خانه / استراتژی های توسعه ملی / اسناد ملی توسعه کلان از گذشته تا کنون

اسناد ملی توسعه کلان از گذشته تا کنون

اسناد ملی توسعه کلان از دیرباز تا امروز

شرحی کلی در باره اسناد ملی توسعه کلان کشور
اسناد توسعه در ادوار تاریخی گذشته
–          تاسیس مدرسه دارالفنون
–          قانون اساسی مشروطه – مصوب ذیقعده ۱۳۲۴ مصادف با ۱۲ مرداد ۱۲۸۵
–          متمم و ملحقات قانون اساسی مشروطه مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵
اسناد توسعه کلان پیش از انقلاب اسلامی
–          قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی بیست و هفت‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱
–          قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور ‌مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۳۴ موسوم به برنامه عمرانی دوم (۱۳۳۴ – ۱۳۴۰)
–          قانون برنامه عمرانی سوم کشور( ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶(
–          قانون برنامه چهارم عمرانی کشور-اول فروردین ۴۷ تا آخر ۱۳۵۱
–          برنامه پنجم عمرانی کشور (‌تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲ -متن کامل
(۱)  برنامه پنجم عمرانی کشور (‌تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲-قسمت اول
(۲)  برنامه پنجم عمرانی کشور (‌تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲-قسمت دوم
(۳)  برنامه پنجم عمرانی کشور (‌تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲-قسمت سوم
(۴)  برنامه پنجم عمرانی کشور (‌تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲-قسمت چهارم
(۵)  برنامه پنجم عمرانی کشور (‌تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲ -قسمت پنجم
(۶)  برنامه پنجم عمرانی کشور (‌تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲-قسمت ششم
(۷)  برنامه پنجم عمرانی کشور (‌تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲ -قسمت هفتم

اسناد توسعه کلان پس از انقلاب اسلامی

–          قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
–          قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۱۳۶۸/۱۱/۱۱
–          قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
–          قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
–          قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران
–          قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( هنوز رسما اعلام نشده است)
–          طرح تمدن اسلامی ایران ۱۴۰۰- ۳/۵/۱۳۷۵
–          سیاستهای کلی نظام- مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام- مصوب در تاریخهای مختلف
–          چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
–          متن ابلاغیه مقام معظم رهبری در باره سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تاریخ ۱۳۸۴/۳/۱
–          قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵
–          مجموعه آیین نامه ها و قوانین مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سالهای مختلف
–          سیاستها و اولویتهای پژوهشی کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ شورای عالی تحقیقات و فناوری
–          سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- ویرایش هشتم- آبان ۱۳۸۸
–          آئین نامه نحوه تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری-۳۰ ابان ۱۳۸۹
–          قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات- ۱۳۸۹/۱۱/۱۶
–          آیین‌نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
–          مجموعه آیین نامه ها و قوانین مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سالهای مختلف
–          سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹
–          اطلس آموزش کشور
–          دستاوردها، چالشها و افقهای پیش روی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایرانجلد اول-سال ۱۳۸۹
           دستاوردها، چالشها و افقهای پیش روی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران
–          متن کامل سند نقشه جامع علمی کشور
–          اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور
–          متن کامل نقشه جامع علمی در حوزه سلامت – آذر ماه ۱۳۸۹
–          مستندات پشتیبان نقشه جامع علمی در حوزه سلامت
           برخی مستندات دیگر در حوزه سلامت
–          چشم ‏انداز فرهنگی ایران (موسوم به نقشه مهندسی فرهنگی)در افق ۱۴۰۴ مصوب شورای انقلاب فرهنگی-۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
–          نظام نامه مهندسی فرهنگی کشور
–          مقوله آموزش در اسناد توسعه ی پیش از انقلاب اسلامی ایران
–          چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴
–          چشم انداز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ به سه زیان فارسی، انگلیسی و عربی
–          متن سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ به زبان انگلیسی و عربی
–          سند تحول بنیادین آموزش و پرورش – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
–          پلیس، امنیت و چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران در قالب فایل PDF
–          ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی


سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق ۱۴۰۴

تهران ۱۴۰۴- جهانشهری فرهنگی،دانش بنیان و معیار در دنیای اسلام

متن سند چشم انداز قم در افق ۱۴۰۴
چشم انداز استان اصفهان در افق ۱۴۰۴
چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴
چشم اندازی فوتبال ایران در افق ۱۴۰۴ – فدراسیون فوتبال
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تصویب چشم‌‏انداز فرهنگی ایران در افق ۱۴۰۴
استاندارهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران

شاخصهای سیمای سلامت در جمهوری اسلامی ایران

سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه

نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – سال ۱۳۹۰

http://vision1404.ir

این مطالب را نیز ببینید!

ریفرنس ها و سرفصل های ترم تحصیلی(درس استراتژی های توسعه ملی)

                              ...