خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / سازمان و تشکیلات سازمان انتقال خون ایران

سازمان و تشکیلات سازمان انتقال خون ایران

اساسنامه :

ماده ۱ ـ سازمان انتقال خون ایران که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود، وابسته به وزارت بهداری (بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که امور آن طبق ضوابط این اساسنامه، مقررات عمومی دولت و سایر مقررات مربوطه به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود.

ماده ۲ ـ وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از:

 • ترغیب و گردآوری داوطلبانه اهدای خون

 • اجرای برنامه‌های آموزشی جهت آگاهی مردم به امر اهدای خون.

 • گسترش شبکه خونرسانی در سراسر کشور.

 • ایجاد واحدهای سیار و پایگاه‌های محلی در مناطق مختلف شهرها یرای خون‌گیری.

 • انجام آزمایشات ایمنی و گروه‌بندی برای آماده کردن خون و فرآورد‌ه‌های آن.

 • توزیع خون و فرآورده‌های آن به مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها و سایر سازمان‌ها و مؤسسات.

 • تولید فرآورده‌های مختلف خونی (پلاسمائی و سلولی و مشابه) با تعریف و تعیین وزارت بهداری (بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) .

 • تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی موردنیاز گروه پزشکی و وابسته پزشکی در محدوده تکالیف سازمان برطبق ضوابط و مقررات آموزشی کشور.

 • پژوهش‌های علمی در زمینه تعیین و تکمیل روش‌های مناسب برای تهیه فرآورده‌های خونی و پلاسمایی، پژوهش‌های اختصاصی در زمینه‌های ایمونوهماتولوژی، ایمونوشیمی و شیمی پروتئین‌ها و زمینه‌های وابسته و انجام تحقیقات بالینی و پایه.

 • گروه‌بندی نسوج برای پیوند اعضاء و انتقال گلبول‌های سفید.

 • تشخیص اختلال‌های انعقاد خون.

 • تعیین شرایط استاندارد برای جمع‌آوری، نگهداری خون و فرآورده‌های پلاسما، وسایل مورد مصرف، صدور کارت و شرایط پزشکی مجاز برای اهدای خون.

 • تشویق مادی و معنوی داوطلبان اهدای خون و پلاسما برای همکاری آنها و تهیه بعضی فرآورده‌ها.

ماده ۳ ـ حوزه فعالیت سازمان در سراسر کشور است و مرکز اصلی آن در تهران و دارای واحدهای سازمانی مناسب (نظیر پایگاه‌های منطقه‌ای، اقماری و بیمارستانی و مراکز تهیه و توزیع و یا واحدهای مناسب) در شهرستانها خواهد بود.

ماده ۴ ـ تهیه، تامین و توزیع خون برای مصرف‌کننده در سراسر کشور رایگان می‌باشد.

    تبصره ـ در غیر موارد اورژانس سازمان می‌تواند اعطای خون را به بیمار مشروط به جایگزینی تمام یا قسمتی از خون مصرف شده توسط بستگان سالم بیمار بنماید.

    چنانچه بیمار به هر نحوی احتیاج به خون داشته و فامیلی هم نداشته باشد، جایگزینی خون مطرح نخواهد بود.

ماده ۵ ـ سازمان دارای ارکان ذیل می‌باشد.

 • شورایعالی سازمان.

 • مدیرعامل

ماده ۶ ـ شورایعالی سازمان مرکب از پنج نفر می‌باشند که از میان متخصصن مربوطه گروه پزشکی با اطلاعات و سوابق کافی در مسائل مربوط به انتقال خون برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنها پس از انقضای مدت نیز بلامانع است.

    تبصره ۱ ـ عزل و نصب اعضای شورایعالی بعهده وزیر بهداری (بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) می‌باشد.

    تبصره ۲ ـ جلسات شورایعالی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضاء شورا معتبر خواهد بود.

    تبصره ۳ ـ میران دستمزد اعضای شورایعالی که کارمند شاغل دولت نباشند از طرف شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.

