تمام ویرایش های کتاب «مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و عمل» بر پایه ی سه مفروضه در باره ی مطالعه و بررسی مدیریت آموزشی قرار دارد: 

۱٫ دانش بنیادی در مورد سازمان های آموزشی در دسترس است اما اغلب استادان و مدیران از آن غافلند؛

 ۲٫ مدل سیستم های اجتماعی باز مدرسه چهارچوب مفیدی ارائه می کند که این تئوری و تحقیق را برای مدیران آموزشی سازماندهی می کند و شرح می دهد؛ 

۳٫ فعالیت های اداری زمانی که بهم وسیله ی تئوری و تحقیق مناسب هدایت شوند، می توانند بسیار منظم، منطقی و اثربخش باشند. 

در نتیجه، تمام ویرایش ها شامل موارد جدیدی هستند که ضمن تلخیص و تحلیل دانش مناسب، برای حل مسائل عملی بسیار سودمندند.