Family Practice

پزشک خانواده در نظام سلامت :

محور اصلی مراقبت های مدیریت شده فردی به نام پزشک خانواده است.
پزشک عمومی و پزشک خانواده در ایران یکی است.
یک رشته ی علمی و دانشگاهی که محتوای آموزشی و پژوهشی خاص خود را دارد.
شکلی از تخصص بالینی است و تخصص آن در مراقبت های اولیه است.
در دنیا به پزشک خانواده نگاه ویژه ای دارند و خود آن را یک تخصص می دانند و دشواری آن را خیلی بیشتر از پزشکی تخصصی می دانند
اما تخصص مراقبت های اولیه تخصصی است که فرد باید با بیماری ها و کیس هایی که هنوز تعریف نشده و تظاهرات بالینی آن هنوز بروز نکرده است، برخورد داشته باشد.
چارچوب های مختلفی وجود دارد برای اینکه پزشک خانواده را بشناسیم :

پزشک عمومی پزشکی است با ویژگی های خاص خود

 پزشک خانواده کسی است که یک مراقبت عمومی و مداوم را ارائه می دهد.
نه تنها همه را می بیند بلکه همه چیز همه را هم می بیند.
مراقبتش با سایر ارائه دهندگان سلامت هماهنگ است و گاهی خودش هماهنگ کننده مراقبت ها محسوب می شود.
کار مشارکتی و گروهی دارد. فرد را در دل خانواده و خانواده را در دل جامعه می بیند.
 اصولی که رشته ی طبابت خانواده بر آن مبتنی است شامل:
 •    یک رویکرد بیمار محور دارد نه بیماری محور.
•    نوع فعالیت ها توسط نیازها و درخواست های بیمار مشخص می شود.

•    مواردی که با آن برخورد می کند انتخاب شده نیستند و کسانی را می بیند که هنوز مشکلش مشخص نشده است.

•    چون سطح اول است اغلب مواردی که می بیند خیلی شدت ندارند پس باید پرچم های قرمز را که هشدار دهنده ی بیماری های جدی هستند، خوب بشناسد.

•    همزمان باید بتواند تعداد متعددی مشکل و عارضه و پاتولوژی را ببیند.

•    ارائه ی یک مدریت مداوم.

•    هماهنگ کننده ی تیم، پزشک عمومی است.

•    در واقع پزشک عمومی متولی سلامت فرد و خانواده فرد در نظام سلامت است.

•    یکی از ویژگی های مهم طبابت خانواده، کارایی بالای آن است. به ازای هزینه ای که پرداخت می شود، بازگشت سرمایه بیشتر سلامت را داریم.

بیانیه ای که WONCA  فدراسیون جهانی پزشکان خانواده در سال ۱۹۹۱ انتشار کرد:

•    پزشک خانواده، کل طیف خدمت را ارائه می دهد.

•    بیمار محور است.

•    خانواده محور است.

•    ارتباط بیمار با پزشک خیلی عمیق و طولانی است.

•    هماهنگ با سایر خدمات است.

•    به منزله ی وکیل برای فرد و خانواده ی بیمار عمل می کند.

•    پزشک خانواده چون سطح اول ارائه خدمات سلامت است پس باید همیشه در دسترس باشد.

•    پزشک خانواده از طریق سنگربانی نظام سلامت، مصرف منابع سلامت را کنترل می کند (مدریت مصرف).

تعاریفی که در مورد پزشک خانواده در دنیا شده است
همگی یک حرف واحد می زنند فقط از واژگان متفاوتی استفاده می کنند

جنرال بودن : پزشک خانواده همه ی افراد را می بیند (کودک، زن، مرد، سالمند، کرد، لر، ترک و….)

مداوم بودن : پیش شرط های این امر؛

نباید پزشک خانواده جابجا شود و اصولا بومی همان محل خدمتش باشد.

طیف کامل خدمات : درمان اولیه و ثانویه و بازتوانی انجام دهد. ممکن است خودش همه ی آن را ارائه ندهد اما متولی همه ی این امور اوست.

Coordinated : حتما باید در تماس اول باشد. اندیکاسیون ها و ارجاع را بشناسد.

Collaborative : در تیم بین رشته ای کار کند. تفویض و ارجاع نشان از کار کردن در یک تیم بزرگ است.

Family oriented : پزشک خانواده باید به فرد بیمار به عنوان یک خانواده بنگرد. با علم به خانواده و شرایطش و در شبکه ی اجتماعی که فرد در آن قرار دارد، فرد را درمان کند.

Community oriented : پزشک خانواده واحد خدمتش فقط فرد و خانواده نیست بلکه یک جمعیت و یک ناحیه تحت تکفل او قرار دارد (مداخلات جامعه نگر).
پزشک خانواده باید بر اساس الزامات نظام سلامت عمل کند.

http://jouybari.blogfa.com  /  دکتر شهرام یزدانی

این مطالب را نیز ببینید!

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی

سومین همایش بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی The Third International & National Conference on ...