ماده ۷ ـ وظایف شورایعالی سازمان

الف ـ تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی سازمان.

ب ـ رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه سازمان.

پ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه سازمان.

ت‌ ـ بررسی تشکیلات سازمان و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ج ـ تعیین نوع و تعرفه خدمات و فرآورده‌های سازمان برای فروش بجز خون کامل.

چ ـ اتخاذ تصمیم و صدور اجازه تاسیس واحدهای عملیاتی سازمان در استان‌ها و شهرستان‌ها.

د ـ تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به طرز کار شورای‌عالی و امور انتقال خون مؤسسات درمانی آموزشی و پژوشی در زمینه ایمونوهماتولوژی و انتقال خون و نیز روشهای جمع‌آوری، نگهداری و پخش و استفاده از خون و فرآورده‌های سلولی و پلاسمائی، این آئین‌نامه‌ها و شرایط پس از تصویب وزیر بهداری لازم‌الاجرا است.

هـ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشها، پیشنهادات و سایر اموری که مدیرعامل در شورایعالی مطرح می‌سازد.

ماده ۸ ـ مدیرعامل از بین افراد شورای‌عالی و با رای اعضای این شورا انتخاب و با حکم وزیر بهداری (بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) منصوب می‌گردد. عزل مدیرعامل به پیشنهاد شورای‌عالی و با حکم وزیر انجام خواهد گرفت.

ماده ۹ ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی سازمان است و مسئول اجرای برنامه‌های سازمان با رعایت کامل ضوابط و روش‌های اجرائی تعیین شده توسط شورای‌عالی است و در اداره امور سازمان در حدود قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون و این اساسنامه و ضوابط اداری و مالی و استخدامی و سایر مقررات مربوطه دارای اختیار تام می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ مدیرعامل نماینده قانونی سازمان در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی است و می‌تواند در کلیه مراجع قانونی با حق انتخاب وکیل یا نماینده اقدام کند.

ماده ۱۱ ـ سازمان دارای ذیحساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. وظایف و اختیارات ذیحساب همان است که در قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات مربوطه پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۲ ـ چنانچه موارد مقرر در بند د ماده هفت از طرف مؤسسات درمانی و بهداشتی رعایت نشود، سازمان باید بلافاصله از ادامه فعالیت واحد متخلف در سازمان مربوطه جلوگیری نموده و مراتب را به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام نماید.

    تبصره ـ ماموران سازمان مجازند از بانکهای خون کلیه مراکز بهداشتی درمانی، بازدید بعمل آورده و مؤسسات مذکور در این رابطه ملزم به همکاری با آنان می‌باشند.

ماده ۱۳ ـ سازمان از نظر مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی تابع جمیع مقررات استخدامی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری استان‌ها می‌باشد.

ماده ۱۴ ـ تشکیلات و پست‌های سازمان جدید از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ تصویب قانون تشکیل سازمان انتقال خون ۱۳۶۱/۷/۱۵ به مورد اجراء گذاشته خواهد شد، تا زمانی که تشکیلات و پست‌های سازمانی جدید به تصویب نرسیده است تشکیلات و پست‌های قبلی به قوت خود باقی خواهد بود.

    تبصره ۱ ـ کلیه کارکنان سازمان که در تاریخ تصویب این اساسنامه در خدمت سازمان می‌باشند براساس مقررات استخدامی مورد عمل سازمان‌های منطقه‌ای بهداری استان‌ها به مستخدم ثابت تبدیل وضع می‌یابند.

    تبصره ۲ ـ نحوه تطبیق کارکنان سازمان با آئین‌نامه استخدامی مورد عمل سازمان‌های منطقه‌ای بهداری استان‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود. که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه توسط سازمان تهیه و پس از تایید وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ منابع مالی سازمان بشرح زیر است.

    ۱ ـ اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.

    ۲ ـ کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.

    ۳ ـ درآمدهای حاصل از انجام خدمات و فروش فرآورده‌های سازمان.

