خانه / اخبار / کارنامه عملکردی دانشجویان دکترای تخصصی

کارنامه عملکردی دانشجویان دکترای تخصصی

 I.A.U – T.N.B 94

نرگس اسدی جنتی

تعاریف شما از واژه ها را دریافت کردم(۲۵ بهمن ۹۴)/ تکلیف کلاسی

عناوین مقالات انتخابی شما به شرح زیر دریافت شد(۴ اسفند ۹۴ )/ دستور کلاسی

– مشکلات نظام بیمه درمانی ایران و ضرورت اجرای رویکرد اصلاحی
– تساوی در بخش سلامت بر مبنای خروجی در الگوهای گوناگون بیمه ی سلامت اجتماعی برای سالخوردگان در چین
 – outcome-based health equity across different social health insurance schemes for the elderly in China

سمینار بیمه و چالش های آن به خوبی برگزار شد(۶اسفند ۹۴)/ تکلیف کلاسی

بحث کلاسی و دریافت نظرات یک صفحه ای(۷ اسفند ۹۴)/ بحث کلاسی

تساوی در بخش سلامت بر مبنای خروجی در الگوهای گوناگون بیمه ی سلامت اجتماعی برای سالخوردگان در چین(۱۸اسفند ۹۴)/ دریافت فایل پاورپوئنت/ تکلیف کلاسی(مقاله انگلیسی)
مشارکت فعال در سمینار ۱۳ اسفند(دریافت نظرات ۲۰ اسفند)(۱۹ فروردین ۹۵)(دریافت نظرات ۲۲ فروردین ۹۵)

دکتر احمد حاج ابراهیمی

تعاریف شما از واژه ها را دریافت کردم(۲۹ بهمن ۹۴)/ تکلیف کلاسی

ارسال مقالات ریفرم در نظام بهداشت و درمان ایران و ترکیه/ دستور کلاسی(لازم است هرچه سریع تر تیتر مقالات با ایمیل ارسال شود)

مشارکت فعال در کلاس(۶ اسفند ۹۴)(۱۳ اسفند ۹۴)(۱۹ فروردین ۹۵)

نظرات کلاسی و دریافت نظرات یک صفحه ای(۸ اسفند ۹۴)/ بحث کلاسی

نقد اصلاحات نظام سلامت در کشور ترکیه(۱۱ اسفند ۹۴)/دریافت مقاله

سمینار به خوبی ارائه شد(۱۳ اسفند ۹۴)/ مقرر شد نظرات همکلاسی ها دریافت و ارسال شود

راضیه مالمیر

عناوین مقالات انتخابی شما به شرح زیر دریافت شد(۳ اسفند ۹۴ )/ دستور کلاسی

– How to control the costs of health care services – An inventory of strategic option

– بررسی الزامات و چالشهای قانونی مورد نیاز در پیاده سازی سیستم های تله مدیسین

سمینار به خوبی ارائه شد(اردیبهشت ۹۵)/ مقرر شد نظرات همکلاسی ها دریافت و ارسال شود

حیدر شریفی فتح آباد

تعاریف شما از واژه ها را دریافت کردم(۳ اسفند ۹۴)/ تکلیف کلاسی

مقالات منتخب فارسی شما با عناوین زیر واصل شد(۸ اسفند ۹۴)/ دستور کلاسی

  • نقش کاربردی ابزارهای فن آوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت بحران
  • امکان سنجی بکارگیری استقرار تله مدیسین در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

دریافت فایل تله مدیسین در سلامت(۹۵ فروردین ۲۴)/ تکلیف کلاسی

سمینار به خوبی ارائه شد(فروردین  ۹۵)/ مقرر شد نظرات همکلاسی ها دریافت و ارسال شود

اسدزاده

تعاریف شما از واژه ها را دریافت کردم(۵ اسفند ۹۴)/ تکلیف کلاسی

سمینار به خوبی ارائه شد(اردیبهشت  ۹۵)/ مقرر شد نظرات همکلاسی ها دریافت و ارسال شود

