خانه / پژوهشی / بانک مقالات / رابطه توانمندی روانشناختی کارکنان با میزان بهره وری منابع انسانی

رابطه توانمندی روانشناختی کارکنان با میزان بهره وری منابع انسانی

رابطه توانمندی روانشناختی کارکنان با میزان بهره وری منابع انسانی معاونت اداری – مالی بیمارستان هاشمی نژاد تهران در سال۱۳۹۲-۱۳۹۱

نویسندگان: امیر اشکان نصیری پور، حمیدرضا پاشا ، خلیل علی محمدزاده دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران (نویسنده و مسوول)، pasha5587@yahoo.com استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال، تهران،ایران نوع مطالعه: مقاله ی اصیل | موضوع مقاله: سایر | دریافت: ۱۳۹۳/۳/۱۵ – پذیرش: ۱۳۹۳/۳/۱۵ – انتشار: ۱۳۹۳/۳/۱۵

چکیده مقاله: زمینه و هدف: تبیین ابعاد توانمندی روانشناختی و میزان بهره وری منابع انسانی از جنبه نظری و کاربردی از اهمیت خاصی برخوردار است.لذا در این پژوهش به رابطه توانمندی روانشناختی کارکنان با میزان بهره وری منابع انسانی در مرکز درمانی هاشمی نژاد می پردازد. مواد و روشها:این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش زمینه یابی است.و جامعه آماری کارکنان اداری- مالی بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران میباشد.تحقیق به لحاظ اجرا از نوع همبستگی است.ابزار پژوهش پرسشنامه و روش گرد آوری داده ها مصاحبه و مشاهده می باشد.برای گردآوری داده ها به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از دو نوع پرسشنامه و توزیع آنها در بین نمونه آماری استفاده گردید.سئوالات مطرح شده برای هر دو پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت تایی لیکرت تنظیم شده است.پایایی پرسشنامه بهره وری در حدود ۰٫۹۵ و پرسشنامه توانمندی ۰٫۹۳ بدست آمد.جهت پاسخگویی به اهداف پژوهش از دو سطح آمار تحلیلی و توصیفی استفاده گردید. نتایج:نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری را بین مولفه توانمندی روانشناختی با چهار متغیر بهره وری منابع انسانی (تعهدسازمانی-مشارکت سازمانی-خلاقیت شغلی و رضایت شغلی) مورد بررسی را نشان داد. که نتایج حاصل بین این دو مولفه برای مولفه تعهدسازمانی(۰٫۹۵)-مشارکت سازمانی(۰٫۹۰)-خلاقیت شغلی(۰٫۸۶) و رضایت شغلی۰٫۸۵) بدست آمد. نتیجه گیری:با بهره گیری از شاخصها و مولفه های موثر توانمندی روانشناختی کارکنان(احساس شایستگی-احساس موثر بودن و …) میتوان در جهت بهره وری نیروی انسانی تاثیر بسزایی را لحاظ نمود. کلمات کلیدی:توانمندی روانشناختی،بهره وری،مشارکت واژه‌های کلیدی: توانمندی روانشناختی، بهره وری، مشارکت،

نوع مطالعه: مقاله ی اصیل

نحوه استناد به مقاله Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks | Send citation data to: CiteULike | RefWorks | نصیری پور امیر اشکان، پاشا حمیدرضا، علی محمدزاده خلیل . رابطه توانمندی روانشناختی کارکنان با میزان بهره وری منابع انسانی معاونت اداری – مالی بیمارستان هاشمی نژاد تهران در سال۱۳۹۲-۱۳۹۱٫ بیمارستان. ۱۳۹۳; ۱۳ (۱) :۹۱-۹۷

این مطالب را نیز ببینید!

مقالات مروری در طب حکمت بنیان، مجله نفس

دوره ۱۰ شماره ۳ (۱۴۰۲)  July 2023 ویژه نامه طب حکمت بنیان مقالات مروری مبانی ...