خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / عدالت در بهداشت و درمان

عدالت در بهداشت و درمان

 عدالت بر دو نوع است:

۱عدالت افقی یا هم سطح (Horizontal Equity): افرادی که نیاز مشابه دارندو از نظر مالی سهم برابر در پرداخت دارند، به یک اندازه از خدمات سلامت برخوردار می شوند. (عدالت افقی : شرایط مشابه/ پرداخت مشابه/ برخورداری از خدمات مشابه)

 ۲عدالت عمودی (Vertical Equity): امروز در بحث تجمیع بیمه ها دنبال عدالت عمودی هستیم. به توزیع بار بین ثروتمندان و فقرا اشاره می کند. اصلی که بر پایه آن ، با افرادی که در شرایط متفاوت قرار دارند، باید برخورد متفاوتی صورت گیردمثال:افرادی که ظرفیت اقتصادی بالاتری دارند باید پول بیشتری بپردازند و آنها کهنیاز بیشتری دارند باید از خدمات بهداشتی درمانی بیشتری بیشتری بهره گیرند. پس در عدالت عمودی با افرادی که ویژگی های متفاوتی دارند برخوردهای متفاوتی صورت می گیرد.
 در عدالت عمودی این دو مسئله مطرح است : ارائه خدمت بیشتر به افرادی که نیاز بیشتری به خدمات بهداشتی درمانی دارند. پرداخت بیشتر برای افرادی که توان مالی بیشتری دارند. به طور کلی عدالت مفهومی نزدیک به برابری(Equality) و انصاف(Fair) دارد. با این وجود به رغم مشابهت معنایی، عدالت به طور کامل نه به معنای برابری است و نه به معنای انصاف.

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                              دکترخلیل علی محمدزاده

این مطالب را نیز ببینید!

منابع درس اقتصاد سلامت و بیمه (مقطع دکتری تخصصی)

  *۱) اقتصاد سلامت: اصول و جریان منابع / [تالیف توماس ای. گتزن؛ مترجمین نکویی مقدم،  ...