خانه / آموزشی / سمینار مدیریت / استاندارد پرستار به تخت

استاندارد پرستار به تخت

تعداد پرستار به بیمار در بخش عمومی در وضعیت مطلوب یک پرستار به ۴ بیمار است و افزایش تعداد بیماران به ۶ نفر با احتمال ۱۴ درصد بیماران را در معرض خطر مرگ در طی ۳۰ روز بعد از پذیرش قرار می دهد.

بر اساس شاخص های استاندارد پرستار به بیمار که از سوی شورای بین المللی پرستاری اعلام شده است، سیستم های مراقبت بهداشتی در سراسر جهان با محدودیت نیروی انسانی و افزایش تقاضای خدمات رو به رو هستند و هنگامی که فشار کاری زیاد می شود نسبت تعداد پرستار به بیمار تقلیل پیدا می کند و بیمار و پرستار به میزان قابل توجهی در خطر قرار می گیرند.

بر اساس یافته های پژوهشی شورای بین المللی پرستاری، تعداد پرستار به بیمار در بخش عمومی در وضعیت مطلوب یک پرستار به ۴ بیمار است و افزایش تعداد بیماران به ۶ نفر با احتمال ۱۴ درصد بیماران را در معرض خطر مرگ در طی ۳۰ روز بعد از پذیرش قرار می دهد و افزایش ۸ بیمار در برابر ۴ بیمار با افزایش حدود ۳۱ درصد مرگ و میر همراه است.

میزان بالاتر پرسنل پرستاری باعث کاهش میزان عفونت های ادراری، پنومونی، خونریزی دستگاه گوارش فوقانی و شوک در بیماران طبی و کمبود آنها سبب شکست در عملیات احیا و عفونت مجرای ادرار در بیماران جراحی می شود.

در سال ۲۰۰۱ میلادی به منظور اطمینان از مراقبت با کیفیت و امن برای بیمار و استخدام و حفظ پرستاران در بالین استانداردهایی در استرالیا اعلام شد که مطابق آن در بخش داخلی و جراحی بیمارستانهای درجه یک باید به ازای هر ۴ بیمار یک پرستار به اضافه یک نفر مسئول شیفت در شیفتهای صبح و عصر داشته باشند و البته این نسبت در بیمارستانهای درجه ۳ به یک پرستار به ازای ۵ بیمار در شیفت صبح و یک پرستار به ازای ۶ بیمار در شیفت بعد از ظهر به اضافه یک نفر مسئول شیفت کاهش می یابد.

همچنین در همه بیمارستانها با هر درجه در بخشهای بعد از زایمان مادران باید به ازای هر ۵ مادر یک پرستار و یک نفر مسئول شیفت در صبح ها و یک پرستار به  ۶ بیمار در شیفت بعد از ظهر حاضر باشد.

بر اساس این استاندارد در هر اتاق عمل باید ۳ پرستار حضور داشته باشد و در بخش های مراقبت های بعد از عمل ریکاوری در همه شیفت ها به ازای هر بیمار بیهوش یک پرستار حاضر باشد.

اجرای این استانداردها در استرالیا در سال ۲۰۰۱ منجر به استخدام بیش از ۳ هزار پرستار در بیمارستانها، کاهش غیبت و انتقال پرستاران، افزایش ۲۵ درصدی تمایل به وارد شدن به حرفه پرستاری و بهبود رضایتمندی مردم از خدمات مراکز دولتی شد.

در کالیفرنیا نیز در سال ۲۰۰۴ این استانداردها به این شکل اجرا شد که در بخش های داخلی و جراحی به ازای هر ۶ بیمار یک پرستار، در بخش های زایمان به ازای هر ۴ بیمار یک پرستار در اتاق عمل به ازای هر بیمار یک پرستار و در بخش ریکاوری به ازای هر ۲ بیمار یک پرستار حاضر باشد.

همچنین بر اساس همین استاندارد در کالیفرنیا در بخش های مراقبت های ویژه، سی سی یو، آی سی یو، سوختگی و بعد از بیهوشی به ازای هر ۲ بیمار یک پرستار تعیین شد و این نسبت در بخش های عمومی، کودکان و نوزادان به یک پرستار به ازای هر ۴ بیمار تغییر کرد.

این نسبت در بخش نوزادان با حال مساعد یک پرستار به ازای ۸ بیمار و در بخش روانی یک پرستار به ازای ۶ بیمار تعیین شد.

بر این اساس نسبت پرستار به تخت در این کشورها بالای ۲ است که اگر مسئولان دفتر پرستاری، اتاق عمل، سرپرستاران، مسئولان شیفت، پرستاران کنترل عفونت را هم در نظر بگیریم به ۲٫۶ می رسد.

این مطالب را نیز ببینید!

هم اکنون؛ برگزاری سمینار(وبینار) مدیریت تحول در نظام سلامت با امتیاز بازآموزی

فرهنگستان علوم پزشکی گروه تخصصی علوم پیراپزشکی زیرگروه مدیریت حدمات بهداشتی و درمانی کنفرانس یک ...