    تبصره ۱ ـ کمکها و هدایای نقدی موضوع بند (۲) که پس از وصول در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز خواهد شد طبق ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، منحصراً برای همان مصارفی که مورد نیاز اهداکنندگان بوده است و در صورت عدم اعلام‌نظر از طرف آنان برای موارد فوری و اضطراری مربوط به خون‌رسانی قابل استفاده می‌باشد.

سازمان مکلف است حساب وجوه دریافتی و پرداختی موضوع این تبصره را جداگانه از طریق ذیحسابی نگهداری نماید تا بموقع مورد حسابرسی دیوان محاسبات قرار گیرد.

کمکها و هدایای غیرنقدی جزو اموال سازمان محسوب خواهد شد و برای انجام وظایف سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

    تبصره ۲ ـ درآمدهای موضوع بند (۳) پس از وصول به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ نحوه انتقال و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول با اعتبارات و تعهدات فعلی سازمان انتقال خون به سازمان جدید با نظارت شورای‌عالی صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۷ ـ از تاریخ تصویب این اساسنامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات خیریه و سایر مؤسساتی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها در قانون بودجه کل کشور منظور و تامین می‌شود، مجاز به ایجاد واحدهای خون‌گیری و بانکهای خون نمی‌باشد و می‌بایست مراکز موجود خود را با کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اعتبارات مربوطه و کارکنان آنها به سازمان منتقل و واگذار نمایند تا ترتیب استفاده از آنها توسط سازمان داده شود با کارکنان این قبیل مراکز نیز مانند کارکنان سازمان رفتار خواهد شد.

تبصره ـ اداره موقوفات با رعایت مقررات مربوط به وقف با سازمان انتقال خون خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین، مقررات مغایر با آن لغو می‌شود.

اساسنامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و ده تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۳/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

مراکز وابسته سازمان انتقال خون ایران

   درمانگاه تالاسمی بزرگسالان

 

درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر وابسته به سازمان انتقال خون ایران  در زمینی به مساحت ۳۷۰ مترمربع با دو طبقه مجزا و مالکیت دولتی و با کاربری خدماتی واقع در خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) خیابان مهرداد نصیری شمالی، نبش شاهین پلاک ۱/۱ واقع می باشد. این درمانگاه در سال ۱۳۷۳ با هدف جوابگویی به نیاز بیماران بزرگسال تالاسمی جهت درمان و پیگیری بیماری تاسیس شد.

درمانگاه شامل ۲ طبقه مجزا می باشد:

طبقه اول شامل بخش‌های: نمونه گیری، پرستاری، آزمایشگاه سرولوژی اختصاصی، واحد شستشوی خون،واحد تزریق خون برادران، نمازخانه، انبار تجهیزات پزشکی.

 طبقه دوم شامل بخش های: مدیریت، اطاق معاینه پزشکان، اطاق معاینه قلب و اکوکاردیوگرافی، دبیرخانه و بایگانی و اطاق تزریق خون خواهران می باشد.

این مرکز واجد دو تیم پزشکی می باشد.

۱) تیم پزشکی ثابت شامل: پزشکان عمومی و پزشک فوق تخصص خون و انکولوژی.

۲) تیم پزشکی مکمل و پاره وقت شامل: پزشکان فوق تخصص گوارش و کبد، قلب و عروق.

این مرکز در سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی صبح و عصر از وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی گردید و از سال ۱۳۸۶ با کلیه بیمه های خدمات درمانی، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی قرارداد دارد. در حال حاضر نزدیک به ۲۷۰۰ بیمار دراین مرکز دارای پرونده کامل پزشکی می باشندکه شامل بیماران تالاسمی ماژور، اینترمدیا و بیماران سرپایی می باشند.

 روزانه به طور متوسط ۵۰ نفر به این مرکز جهت پی گیری درمان، مشاوره پزشکی، تزریق خون مراجعه می نمایند. این مرکز دارای ۱۵ تخت بستری در قسمت آقایان و ۱۲ تخت بستری در قسمت بانوان می باشد. روزانه حدود ۴۰ واحد خون دراین مرکز به مصرف عزیزان تالاسمی می رسد که از انتقال خون استان تهران تامین می شود.

کلیه خدمات این مرکز به صورت رایگان و پرسنل این مرکز از کارمندان سازمان انتقال خون ایران می باشند.

درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر دارای ارتباط مستمری با مراکز دانشگاهی و بیمارستان های فوق تخصصی بوده و بدلیل بهره مندی از یک دستگاه آمبولانس مجهز، توانایی انتقال بیماران به مراکز درمانی مورد نیاز خود را در کوتاه ترین زمان ممکن دارد.

تلفن های تماس: ۲۲۲۲۹۶۷۴- ۲۲۹۲۰۰۷۷- ۲۲۹۲۰۰۸۸

تلفاکس: ۲۲۲۵۰۵۶۴

 

مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون سازایران (مرکزسپاس)

مرکز سپاس تشکیلاتی دولتی در سازمان انتقال خون ایران است که با هدف کمک به بیماران نیازمند دریافت سلول‌های بنیادی خون ساز در اسفند ۱۳۸۷ آغاز به کار نموده است. حدود ۷۰ % از این بیماران برای ادامه حیات متکی به دریافت این سلول‌ها از اهداکنندگان با HLA سازگار هستند. لذا جذب و جلب اهداکنندگان به ویژه در بین داوطلبان اهدا سلول‌های بنیادی به غیرخویشاوند با شباهت قومیت‌ها در مراکز پذیره نویسی ضروری است. یک بیمار احتمال بیشتری در یافتن اهداکننده مناسب در بین قومیت مشابه دارد و این امر شانس موفقیت پیوند را افزایش می دهد.

 رسالت

·         متمرکز کردن اطلاعات HLA اهداکنندگان غیرخویشاوند در کشور به نفع بیماران

·         آموزش و جذب تعداد کافی اهداکننده بالقوه سلول های بنیادی خون ساز

·         افزایش شانس یافتن اهداکننده مناسب غیر خویشاوند در بین ایرانیان

·                           هماهنگی و کاهش زمان جستجو برای یافتن اهداکنند ه مناسب

                  بانک خون بندناف ملی ایران

 خون بندناف، خونی است که بعد از تولد نوزاد در جفت باقی می ماند و معمولا دور انداخته می شود ولی شما با اهدای آن می توانید به بیماران نیازمند پیوند مغز استخوان کمک نمایید.خون بندناف حاوی سلولهای بنیادی می باشد. این سلولها می تواند به عنوان جایگزین سلولهای خونساز در بیماران مبتلا به سرطان یا سایر بیماریهای خطرناک استفاده شود . پیوند این سلولها به بسیاری از بیماران امید تازه ای می بخشد.


هدف اصلی بانک خون بندناف ملی ایران تامین سلولهای بنیادی برای بیماران نیازمند به پیوند سلولهای بنیادی می باشد. این بانک، یک بانک خون بندناف عمومی است که واحدهای خون بندناف را برای پیوند به هر بیمار سازگار نگهداری می کند، بدین معنی که واحد خون بندناف اهدایی منحصرا برای  فرزند یا خانواده شما نگهداری نخواهد شد.

سلولهای بنیادی خون بندناف  جمع آوری شده از نوزادان سالم، پس از انجام آزمایشات و پردازش، در دمای بسیار پایین در بانک خون بندناف ذخیره خواهند شد.پیوند خون بندناف زمانی میسر است که آنتی ژن سازگاری نسجی بیمار با آنتی ژن سازگاری نسجی خون بندناف مطابقت داشته باشد و تقاضای واحد خون بندناف مناسب برای پیوند فقط از طریق درخواست مراکز پزشکی و مراکز پیوند میسر خواهد بود.

  درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ، مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون  ساز و بانک خون بندناف ملی ایران ، سه مرکز وابسته به سازمان انتقال خون ایران می باشند

این سازمان دارای فعالیت های آموزشی و پژوهشی و همچنین دارای مرکز تحقیقات و انتشارات می باشد.

 

 

 

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...