سعید اعظمی

مشارکت فعال در کلاس(۶ اسفند ۹۴)(۱۳ اسفند ۹۴)(۱۹ فروردین ۹۵)

نظرات کلاسی و دریافت نظرات یک صفحه ای(۸ اسفند ۹۴)/ بحث کلاسی

سمینار تله مدیسین به خوبی ارائه شد(۲۶ فروردین ۹۵)/تکلیف کلاسی

دکتر جلال غفارزاده

عناوین مقالات انتخابی شما به شرح زیر دریافت شد(۳ اسفند ۹۴ )/ دستور کلاسی

نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت محور (TTAC) و مقابله با پدیده قاچاق آنها .
مقایسه نظام ارایه خدمات دارویی ایران و ترکیه . ترجمه و بررسی
استانداردهای خدمات دارویی بیمارستانی . ترجمه و بررسی

سمینار نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت(TTAC) به خوبی ارائه شد(۶ اسفند ۹۴)/تکلیف کلاسی

مشارکت فعال در کلاس(۶ اسفند ۹۴)(۱۳ اسفند ۹۴)(۱۹ فروردین ۹۵)

نظرات کلاسی و دریافت نظرات یک صفحه ای(۸ اسفند ۹۴)/ بحث کلاسی

فایل سمینار دریافت شد(۷ اسفند ۹۴)

مشارکت فعال در سمینار ۱۳ اسفند(دریافت نظرات ۸ فروردین)

رعیت محتشمی

ارسال مقاله های کنفرانس با عنوان توزیع ، عدالت و مشکلات تخت های بیمارستانی و هزینه های کمرشکن(با تاخیر/ ۱۲ اسفند ماه ۹۴)

دریافت پاورپوئنت با بررسی مقالات زیر(۱۸ اسفند ماه ۹۴)/تکلیف کلاسی(مقاله فارسی)

مقالات مورد بررسی : ۱٫ عدالت در توزیع تخت های مراقبت ویژه در ایران از رویکرد منحنی لورنز و ضریب جینی

۲٫ بررسی میزان عدالت در توزیع جغرافیایی تخت های سوختگی در ایران

۳٫ عدالت در توزیع جغرافیایی تخت های دیالیز و نفرولوژیست ها در ایران براساس شاخص های نیاز و با استفاده از از منحنی لورنز و ضریب جینی

۴٫ اندازه گیری شاخص عدالت در تامین مالی هزینه های بهداشتی و درمانی ایران ( سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵)

احتراما لیست زمانبندی ارائه درس سمینار مدیریت بشرح ذیل حضورتان اعلام می گردد/نماینده کلاس

۶ اسفند ماه ۹۴/ خانم اسدی آقای دکتر غفارزاده/انجام شد

۱۳ اسفند ماه ۹۴/ آقای دکتر حاج ابراهیمی/نجام شد آقای محتشمی/ بخشی از سمینار انجام شد(۱۹ فروردین ۹۵ کامل شد)

۲۰ اسفند ماه ۹۴/ خانم اسدی آقای دکتر حاج ابراهیمی

۱۹ فروردین ماه ۹۵/ آقای دکتر غفارزاده آقای اعظمی

۲۶ فروردین ماه ۹۵/ آقای اسدزاده خانم مالمیر

۹ اردیبهشت ماه ۹۵/ آقای شریفی آقای اعظمی

۲۳ اریبهشت ماه ۹۵/ خانم مالمیر آقای محتشمی

۳۰ ارذیبهشت ماه ۹۵/ آقای اسدزاده آقای شریفی

—————————————————————————————————————————————————————–

I.A.U – T.S.B

دستور کلاسی در موعد مقرر و در مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ دریافت گردید.

قابل توجه دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد

لطفا هر دانشجو در باره یکی از موضوعات محتوی لازم را تهیه و در کلاس به بحث گذارد.

