون t استیودنت

  آزمون تی استیودنت (یا آزمون t) یکی از پرکاربرد ترین آزمون های آماری است که با نرم افزار spss انجام می شود. به عنوان مثال ساده فرض کنید می خواهید این فرضیه را که در اجتماعی خاص، قد مردان بلندتر از قد زنان است را آزمون کنید. کافی است داده های قد مردان و قد زنان را در نرم افزار spss وارد نموده و خروجی آزمون تی را بگیرید. چندین نوع آزمون t وجود دارد.

 • آزمون های آماری ناپارامتری

  آزمون های آماری به دو بخش عمده آزمون های پارامتری و آزمونهای ناپارامتری تقسیم می شوند. آزمون های ناپارامتریک آزمون هایی هستند که در آن داده ها از توزیع آماری خاصی پیروی نمی کنند. در مواردی که حجم نمونه کم باشد، اغلب مجبور به استفاده از آزمونهای ناپارامتریک هستیم. یک منوی در spss مخصوص انجام آزمونهای ناپارامتری است.

 • سنجش همبستگی بین متغیرها

  در بسیاری از پایان نامه می بینیم که فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه، بین میزان x با میزان y ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. این قبیل فرضیات را با آزمون همبستگی و نمودار پراکنش در spss می سنجیم. سنجش همبستگی بین متغیرها در تحقیقات رشته های مختلف بسیار مهم می باشد.

 • رگرسیون

  کلمه رگرسیون یعنی بازگشت که با مسماست. وقتی شما می خواهید بدانید x واحد تغییر در یک متغیر مستقل به چه میزان باعث تغییر در متغیر وابسته می شود، لازم است آزمون رگرسیون را انجام دهید. انجام تحلیل رگرسیون از کارهای رایج با نرم افزار spss می باشد.

  برای تحلیل رگرسیون می بایست داده ها مقیاس نسبی داشته باشند (به صورت عددی و کمی باشند، نه کیفی)

 • آنالیز واریانس

  تحلیل واریانس یا آنالیز واریانس که به اختصار ANOVA نیز گفته می شود، هنگامی استفاده می شود که می خواهیم بدانیم آیا چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته y تاثیر معنی داری دارند یا خیر. آزمون آنالیز واریانس با توجه به نوع و تعداد متغیرهای مستقل و وابسته، حالات مختلفی دارد.

 • تحلیل عاملی

  تحلیل عاملی (factor analysis) برای شناسایی متغیرها و عوامل زیربنایی یک پدیده به کار می رود و از روش تلخیص داده ها و ماتریس همبستگی بین متغیرها استفاده می کند. در اینجا عوامل اصلی پدیده قبل از انجام آزمون نامعلوم هستند. در نرم افزار spss تحلیل عاملی را فقط با هدف اکتشاف عوامل می توان انجام داد، نه تایید عوامل.

  تحلیل آماری پایان نامه با spss، مشاوره، آموزش spss

این مطالب را نیز ببینید!

انتشار مقاله در BMC Public Health (Springer Nature)

– Sadrkhanlou M, Maher A , Alimohammadzadeh KH, Jafari M, Bahadori MK. Applying the Delphi ...