خانه / استراتژی های توسعه ملی / چکیده مقالات ﻫﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﻠـﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ

چکیده مقالات ﻫﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﻠـﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ

[PDF]ﻫﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﻠـﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ – موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

همایش ملى
نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت
۱۶ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – تهران

ستادبرگزارى همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت

شوراى سیاستگذارى
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى

موسسه ملى تحقیقات سلامت
جمهورى اسلامى ایران

 

این مطالب را نیز ببینید!

تعریف مینتزبرگ از استراتژی

تعریف مینتزبرگ از استراتژی هنری مینتزبرگ یکی از کارشناسان بزرگ و مطرح مدیریت و استراتژی، می‌گوید: ...