خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / المپیاد علوم پزشکی(حیطه مدیریت نظام سلامت) / آزمون آزمایشی شماره دو(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره دو(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره دو(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

روز جمعه ۲۴ اردیبهشت(در سه بخش: ساعت ۱۰ صبح، ساعت ۱۳ و ساعت ۱۶)

اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

نام و نام خانوادگی:                                دانشجوی رشته:                                            واحد دانشگاهی:

توجه مهم: سوالات  در سه بخش ارائه می شود (بخش اول: ۱۱ سوال ساعت ۱۰ / بخش دوم: ۱۰ سوال ساعت ۱۳ / بخش سوم: ۱۰ سوال در ساعت ۱۶)

توجه مهم: سوالات هر سه بخش در همین پست تکمیل خواهد شد. بنابراین در هر سه ساعت تعیین شده به این سایت و به همین پست مراجعه فرمایید.

توجه مهم: جواب سوالات را تا روز دوشنبه(۲۷ اردیبهشت در همین پست ارسال دارید)

توجه مهم: افرادی که جواب سوالات را ارسال نمی دارند، در شرکت آن ها در آزمون نهایی اشکال پیش خواهد آمد.

بخش اول: ساعت ۱۰ صبح

 1. نظام سلامت از نظر مواجهه با تقاضا با نظام های اجتماعی چه تفاوتی هایی دارد؟
 2. نظرتان در باره سقف ریالی گذاشتن برای بیمه ی سلامت چیست؟
 3. چگونه می توان به تمایز تقریبی بین فقیر و غنی در نظام سلامت دست یافت؟
 4. نظام سلامت را تعریف کنید؟ چه خدماتی را شامل می شود؟
 5. سهم نظام سلامت در اقتصاد جهانی از نظر نیروی انسانی و مالی به چه میزان است؟ این وضع در کشورهای کم درآمد و متوسط چگونه است؟ دلایل این رشد را تحلیل کنید؟
 6. نظام های سلامت در قبال مردم چه وظایفی دارند؟ مردم از نظام های سلامت چه انتظاراتی دارند؟
 7. سهم نظام های سلامت  در پیشگیری از بیماری ها و افزایش امید به زندگی را با مثال هایی از کشورهای مختلف تبیین کنید؟
 8. الگوهای نظام سلامت چگونه شکل گرفته اند؟ با ذکر تاریخچه ای توضیح دهید؟ کدام الگو مناسب است؟ چرا؟
 9. در سه دوره ی اصلاحات نظام سلامت در جهان، چه محورهایی مورد تاکید قرار گرفت؟ با ذکر مثال هایی از آن کشورها تحلیل کنید؟
 10. برداشت های مختلف از مراقبت های اولیه سلامتی در رابطه با پوشش جمعیت و مداخلات مربوطه را با ذکر نمایی توضیح دهید؟
 11. مبنای بسته های مداخلات (Packages of interventions) چیست؟ این بسته ها چگونه شکل می گیرند؟ به چه عنوانی تعریف می شوند؟ آیا در کشورهای مختلف مردم فقیر سهم خود را از این بسته ها دریافت می کنند؟

 

بخش دوم: ساعت ۱۳

 1. سنگربان(Gatekeeper) در نظام سلامت چه لزومی دارد؟ برای چه کاری است؟ و در کشورهای مختلف در چه قالبی فعالیت می کند؟
 2. منظور از منابع در نظام سلامت، چه چیزهایی می باشد؟ دستاورد منابع به چه عواملی وابسته است؟
 3. اصلی ترین کارکرد نظام سلامت چیست؟ عمده ترین نارسایی در ارائه خدمات چیست؟ در این نارسایی چه عواملی سهیم است؟
 4. نقش های مختلف و متعدد مردم در نظام های سلامت را با رسم شمایی توصیف کنید؟
 5. منظور از گذار جمعیتی و گذار همه گیر شناسی چیست؟
 6. تاکید بر یک مداخله اختصاصی در نظام سلامت، چه کاربردهای دیگری دارد؟ این خدمات با چه ویژگی هایی باید طراحی و برنامه ریزی شوند؟
 7. برای ارتقای سلامت در مواردی مثل درمان سل، ایمنی سازی و کنترل دخانیات، چه مداخلاتی را توصیه می کنید؟
 8. چرا باید مداخلات به صورت هزینه – اثربخش صورت گیرد؟ چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد؟  با توجه به معیارهای ۹ گانه  در نظام سلامت توضیح دهید؟ برای افزایش احتمال ارایه مداخلات اثربخش چه گام هایی را باید یرداشت؟
 9. در هنگام تصمیم گیری در باره ی مداخلات ارایه خدمات و تامین مالی چه سوالاتی نیازمند پاسخگویی است؟ نقطه شروع پرداختن به اولویت ها چیست؟
 10. نارسایی بازار بیمه ای (Insurance market failure) چیست؟

