منابع بیمه سلامت

محمدجواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران

در نشست‌های تخصصی نظام بیمه سلامت

بیش از ۸۰ درصد از منابع بیمه سلامت از بخش درآمدهای عمومی است.

در هیچ نقطه‌ای از دنیا نمی‌توانید پیدا کنید که تمام خدمات در بسته بیمه پایه ارائه شود.

-بر همین اساس، نیاز است که خدمات براساس نیازمندی‌های جامعه ارائه شود و بهتر با این روش برخی واکنش‌هایی را نشان می‌دهند و توقع دارند که همه خدمات تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار بگیردد.

– بر همین اساس بایستی اولویت‌ها در نظام بیمه سلامت تهیه شود.

– اهمیت بسته پایه خدمات سلامت شامل چند مؤلفه از جمله تنظیم اولویت‌ها بر اساس اثربخشی و هزینه‌های مرتبط، کاهش فقر، توانمندسازی سیاسی و مسئولیت‌پذیری است.

هر دولتی که نظام سلامت مطلوب داشته باشد، آن دولت در ارائه خدمات به جامعه‌اش موفق خواهد بود.

– هدف از طراحی بیمه پایه خدمات سلامت، بهبود سلامت عموم مردم، طراحی دوباره و منطقی سیستم مراقبتی سلامت، ایجاد و بهبود مسئولیت‌پذیری شخصی و تناسب‌سازی هزینه‌های عمومی مراقبت‌های سلامت در سطوح مختلف است. بدون در نظر گرفتن شواهد و مستندات نمی‌توان در بسته پایه خدمات سلامت موفق شد.

– از مزایای استفاده از بسته خدمات پایه سلامت، مرتبط ساختن پیشگیری و درمان ـ شناسایی همه دروندادهای مورد نیاز ـ اکتساب بروندادهای بیشتر نسبت به دروندادها، ایجاد هماهنگی بین منابع و همچنین هدایت خدمات‌رسانی در مسیر درست می باشد.

– خدماتی که دارای بیشترین تأثیر و مشکلات سلامت باشد به ویژه مشکلات مربوط به سلامت گروه‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر از جمله ویژگی‌های کلیدی بسته پایه سلامت هستند.

– در تهیه و تدوین بسته خدماتی پایه سلامت بایستی مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به تغییراتی که در حوزه سلامت ایجاد شده است، این بسته خدماتی مورد بازنگری قرار بگیرد.

– ارائه خدمات مناسب و به روز کردن خدمات در بسته خدمات پایه سلامت از جمله مواردی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

– فرد و خانواده، محیط و جامعه از گروه‌هایی هستند که خدمات درمانی دریافت می‌کنند به طوری که در گروه سالمندان، هزینه‌های درمانی آنها ۷ الی ۹ برابر است که چنانچه در بسته بیمه پایه این خدمات دیده شود، می‌توانیم شاهد کاهش چشمگیر هزینه‌ها در این بخش باشیم.

– اگر طرح پزشک خانواده به طور کامل و دقیق اجرا شود، ۶۰ الی ۷۵ درصد از کار مراجعات خدمات سرپایی کاهش پیدا خواهد کرد.

– سازمان بیمه سلامت تا پایان سال ۹۳ همه بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌ایم اما امسال به دلیل عدم تأمین منابع نتوانسته‌ایم پولی را به مراکز درمانی و بیمارستانی پرداخت کنیم.

بیش از ۸۰ درصد از منابع بیمه سلامت از بخش درآمدهای عمومی است و تا زمانی که منابع دراختیار این سازمان قرار نگیرد، به تبع نمی‌توانیم بدهی مراکز درمانی و بیمارستانی را پرداخت کنیم.

این مطالب را نیز ببینید!

کاهش جمعیت جوان؛ افسردگی جامعه را در پی دارد.

     کاهش جمعیت جوان؛ افسردگی جامعه را در پی دارد. دکترخلیل علی محمدزاده استاد دانشگاه ...