خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / مطالعه موردی: رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

مطالعه موردی: رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

مجله مدیریت بهداشت و درمان

ISSN 2008-5346

دوفصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی – انگلیسی

سال سوم، شماره ۱-۲، تابستان ۱۳۹۰

عنوان:
رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نویسنده(گان):
امیر اشکان نصیری پور، خلیل علی محمد زاده، پوران رئیسی، مهرنوش جعفری

چکیده:
مقدمه: یکی از مهم ترین مسئولیت های مدیریت منابع انسانی، حفظ کارکنان توانمند به منظور ایجاد موفقیت سازمان ها و استفاده بهینه از آنهاست. نظر به اهمیت و حساسیت دانشگاه بعنوان محلی برای آموزش و پرورش نیروی انسانی تحصیل کرده، این پژوهش به بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی و مولفه های تشکیل دهنده آن و تعهد کارکنان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع همبستگی بوده و در سال ۱۳۹۰ انجام پذیرفت. ۹۰ نفر از کارکنان غیر هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه طبقه ای از دانشکده ها و حوزه ستاد دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و پرسشنامه پژوهشگر ساخته سلامت سازمانی بود. داده ها از طریق مکاتبه رسمی با واحدهای مورد مطالعه و به شکل خود ایفا جمع آوری شد. در تحلیل داده ها از میانگین و انحراف معیار توزیع فراوانی برای توصیف و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی نمرات سلامت سازمانی و تعهد کارکنان بهره گیری شد. هم چنین آنالیز واریانس، آزمونt مستقل و تحلیل رگرسیون بکار گرفته شدند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره سلامت سازمانی ۳۸٫۱۳±۱۷۸٫۸۵ (۶۷ درصد) و در مورد تعهد کارکنان ۲۹٫۵۶±۱۴۵٫۱۶ (۶۶ درصد) بود. وضعیت سلامت سازمانی و تعهد کارکنان در واحدهای زیر مجموعه سازمان مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. بین کلیه ابعاد سلامت سازمانی یعنی یگانگی نهادی r1 = 0.657، مراعات r2 = 0.464، ساخت دهی r3=0.640 ، حمایت منابع r4 = 0.566، بانک اطلاعاتی r5 = 0.362و روحیه r6 = 0.625 با تعهد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد (P<0.001). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت سازمانی قابلیت تبیین تعهد کارکنان را به میزان ۵۵٫۶ درصد دارد (F=17.3 ، df = 6 ، P<0.01). موثرترین مولفه پیش بینی کننده، یگانگی نهادی با بتای ۰۳۳۵/۰ و ۰۰۱/۰P < بوده است. دومین مولفه موثر بر تعهد سازمانی روحیه بود ( =۰٫۳۰۶β و(P=0.05.
نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنی دار بین سلامت سازمانی و تعهد کارکنان، تلاش در جهت سالم سازی سازمان از طریق ایجاد یگانگی نهادی با اقداماتی از قبیل حمایت از کارکنان در رویارویی با مشکلات محیطی و تقدیر از ایده های خلاق و هم چنین تقویت روحیه آنان با تدابیری چون ایجاد جو صمیمی، توام با تشریک مساعی و احترام و پرهیز از تبعیض می تواند نقش موثری در افزایش تعهد سازمانی کارکنان داشته باشد.

کلیدواژگان:
سلامت سازمانی؛ تعهد؛ کارکنان؛ دانشگاه

این مطالب را نیز ببینید!

Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective

Hosseini SM, Boushehri SA & Alimohammadzadeh KH. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran ...