خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / ده فرمان تحول در نظام آمار و اطلاعات دانشگاه ها

ده فرمان تحول در نظام آمار و اطلاعات دانشگاه ها

سـیاست ها و اقـدامات اجـرایی که بایـد مـورد توجـه دانشگاه های علـوم پزشکی قـرارگـیرد:

۱- ایجاد هماهنگی های درون بخشی بین واحد آمار و دیگر واحدهای مرتبط:

۱-۱ پیشنهاد تشکیل کمیته آمار در ستاد آمار دانشگاه متشکل از نمایندگان معاونت های ستادی دانشگاه
۲-۱ تدوین دستورالعمل اجرایی کمیته آمار (ترکیب اعضاء، شرح وظایف، تعیین اهداف، تشکیل جلسات مستمر دوره زمانی) تدوین الزامات قانونی جهت افزایش همکاری و هماهنگی های درون بخشی
۳-۱ پیگیری مصوبات جلسه های تشکیل شده و گزارش به رئیس دانشگاه
۴-۱ اجرای پروژه های مشترک آماری
۵-۱ انجام مشاوره های آماری

۲– تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز:

۱-۲ تلاش در جهت بازگرداندن یا آزاد سازی پست های اشغال شده توسط سایر واحدها
۲-۲ تبدیل پستهای غیر تخصصی به تخصصی
۳-۲ ارائه پیشنهاد جهت جذب و بکارگیری نیروی مورد نیاز
۴-۲ تلاش جهت حفظ نیروهای کار آمد و متخصص از طریق افزایش انگیزه های مادی و معنوی

۳- تدوین استاندارهای نظام آمار و اطلاعات بمنظور یکپارچه نمودن آمار و اطلاعات:

۱-۳ استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم اقلام آماری (ستاد)
۲-۳ استاندارد سازی شاخصها (ستاد)
۳-۳ بکارگیری تعاریف و مفاهیم استاندارد شده اقلام آماری (دانشگاه)
۴-۳ بکارگیری شاخصهای استاندارد شده (دانشگاه)
۵-۳ تدوین استانداردهای نظام آمار و اطلاعات (ثبت، جمع آوری، انتقال، پردازش، آنالیز، استفاده) (ستاد)
۶-۳ بکارگیری و استفاده از استانداردهای تدوین شده (دانشگاه)
۷-۳ پیشنهاد استاندارهای تدوین شده به کمیته آمار بخشی جهت تصویب و اجرا (ستاد)
۸-۳ نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای تدوین شده (دانشگاه – ستاد)

۴- تامین تجهیزات مورد نیاز:

۱-۴ تخصیص فضای فیزیکی مناسب (تعیین استانداردهای فضای فیزیکی مورد نیاز کارکنان)
۲-۴ تأمین تجهیزات مورد نیاز: سخت افزار، نرم افزار، لوازم ارتباطی (مودم، تلفن …)

۵- حمایتهای مالی لازم در زمینه اجرایی و توسعه پژوهش های آماری :

۱-۵ اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای مدیریتهای آمار و فن آوری اطلاعات
۱-۱-۵ تأمین منابع مالی و انسانی مورد نیاز
۲-۱-۵ متمرکز کردن اعتبار تحقیقات آماری
۳-۱-۵ تشویق و حمایت از کارشناسان کارآمد بخش آمار و کارشناسان فعال در اجرای پژوهشهای آماری (ستاد، دانشگاه و محیط)
۲-۵ تدوین ضوابط و استاندارهای لازم در تحقیقات آماری
۳-۵ تعیین الویتهای تحقیقات آماری با مشارکت کمیته آمار (ستاد، دانشگاه ومحیط)

۶- اصلاح و ارتقاء نظام گردش آمار و اطلاعات از جمع آوری تا تفسیر و استفاده از آن براساس استاندارهای تدوین شده:

۱-۶ ابلاغ دستورالعمل های استفاده از استانداردهای نظام گردش آمار و اطلاعات جهت اجرا
۲-۶ نظارت براجرای کامل دستور العمل های ابلاغ شده

۷- ارتقاء کیفی آمار و اطلاعات تولید شده از نظر صحت، دقت، کامل و بهنگام بودن:

۱-۷ استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد
۲-۷ استفاده از شاخصهای استاندارد
۳-۷ آموزش کنترل صحت اطلاعات
۴-۷ تائید مقام مسئول
۵-۷ پایش و ارزشیابی مستمر فعالیت های آماری از طریق (پرسشنامه، مراجعه حضوری و…)
۶-۷ جمع بندی نتایج ارزشیابی
۷-۷ ارائه پس خوراند و راهکارهای اصلاحی به واحدهای تابعه

۸- توانمند نمودن کارکنان و مدیران به منظور استفاده بهتر و بیشتر از آمار و اطلاعات تولید شده و ارتقاء فرهنگ آماری:

۱-۸ آموزش کارکنان و مدیران در زمینه مفاهیم اصلی و اولیه آمار و فن آوری اطلاعات
۲-۸ آموزش کارکنان و مدیران در زمینه استفاده از آمار و فن آوری اطلاعات
۳-۸ تولید برنامه های رادیو تلویزیونی (میزگرد، معرفی برنامه ها و…) تیزرهای تبلیغاتی،تهیه پمفلت ونشریات الکترونیکی و…
۴-۸ برگزاری همایش و سمینارهای سالیانه و دوسالانه و نمایشگاه های عمومی از فعالیت های آماری

۹- اصلاح نظام جاری اطلاعات درجهت ساماندهی آمارهای ثبتی:

۱-۹ آموزش
۲-۹ شناخت وضعیت موجود و تعیین و الویت بندی سیستم های اطلاعاتی – عملیاتی
۳-۹ طبقه بندی نیازهای اطلاعاتی و اقلام آماری
۴-۹ بکارگیری و استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد اقلام ثبتی
۵-۹ طراحی وضعیت مطلوب
۶-۹ پیاده سازی
۷-۹ نظارت بر استقرار و ساماندهی

۱۰- توسعه فنآوری اطلاعات و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری:

۱-۱۰ آموزش و فرهنگ سازی در زمینه فن آوری اطلاعات
۲-۱۰ فراهم سازی بسترهای ارتباطی مناسب (سخت افزار و نرم آفزار)
۳-۱۰ شناسایی سیستم های اطلاعاتی– عملیاتی و ایجاد توسعه پایگاه های اطلاعات آماری مورد نیاز

http://behdasht.gov.ir

این مطالب را نیز ببینید!

چرا بزرگترین طرح نظام سلامت ایران چنین وضعیتی دارد؟

اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان زیر ذره بین شورایعالی سازمان چرا بزرگترین طرح ...