خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / سه راهکار اساسی در ارتقای سلامت جامعه

سه راهکار اساسی در ارتقای سلامت جامعه

توانمند سازی: اقداماتی که با مشارکت افراد و گروه های اجتماعی برای افزایش دانش مردم از طریق مشارکت تمام انسان ها و منابع ضروری برای حفظ و ارتقای سلامت مردم انجام می شوند. در برنامه های ارتقای سلامت، هدف تقویت دانش و مهارت های مردم برای پیشگیری از عوامل خطر و تشویق رفتارهای سلامت زا دنبال می شود. این هدف اغلب از راه آموزش سلامت، ارتباطات مناسب و مداخلات موثر و مشارکت همگانی در بین مردم و جوامع انسانی بدست می آید.
ایجاد محیط های حامی سلامت: برای ایجاد و نگهداری محیط های حامی سلامت برنامه های ارتقای سلامت بستر مناسب را آماده می کنند. بستری که در آن، افراد، جامعه و گروه های مختلف دولتی و خصوصی با تهیه زمینه های متنوع فردی، اجتماعی و اقتصادی برای ارتقای سلامت جامعه هماهنگ می شوند. این کار از طریق ایجاد بستر قانونی، مالی، اقتصادی و با فرایندهای سیاستگزاری، قانون گزاری و ارزشیابی در کنار مداخلات سازمانی انجام می شود.
حمایت های همه جانبه برای ایجاد شرایط ضروری سلامت: حمایت های همه جانبه ترکیبی از اقدامات فردی و اجتماعی است که برای ایجاد تعهد و حمایت سیاسی، پذیرش اجتماعی و سیستم های اجتماعی برای هدف یا برنامه خاص سلامت طراحی می شوند. این حمایت ها از طریق بازاریابی اجتماعی، سازماندهی اجتماعی، مشاوره ها و بحث های سیاست گزاران بدست می آید.

http://www.afro.who.int/healthpromotion/strategies.html

این مطالب را نیز ببینید!

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی

سومین همایش بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی The Third International & National Conference on ...