خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / پرستاری؛ حرفه ای سخت و زیان آور

پرستاری؛ حرفه ای سخت و زیان آور

نماینده سازمان نظام پرستاری، از صدور ۵ رأی قطعی از ۵ شعبه تجدید نظر دیوان عدالت مبنی بر سخت و زیان آور بودن حرفه پرستاری خبر داد و گفت: پرستاران ملزم به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور هستند.

صلاح الدین بهزادی سام اظهارداشت: در راستای بند ۲ ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن مبنی بر اینکه مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری (پرستار، بهیار کارشناس و کاردان اتاق عمل و بیهوشی) شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی با توجه به استنکاف دستگاه های اجرایی از اعمال بند ۲ ماده واحده قانون موصوف دعاوی جامعه پرستاری کشور منجر به صدور ۵ رأی قطعی از ۵ شعبه تجدید نظر دیوان عدالت شده است و در احکام صادر شده از شعب تجدید نظر به صراحت حکم به ورود شکایت مبنی بر اینکه مشاغل کارکنان بالینی مشمول موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی از شمول ماده ۷۵ قانون کار مستثنی بوده و جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند.

وی ادامه داد: بنابراین الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور داده شده است و صدور ۵ رأی قطعی از شعب مختلف تجدید نظر در راستای وحدت رویه شدن قانون دستاورد چشمگیری خواهد بود و آرای صادر شده از شعب تجدید نظر لازم الاجرا خواهند بود.

نماینده قانونی سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: جامعه پرستاری کشور با توجه به صعوبت کاری فراوان ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژِیکی محیط کاری و استرس های محیطی اغلب دچار فرسودگی جسمی و روحی شده و لزوم اجرای قوانین مشاغل سخت و زیان اور خللی ایجاد نخواهد کرد.

بهزادی سام یادآور شد: استناد طرفین دعاوی به قوانین کار و شمولیت مشاغل سخت و زیان آور فقط به عناوین شغلی کارگر برخلاف قانون جدیدتر ارتقای بهره وری مصوب سی ام فروردین ۱۳۸۸ خواهد بود و قانون جدید مشاغل مشمول ماده ۱۶ را از شمول ماده ۷۵ قانون کار مستثنی کرده و جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کرده است، قوانین قدیمی را نسخ می کند و ارجح تر است.

وی گفت: بر اساس استفساریه (قانون تفسیر جزء ۱) بند (ب ) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۹/۶/ ۱۳۹۰ و تأییدیه شورای نگهبان به تاریخ ۶/۷/۱۳۹۰ سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان با ضریب ۵/۱ باید محاسبه شود برخوردهای چند گانه با بازنشستگی جامعه پرستاران در دستگاههای مختلف موجب بی انگیزگی شغلی جامعه پرستاری خواهد بود و هم اکنون در راستای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور وزارت محترم کار و رفاه و تعاون مشمولین این قانون را با بیست سال سابقه و ۳۰ روز حقوق بازنشسته می کند.

نماینده قانونی سازمان نظام پرستاری یادآور شد: بدیهی است اشتغال جامعه پرستاری در دستگاه های اجرایی یا وزارتخانه های مختلف نافی حقوق مکتسب و مزایای ناشی از اجرای قانون نخواهد بود و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط نیز باید با توجه به نص صریح قوانین فوق نسبت به اعمال ان استنکاف ننمایند. و عدم بار مالی نافی حقوق مکتسب افراد نمی باشد همچنین حقوق و مزایای شاغلین بازنشسته بالینی باید مورد توجه قرار بگیرد و نسبت به آن توجه بیشتر ی اعمال شود.

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...