خانه / آموزشی / مدیریت بیمارستانی / علل بستری مجدد در بخش‌های بستری

علل بستری مجدد در بخش‌های بستری

علل بستری مجدد در بخش‌های بستری بیمارستان صنعت نفت تهران در سال ۱۳۹۵
شیدا سجادی۱ ، سیدمجتبی حسینی  ۲، خلیل علی محمدزاده۳ 
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
۲- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ، hosseinisch@yahoo.com
۳- دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران
چکیده:   (۴۵ مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: پذیرش مجدد بیمارستانی به علت تأثیر بر روی هزینه و کیفیت مراقبت بیمارستانی و تحمیل بار اضافی بر نظام بهداشتی و درمانی، از اولویت‌های مهم مدیران بیمارستان‌ها به‌حساب می‌آید. مطالعه حاضر باهدف بررسی بستری مجدد در بخش‌های بستری بیمارستان صنعت نفت تهران در سال ۱۳۹۵ انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود که بر روی ۲۶۰ نفر از بیماران بستری در بیمارستان صنعت نفت تهران انجام شد. ابزار گرداوری اطلاعات فرمی شامل اطلاعاتی از قبیل، سن، جنسیت، تحصیلات، بخش بستری، علت بستری اولیه، تعداد دفعات بستری، علت بستری و هزینه بستری بود. تحلیل اطلاعات به کمک نرم‌افزار SPSS ویراش ۲۱ و با استفاده از آزمون‌های کای اسکوئر انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد از مجموع بستری‌های انجام شده در سال ۱۳۹۵، ۲۰ درصد بستری مجدد شده بودند. بررسی میزان بستری مجدد برحسب دفعات بستری نشان داد ۷۴٫۶ درصد بیماران برای بار دوم، ۱۲٫۳ درصد بار سوم و ۱۳٫۱ درصد بیش از سه بار برای پیگیری درمان به بیمارستان موردمطالعه مراجعه نموده بودند. رابطه معنی‌داری بین سن، مدت بستری و تحصیلات بیماران با دفعات بستری مجدد وجود داشت (۰۵/۰>P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج ارائه آموزش پس از ترخیص به بیمار و همراه، آگاهی نسبت به اهمیت پیگیری درمان، توجه بیشتر کادر بالینی به مسائل و نیازهای بهداشتی درمانی بیماران، آگاهی دادن به مدیران بیمارستان از هزینه‌های بستری مجدد و همچنین برنامه‌ریزی‌های جامع‌ومانع در بیمارستان‌ها، برای جلوگیری از لغو عمل به دلیل عوامل اداری می‌تواند مفید باشد.
واژه‌های کلیدی: بستری مجدد، بیمار، بیمارستان
متن کامل [PDF 491 kb] 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی

این مطالب را نیز ببینید!

سرقت علمی

رئیس مرکز نشر دانشگاهی: آگاهی نداشتن، پژوهشگر را از اتهام «سرقت علمی» تبرئه نمی‌کند/ میزان ...