خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / دو مقاله علمی – پژوهشی؛ تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین + مرور نظام مند «علل سزارین»

دو مقاله علمی – پژوهشی؛ تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین + مرور نظام مند «علل سزارین»

مقاله دکترخلیل علی محمدزاده دانشیار و مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و پریوش  افرادی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال که در فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) دانشگاه تهران – دوره ۱۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴ منتشر شده بود،  در گروه دیدگاه خبرگزاری فارس به نشانی زیر باز نشر شده است.
زن در توسعه و سیاست

۴

تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران)

صفحه ۳۵۷-۳۷۶
خلیل علی محمدزاده؛ پریوش افرادی اسبقرانی
مقاله ای دیگر در همین ارتباط
فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)

مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین»

دوره ۱۶، ۶۱ (پاییز ۱۳۹۲)، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۷-۵۷خلیل علی محمدزاده؛ سیده فاطمه محبی؛ طاهره لباف

این مطالب را نیز ببینید!

تبریک بهار طبیعت در بهار رمضان

بهاران خجسته باد یکی از دعا‌های مشهور میان ما ایرانی‌ها که سنت‌های ایرانی مان را ...