خانه / آموزشی / جداول تعداد مجاز پایان نامه برای اعضای هیات علمی

جداول تعداد مجاز پایان نامه برای اعضای هیات علمی

به منظور ساماندهی تعیین استادان راهنما، مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی همچنین کاهش طول تحصیل دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی همراه با بالا بردن کیفیت فعالیتهای  پژوهشی این دوره، سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیأت علمی به شرح زیر تعیین می شود.

تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی به ترتیب به شرح جدول ۱ و ۲۲ است.

در موارد خاص با نظر شورای پژوهش و فناوری واحد می توان به جای دو استاد داور، از یک استاد داور (داخلی یا  خارجی) و یک استاد مشاور برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای استفاده کرد.

تبصره: دارندگان مدرک دکتری تخصصی و غیرعضو هیأت علمی می توانند در ۴ پایان نامه به عنوان استاد راهنما و در ۴ پایان نامه به عنوان استاد مشاور با تایید گروه آموزشی و شورای پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی همکاری کنند.

تبصره۲: همکاری اعضای هیأت علمی مربی دانشگاه آزاد اسلامی که از رساله دکتری تخصصی خود دفاع کرده اما هنوز به مرتبه استادیاری ارتقاء نیافته اند برای راهنمایی ۵ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای به عنوان استاد راهنما و ۵ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای به عنوان استاد مشاور امکانپذیر است.

تبصره۳: در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد، استاد راهنمای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای را می توان از بین مربیان برجسته دانشگاه با پایه هیأت علمی ۱۰ (برای رشته پرستاری با پایه۷) و بالاتر انتخاب کرد. در این صورت تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای به طور همزمان نباید از ۵ پایان نامه بیشتر باشد.

تبصره۴: همکاری اعضای هیأت علمی مربی دانشگاه آزاد اسلامی که دانشجوی دکتری تخصصی هستند و امتحان  جامع خود را گذرانده اند پس از تصویب شورای پژوهش و فناوری واحد و تایید معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی در ۵ پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما و در ۵ پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد مشاور امکانپذیر است.

تبصره۵: در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد، همکاری مربیان برجسته دانشگاه با پایه هیأت علمی ۳ و بالاتر در ۵ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای به عنوان استاد مشاور امکانپذیر است.

تبصره۶: به منظور استفاده از دانش و تجربه افراد متخصص و غنای علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای، همکاری دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای غیرعضو هیأت علمی، در صورت دارا بودن ۱۰ سال سابقه کار تخصصی مرتبط در سه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای به عنوان استاد مشاور امکانپذیر است.

تبصره۷: اعضای هیأت علمی استادیار و بالاتر و تمام وقت واحدهای دانشگاهی بسیار بزرگ و جامع می توانند علاوه  بر واحد دانشگاهی که عضو هیأت علمی آن هستند، با همان کد در سایر واحدهای دانشگاهی مطابق با ظرفیت نیمه وقتی جدول ۱ و ۲ همین ماده اقدام به راهنمایی و مشاوره دانشجویان کنند. در ضمن ظرفیت همکاری نیمه وقتی اعضای هیأت علمی برای همکاری در واحدهای دانشگاهی دیگر تنها از طریق واحد دانشگاهی مبدا امکانپذیر است.

همچنین در ماده ۱۱ این آیین نامه آمده است: برای راهنمای رساله دکتری تخصصی در صورت نیاز با تایید معاونت پژوهش و فناوری واحد، همکاری ۲ استاد راهنما به صورت مشترک امکانپذیر است. مشروط به اینکه یکی از استادان راهنما عضو هیأت علمی استادیار و بالاتر و تمام وقت دانشگاه آزاد باشد. در صورتی که سهم هر عضو هیأت علمی در راهنمایی پایان نامه یکسان باشد ظرفیت هر استاد نیم محاسبه می شود و در غیراینصورت ظرفیت برای کسی محاسبه می شود که نقش بیشتری دارد.

بر اساس ماده ۱۲، همکاری تمام اعضای هیأت علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما تنها در رشته های مرتبط با تخصص آنها امکانپذیر است و هیچ عضو هیأت علمی مجاز به همکاری در رشته های غیرمرتبط به عنوان استاد راهنما نیست. در مورد گرایش های میان رشته های با تایید گروه آموزشی و شورای پژوهش و فناوری واحد امکان همکاری استاد راهنما از رشته های دیگر وجود دارد.

این مطالب را نیز ببینید!

مقالات مروری در طب حکمت بنیان، مجله نفس

دوره ۱۰ شماره ۳ (۱۴۰۲)  July 2023 ویژه نامه طب حکمت بنیان مقالات مروری مبانی ...