خانه / پژوهشی / بانک مقالات / همبستگی پیش بینی ماندگاری با امنیت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران

همبستگی پیش بینی ماندگاری با امنیت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران

XML
همبستگی پیش بینی ماندگاری با امنیت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران قرارداد خرید خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ص. ۹-۱۶
[English Abstract] فاطمه نیک پی، سید مجتبی حسینی ، خلیل علی محمد زاده
چکیده (۱۴ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
– نیک پی فاطمه، حسینی سید مجتبی، علی محمدزاده خلیل. همبستگی پیش بینی ماندگاری با امنیت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران قرارداد خرید خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، دوره ۷، شماره ۶ (آذر و دی ۱۳۹۷)؛ ص ۱۶ -۹

مدیریت ارتقای سلامت

Abstract
Introduction: Nurses have a significant role in improving the performance of health organizations and the organization’s transcendental goals. Therefore, their intention to quit is one of the most important problems in human resource management. The aim of this study is to determine the correlation between predictability of shelf life, job security and organizational commitment on nurses’ shelving in purchasing contract at Shahid Beheshti University of Medical.
Methods This is a descriptive-correlation study conducted in 2017. The study population included nurses in purchasing contracts in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. In this study, 250 nurses were selected through simple random sampling. Data was collected by questionnaire consist of four part, demographic questionnaire, the “Anticipated Turnover Scale” (ATS), the “Allen & Meyer Organizational Commitment Questionnaire” and the “Job Security Questionnaire”. Validity of the instruments were confirmed by content validity and their reliability were confirmed by Cronbach’s alpha. Data were analyzed using SPSS 21.
Results: The mean and standard deviation of the intention to quit was 3.15 ± ۰٫۳۹٫ The mean and standard deviation of occupational safety and organizational commitment were 3.15 ± ۰٫۴۹ and 3.21 ± ۰٫۵۲, respectively. There was a significant and positive correlation between the predictability of shelf life with job security (r = 0.212) and organizational commitment (r = 0.141). Also, there was a positive and significant correlation between job security and organizational commitment (P < 0.05).
Conclusions: A Significant correlation was found between job security and organizational commitment with the predictability of shelf life. Therefore, it is essential that managers pay more attention to changing the levels of nurses’ employment buying in order to increase job security and organizational commitment.
Keywords: Predictability of Shelf Life, Job Security, Organizational Commitment, Nurse

چکیده
مقدمه: پرستاران نقش بسزایی در بهبود عملکرد سازمانهای بهداشتی و اهداف متعالی سازمان دارند. لذا تمایل به ترک خدمت آنها
یکی از مهمترین مشکلات مدیریت منابع انسانی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی پیش بینی ماندگاری با امنیت شغلی و
تعهد سازمانی پرستاران قرارداد خرید خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی که در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل پرستاران خرید
خدمت بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. در پژوهش حاضر تعداد ۲۵۳ پرستار به روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار قسمت، پرسشنامه جمعیت شناختی، “مقیاس پیش بینی
ماندگاری” ) ATS: Anticipated Turnover Scale (، “پرسشنامه امنیت شغلی” ) Job Security Questionnaire (، و “پرسشنامه
تعهد سازمانی مایر و آلن” ) Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire ( بود. روایی ابزارها به روش
روایی محتوا و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تأیید شد. دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۱ تحلیل شد.
۳ به دست آمد. میانگین و انحراف معیار امنیت شغلی و /۱۵ ± ۳/ یافتهها: میانگین و انحراف معیار پیش بینی ماندگاری مقدار ۳۹
۳ به دست آمد. همبستگی معنی دار و مثبت بین پیش بینی ماندگاری با /۲۱ ± ۳/ ۳ و ۵۲ /۱۵ ± ۳/ تعهد سازمانی نیز به ترتیب ۹۹
= ۳/ امنیت شغلی ) ۲۱۲ r = 3/ ( و تعهد سازمانی ) ۱۹۱ r ( وجود داشت. همچنین همبستگی بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی نیز
> 3/ مثبت و معنی دار مشاهده شد ) ۳۵ P .)
نتیجه گیری: همبستگی معنی دار بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی با پیش بینی ماندگاری پرستاران بدست آمد. لذا ضروری است
مدیران توجه بیشتری به تغییر سطوح استخدامی پرستاران خرید خدمت در جهت افزایش امنیت شغلی و تعهد سازمانی نمایند.
واژگان کلیدی: پیش بینی ماندگاری، امنیت شغلی، تعهد سازمانی، پرستار

این مطالب را نیز ببینید!

ملت ایران نهمین رئیس جمهور خود را انتخاب کرد

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جدید ایران کیست؟ 🔹دکتر مسعود پزشکیان متولد ۷ مهر ماه ۱۳۳۳در ...