 

بخش سوم: ساعت ۱۶

 1. برای تقویت اولویت ها از طریق سهمیه بندی مراقبت چه رویکردهایی در کشورهای کم درآمد و یا پردرآمد باید مورد توجه قرار گیرد، توضیح دهید؟
 2. شیوه های سازماندهی خدمات سلامت را با ذکر مثال هایی در کشورهای مختلف توضیح دهید؟
 3. سازمان های سلامت چه درجاتی را برای همراستا نمودن انگیزش در ارائه دهندگان خدمات در نظر می گیرند، نام برده و توضیح دهید؟
 4. مولفه های مختلف  انگیزش را در رابطه با سه ساختار سازمانی در نظام سلامت با رسم شمایی توصیف کنید؟
 5. نظرتان در باره ی برون سپاری([Outsource) فعالیت های بیمارستانی و بهداشتی چیست؟ مشکلات این کار را با مثال هایی از کشورهای مختلف توضیح دهید؟
 6. جنبه های مثبت و منفی خودگردانی واحدهای سازمانی سلامت را توضیح دهید؟
 7. ادغام مجازی چه تفاوت هایی با ادغام عمودی سنتی دارد؟ ثمرات آن چیست؟ کشورها در استقرار ادغام مجازی با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
 8.  نقش اولویت بندی، و پیچدگی آن را در دستیابی به اهداف سلامت تشریح کنید؟
 9. عبارت زیر را با جملات زیر تطبیق دهید؟

Autonomy/Beveridge/Efficiency/Supply – oriented/Outcome/Cross – subsidy/Demand/National health accounts

الف)از جنبه های پاسخدهی نظام های سلامت که شخص در آن از آزادی تصمیم گیری برخوردار است.

ب)ظرفیت تولید بیشترین خروجی به ازای یک ورودی ثابت

ج)تغییر در یک وضعیت که در نتیجه یک اقدام روی می دهد.

د)اطلاعاتی که یک کشور معمولا به شکل شاخص های خاص در باره هزینه های صرف شده خود در امر سلامت جمع آوری می کند.

ه)سیستم نظام سلامت انگلیس به این عنوان هم خوانده می شود.

و)وظیفه نظام سلامت برآوردن آنچه که صرفا مورد تقاضا نیست.

ز)نسل اول و دوم اصلاحات در نظام سلامت به دنبال پول و بیمار نبود بلکه مبتنی بود بر تسهیلات

ح)یکی از راه های واکنش ارائه کنندگان به افزایش تقاضا

۱۰ . حملات درست و غلط را مشخص کنید؟             .

الف)نظام های سلامت جهان در کل در پر کردن سلامت میان فقرا و اغنیا شکست خورده اند.

ب)سهم بهداشت و درمان در بخش اقتصاد جهانی  حدود ۵۰ درصد است.

ج)همه افراد اعم از فقیر و یا غنی به یک میزان به محافظت مالی نیاز دارند.

د)محدودیت عملکرد در سلامت، بیشتر به نارسایی های فنی ارتباط دارد تا نارسایی های سیستماتیک

ه)بهترین مداخله در بیماری های غیرواگیر و آسیب ها، غربالگری زودرس انتخابی و پیشگیری ثانویه است.

و)در مجموع هزینه – اثربخش ترین ترکیب خدمات وابسته به منابع موجود است.

ز)قیمت ها در سهمیه بندی به شرطی مفید است که برای فقرا به شیوه ای متفاوت نسبت به سایر جمعیت باشد.

ح)شیوه هایی چون سلسله مراتبی انعطاف ناپذیر و پرداخت مستقیم از جیب در بخش سلامت، روش هایی کم نقص هستند.

ط)آسانترین سوال در نظام ارائه خدمات سلامت، نحوه سازماندهی خدمات بیمارستانی و شیوه یکپارچه سازی آن با سایر ارایه کنندگان است.

ی)سلامت یک سرمایه منقول است.

