اهمیت شاخص های ملی سلامت

امروزه، مدیریت از ارکان اصلی رشد و تعالی سازمان ها به شمار می رود و هرگونه ضعف و نقصان در این رکن پیامدهای زیانباری برای آن مجموعه به همراه خواهد داشت. همچنین توجه به سه وظیفه اصلی مدیریت که سیاست گزاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری است، نشانه اهمیت جایگاه این موضوع می باشد. تحقق این سه وظیفه در صورت وجود اطلاعات میسر می شود . وجود اطلاعات دقیق و صحیح در راهیابی سازمان بسیار موثر می باشد. این امر در بخش بهداشت و درمان، به دلیل وظیفه پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای بهداشت و درمان افراد جامعه که به سلامت آن ها مربوط می شود، از اهمیت بیش تری برخوردار است، لذا طراحی و پیاده سازی نظام اطلاعات کارآ و کارآمد از اولویت های این بخش می باشد. در این بخش ضرورت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، برای کاهش آلام، رنج ها و دردهای مردم در مقایسه با سایر بخش ها از اولویت ویژه ای برخوردار است.

شناخت روند تغییر و تحول متغیرها و شاخص های بخش بهداشت و درمان از آن رو حائز اهمیت است که بهبود اینگونه متغیرها بر فرآیند توسعه اقتصادی اجتماعی از آن جمله ارتقای قابلیت ها و توانمندسازی مردم، افزایش بازده اقتصادی، متعالی تر شدن رفتارهای اقتصادی اجتماعی (مانند باروری) و در نهایت تقویت و تحکیم انسجام ملی دارای اثرهای عمیق و فراگیری است. مقایسه بین المللی این شاخص ها علاوه بر نمایاندن جایگاه جهانی و شناخت وضعیتی که کشور از این نقطه نظر در سطح جهانی داراست، اهتمام و تلاش های آتی را به سمت و سویی سوق می دهد که حامل دست آوردهای ارزنده تری در زمینه ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه باشد.

همچنین از آنجا که امروزه، نظام های اطلاعاتی در سازمان ها و مراکز به عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می کنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می نمایند لذا یک نظام اطلاعاتی مناسب می تواند شواهد لازم را برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد.

حاصل یک نظام مطلوب، شاخص هایی هستند که هم می توانند پایه و اساس تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار گیرند و هم قادرند عملکردها را در حوزه های مختلف مدیریتی، جغرافیایی سنجش و ارزیابی نمایند.

شاخص ها، اگرچه ریشه در اقلام آماری دارند، لیکن خود ابزاری هستند که می توانند داده های خام را به اطلاعات مفید تبدیل نمایند و با توانایی خود زمینه را برای مقایسه خدمات ارایه شده و امکانات مختلف هموار کنند. بدین ترتیب نظام اطلاعات و شاخص های مربوطه از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردارند و تمامی تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان بنوعی به آنها نیازمندند.

این مطالب را نیز ببینید!

برنامه کلاس های دکترا و کارشناسی ارشد دکترخلیل علی محمدزاده در نیمسال اول ۴۰۲ – ۱۴۰۱

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سمینار سازمان و مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی(دکتری تخصصی)، ...