خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / ده فرمان تحول در نظام آمار و اطلاعات دانشگاه ها

ده فرمان تحول در نظام آمار و اطلاعات دانشگاه ها

سـیاست ها و اقـدامات اجـرایی که بایـد مـورد توجـه دانشگاه های علـوم پزشکی قـرارگـیرد:

۱- ایجاد هماهنگی های درون بخشی بین واحد آمار و دیگر واحدهای مرتبط:

۱-۱ پیشنهاد تشکیل کمیته آمار در ستاد آمار دانشگاه متشکل از نمایندگان معاونت های ستادی دانشگاه
۲-۱ تدوین دستورالعمل اجرایی کمیته آمار (ترکیب اعضاء، شرح وظایف، تعیین اهداف، تشکیل جلسات مستمر دوره زمانی) تدوین الزامات قانونی جهت افزایش همکاری و هماهنگی های درون بخشی
۳-۱ پیگیری مصوبات جلسه های تشکیل شده و گزارش به رئیس دانشگاه
۴-۱ اجرای پروژه های مشترک آماری
۵-۱ انجام مشاوره های آماری

۲– تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز:

۱-۲ تلاش در جهت بازگرداندن یا آزاد سازی پست های اشغال شده توسط سایر واحدها
۲-۲ تبدیل پستهای غیر تخصصی به تخصصی
۳-۲ ارائه پیشنهاد جهت جذب و بکارگیری نیروی مورد نیاز
۴-۲ تلاش جهت حفظ نیروهای کار آمد و متخصص از طریق افزایش انگیزه های مادی و معنوی

۳- تدوین استاندارهای نظام آمار و اطلاعات بمنظور یکپارچه نمودن آمار و اطلاعات:

۱-۳ استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم اقلام آماری (ستاد)
۲-۳ استاندارد سازی شاخصها (ستاد)
۳-۳ بکارگیری تعاریف و مفاهیم استاندارد شده اقلام آماری (دانشگاه)
۴-۳ بکارگیری شاخصهای استاندارد شده (دانشگاه)
۵-۳ تدوین استانداردهای نظام آمار و اطلاعات (ثبت، جمع آوری، انتقال، پردازش، آنالیز، استفاده) (ستاد)
۶-۳ بکارگیری و استفاده از استانداردهای تدوین شده (دانشگاه)
۷-۳ پیشنهاد استاندارهای تدوین شده به کمیته آمار بخشی جهت تصویب و اجرا (ستاد)
۸-۳ نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای تدوین شده (دانشگاه – ستاد)

۴- تامین تجهیزات مورد نیاز:

۱-۴ تخصیص فضای فیزیکی مناسب (تعیین استانداردهای فضای فیزیکی مورد نیاز کارکنان)
۲-۴ تأمین تجهیزات مورد نیاز: سخت افزار، نرم افزار، لوازم ارتباطی (مودم، تلفن …)

۵- حمایتهای مالی لازم در زمینه اجرایی و توسعه پژوهش های آماری :

۱-۵ اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای مدیریتهای آمار و فن آوری اطلاعات
۱-۱-۵ تأمین منابع مالی و انسانی مورد نیاز
۲-۱-۵ متمرکز کردن اعتبار تحقیقات آماری
۳-۱-۵ تشویق و حمایت از کارشناسان کارآمد بخش آمار و کارشناسان فعال در اجرای پژوهشهای آماری (ستاد، دانشگاه و محیط)
۲-۵ تدوین ضوابط و استاندارهای لازم در تحقیقات آماری
۳-۵ تعیین الویتهای تحقیقات آماری با مشارکت کمیته آمار (ستاد، دانشگاه ومحیط)

۶- اصلاح و ارتقاء نظام گردش آمار و اطلاعات از جمع آوری تا تفسیر و استفاده از آن براساس استاندارهای تدوین شده:

۱-۶ ابلاغ دستورالعمل های استفاده از استانداردهای نظام گردش آمار و اطلاعات جهت اجرا
۲-۶ نظارت براجرای کامل دستور العمل های ابلاغ شده

۷- ارتقاء کیفی آمار و اطلاعات تولید شده از نظر صحت، دقت، کامل و بهنگام بودن:

۱-۷ استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد
۲-۷ استفاده از شاخصهای استاندارد
۳-۷ آموزش کنترل صحت اطلاعات
۴-۷ تائید مقام مسئول
۵-۷ پایش و ارزشیابی مستمر فعالیت های آماری از طریق (پرسشنامه، مراجعه حضوری و…)
۶-۷ جمع بندی نتایج ارزشیابی
۷-۷ ارائه پس خوراند و راهکارهای اصلاحی به واحدهای تابعه

۸- توانمند نمودن کارکنان و مدیران به منظور استفاده بهتر و بیشتر از آمار و اطلاعات تولید شده و ارتقاء فرهنگ آماری:

۱-۸ آموزش کارکنان و مدیران در زمینه مفاهیم اصلی و اولیه آمار و فن آوری اطلاعات
۲-۸ آموزش کارکنان و مدیران در زمینه استفاده از آمار و فن آوری اطلاعات
۳-۸ تولید برنامه های رادیو تلویزیونی (میزگرد، معرفی برنامه ها و…) تیزرهای تبلیغاتی،تهیه پمفلت ونشریات الکترونیکی و…
۴-۸ برگزاری همایش و سمینارهای سالیانه و دوسالانه و نمایشگاه های عمومی از فعالیت های آماری

۹- اصلاح نظام جاری اطلاعات درجهت ساماندهی آمارهای ثبتی:

۱-۹ آموزش
۲-۹ شناخت وضعیت موجود و تعیین و الویت بندی سیستم های اطلاعاتی – عملیاتی
۳-۹ طبقه بندی نیازهای اطلاعاتی و اقلام آماری
۴-۹ بکارگیری و استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد اقلام ثبتی
۵-۹ طراحی وضعیت مطلوب
۶-۹ پیاده سازی
۷-۹ نظارت بر استقرار و ساماندهی

۱۰- توسعه فنآوری اطلاعات و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری:

۱-۱۰ آموزش و فرهنگ سازی در زمینه فن آوری اطلاعات
۲-۱۰ فراهم سازی بسترهای ارتباطی مناسب (سخت افزار و نرم آفزار)
۳-۱۰ شناسایی سیستم های اطلاعاتی– عملیاتی و ایجاد توسعه پایگاه های اطلاعات آماری مورد نیاز

http://behdasht.gov.ir

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...