رئوس عناوین درس ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی

– اهداف کلی و اختصاصی سازمان بهداشت جهانی در زمینه ارزیابی عملکرد
– مفاهیم و روشهای اندازه گیری پاسخدهی نظام های سلامت
– تعریف و اندازه گیری پوشش سلامت
– مشارکت مالی عادلانه
– سنجش نابرابری سلامت
– الگوی هزینه سلامت در کشورهای دنیا
– حساب های ملی سلامت: مفاهیم، منابع اطلاعاتی، و روش شناختی
– پایش عملکرد مالی سلامت
ارائه خدمات در سیستم بهداشت و درمان
– تولیت نظام سلامت
– مفاهیم اولیه در ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی
– شاخص های ارزیابی مراقبت بهداشتی و درمانی
– پاسخدهی نظام سلامت: مفاهیم، حوزه ها و عملیاتی سازی
– عدالت و کیفیت در نظام سلامت (آشنایی با سنجه های حدواسط)
– اندازه گیری دستاورد های نظام سلامت: اثر تغییر پذیری بر اهمیت اهداف اجتماعی
– اعتباربخشی موسسات بهداشتی و درمانی
– ممیزی مراقبت های بهداشتی و درمانی
– ارزیابی اقتصادی پروژ ه های بهداشتی
– مدل های تعالی سازمانی
– سایر موضوعات جدید پیشنهادی توسط دانشجویان
موضوعات منتخب دانشجویان

.ارائه خدمات در سیستم بهداشت و درمان(مریم امجدی/ ۲۳ اردیبهشت ۹۵)

.پایش عملکرد مالی سلامت(مصطفی آهنگری/ ۹ اردیبهشت ۹۵)

.تولیت در نظام سلامت(افشین پورمتنی/ ۲۰فروردین ۹۵)/به خوبی برگزار شد

.مفاهیم اولیه در ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی(سیده مهرناز میرسهیل/ ۲۶ فروردین۹۵)

.اعتباربخشی موسسات بهداشتی و درمانی(غنچه صمیمی سده/۱۳ اسفند ۹۴)/ به خوبی ارائه شد

فایل کنفرانس دریافت شد(۱۲ اسفندماه ۹۴)

مشارکت در بحث کلاسی(۲۹ بهمن ۹۴)

.ممیزی مراقبت های بهداشتی و درمانی(فاطمه نجفی پورمقدم/۲۶ فروردین ۹۵)

.ارزیابی اقتصادی پروژ ه های بهداشتی(نیره السادات روح اللهی/۹ اردیبهشت ۹۵)

.شاخص های ارزیابی مراقبت بهداشتی و درمانی(زهرا علیپور/ ۳۰ اردیبهشت)

.مدل های تعالی سازمانی(احمد شیرجنگ/۹ اردیبهشت ۹۵، معصومه شاکری/۲۰ اسفند ۹۴)

ISO / EFQM / MALCOM BALDERIGE و سایر مدل ها

استاد موارد زیر را در سایت ارسال کرد

مقدمه ای بر ارزیابی/۷ اسفند ماه ۹۴

تضمین کیفیت و بهبود مستمر کیفیت/۷ اسفند ماه ۹۴

آسیب پذیری اعتباربخشی بیمارستانی در ایران/ ۱۴ اسفند ماه ۹۴ 


۹۳ I.A.U – T.N.B

عناوین مطالعه موردی در نظام سلامت دانشجویان دکترا ورودی ۱۳۹۳

۱٫هزینه های کمرشکن سلامت / مردانی/ ۲۳ اردیبهشت ۹۵
۲٫چالش های پزشک خانواده / کیمیایی/
۳٫طراحی الگوی اجرایی شیوه مدیریتی ۵S / کاظمی /۹ اردیبهشت ۹۵
۴٫دو شغله بودن کارکنان: چالشی فراروی نظام سلامت / نبی پور/
۵٫چالش های حاشیه نشینی در کلانشهرها / فرخ یار /۱۶ اردیبهشت ۹۵
۶٫سقوط بیمار/قدری/ ۲۳ اردیبهشت ۹۵

 

 

  • این کارنامه تا پایان نیمسال تحصیلی دوم  ۹۵-۱۳۹۴ مرتبا تکمیل می گردد.

 

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...