ق)وظیفه ی نظام های سلامت در بالقوه کردن عملکرد، بهره وری هزینه ها و اطمینان از کیفیت خدمات خطیر است.

استاد درس و طراح سوال: دکترخلیل علی محمدزاده

تذکرات عمومی

 • در متن فارسی تمام پاورقی ها که در آن عبارات انگلیسی قید شده را حتما یاد بگیرید. این امر شما را هم در ترجمه صحیح متون انگلیسی کمک می کند و هم شما را در پاسخگویی به سوالات اصلی المپیاد مهارت می بخشد.
 • حتما به تعاریف واژه ها و ضمایم در آخر متن فارسی را دقت فرمایید.
 • برای ترجمه ی هر چه سریع تر متون انگلیسی داوطلب شوید. نیمی از سوالات اصلی المپیادهای گذشته را سوالات انگلیسی تشکیل می داد، لذا در این زمینه به خود سستی راه ندهید.
 • سوالات را کپی کرده و با مرور متن در اختیار خود، تطبیق داده و پاسخ های فشرده و خلاصه ای را با توجه به متن، برای آن ها نوشته و مکرر تمرین نموده و آن ها را نگهداری کنید.
 • جواب ها ی تایپی را به صورت ورد در همین پست از سایتhcsm.ir،  قسمت دیدگاه ها ارسال دارید.

این مطالب را نیز ببینید!

آزمون شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی) اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...

۳۶ دیدگاه

 1. فرناز محمدی

  به نیاز های آنها رسیدگی شود و مردم غالبا انتظار محرمانه بودن امورشان را دارند و اینکه دزخواست دارند برای تصمیم گیری در رابطه با خودشان دخیل باشند.
  ۸٫از زمان های قدیم که مردم به صورت آگاهانه برای حفظ سلامت خود و درمان بیماری ها تلاش می کردند نظام های سلامت وجود داشتند.حتی در کشور های فقیر نیز سازمان های خیریه ای وجود داشت.از زمان انقلاب صنعتی مردم به اهمیت آب و فاضلاب پی بردند . در ابتد صدر اعظم االمان بیسمارک صندوق های بیمه اتحاد کارگری را به دست دولت سپرد و کارگران انگلیسی هم تحت پوشش اتحادیه های خود درامدند. دراواخر قرن ۱۸ ام شیلی تمام کارگران را زیر چتر حمایتی وزارت کار در اورد و در سال ۱۹۳۵ هلندی ها تحت پوشش بیمه های سلامت مبتنی بر کار قرار گرفتند در سال۱۹۴۸ نظام های ملی سلامت ایجاد شد و نیوزلند در سال ۱۹۳۸ اولین کشوری بود که نظام ملی خدمات سلامت را ارایه و معرفی نمود ،الگویی مشابه انگلیس در آفریقا ایجاد شد که شامل مراقبت رایگان سلامت بود،ژاپن و جماهیر شوروی نیز نظام های خود را توسعه دادند در سایر کشور های کمونیستی هم همین اتفاق افتاد ،هند نیز بر اساس گزارش بور چشم انداز ۵ ساله ای در نظر گرفت و در نهایت مفهوم مراقبت رایگان سلامت و دسترسی رایگاه به خدمات سلامت ریشه گرفت.
  ۹٫سه نسل اصلاحات با درجات مختلف هم پوشانی در قرن بیستم روی داد نسل ۱ شامل ساخته شدن نظام های ملی مراقبت سلامت به علت آنکه خدمات برا یافراد فقیر کیفیت لازم را نداشتند و آنها اغلب از دریافت خدمات محروم می ماندند.نسل ۲ شامل ارتقا مراقبت سلامت اولیه می شود تا خدمات سلامت برای همگان قابل خرید شود و نیاز های اوایه چون آموزش ،اب و فاضلاب پاک شامل این موارد می شد ،این نسل اصلاحات مبتنی بر عرضه هستند. نسل ۳ شامل سیاست پول به دنبال بیمار می باشد که به نگرانی مسوولین در رابطه با تقاضا مرتبط است.
  ۱۱٫برای دست یابی به مفهوم سلامت خوب با هزینه پایین بسته های مداخلاتی شکل گرفتند.مبانا شکل گیری این سیستم هم متمرکز کردن تلاش بر بیماری های شایع در جمعیت می باشد.که طبق متن کتاب تمام توضیحات فقیران کم ترین استفاده را از این خدمات می کنند.

  ÷